โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2021

53

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 27 Project 0 1 0 0
2021 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเทสในลำไส้เล็กกับปัญหาท้องเสียในลูกสุกรอนุบาลที่ติดเชื้ออีโคไล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 การประเมินลักษณะรูปร่าง สีและปริมาตรของตัวอย่างอวัยวะของสุนัขและสุกรในระหว่างการรักษาสภาพด้วยสารละลายที่เป็นส่วนผสมของกลีเซอรีนและเอธานอล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การพัฒนาชุดทดสอบโรคโบวายไวรัลไดอะเรียโดยการใช้เอ็นเอสสามรีคอมบิแนนท์โปรตีน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 ความเสี่ยงของการเกิดโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวรังโรค ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกันของโรคโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาชนิดของเลือดสัตว์ที่พบในริ้นเพศเมียในพื้นที่ที่มีการระบาดของกาฬโรคในม้าในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2021 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขที่ส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดโดยใช้แหล่งโปรตีนทดแทนจากจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการอาหารสำเร็จรูปที่ยั่งยืนสำหรับจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domestica) เพื่อเพิ่มและควบคุมประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลผลิตและผลกำไร หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการการพัฒนาวิธีทดสอบ multiplex one-step RT-qPCR สำหรับการตรวจจับอิริโดไวรัสและไวรัสอัมพาตจิ้งหรีดพร้อมกันในไข่จิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 โครงการการศึกษาการตอบสนองทางซีโรโลยีต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในแมวและการคัดเลือกชนิดแอนติเจน ที่มีประสิทธิภาพในการใช้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยวิธีการทางซีโรโลยีในแมว เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งรับความเป็นไปได้ในการรั่วไหลการติดเชื้อจากคนสู่สัตว์เลี้ยงและสัตว์สู่คน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนอิมัลชันต้านเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ยง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การผลิตภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในน้ำนมแพะ (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การบำบัดไมโครพลาสติกบริเวณป่าชายเลนโดยใช้พืชร่วมกับแบคทีเรีย (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ระยะที่ 2 ปีที่ 1 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นเส้นใยคอลลาเจนในบริเวณสโตรมาล้อมรอบฟอลลิเคิลกับชนิดฟอลลิเคิลในรังไข่ของสุนัขและแมว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2021 การจำแนกลักษณะทางอณูชีววิทยา ความรุนแรงในการก่อโรค และความไวยาของเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่ระบาดในปลาสลิดที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การศึกษาการเจริญและการตายของเนื้อเยื่อมดลูกสุนัขท้องพันธุ์เฟรนช์บูลด็อกหลังการให้ยาอะกลีพรีสโตนเพื่อกำหนดผ่าคลอด หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การคาดการณ์เวลาตกไข่ด้วยการวัดอุณหภูมิช่องคลอดในกระบือปลัก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การประเมินคุณสมบัติของโปรตีนชนิดซีสตาตินจากพยาธิทริคิเนลลา สไปราลิส ในการรักษาภาวะหอบหืดในหนูเม้าส์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 เครื่องหมายพันธุกรรมและอณูชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ธนาคารพันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Genetic Bank of Marine Endangered Species) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์และผลกระทบของมนุษย์ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Phylogeography and Impacts of Human on Conservation Genetic of Marine Endangered Species) ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาชีวสารสำหรับการรักษาสัตว์ (Development of Bioagent therapeutics) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2021 การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ (Development of biologics for prevention and control of animal diseases) หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวัคซีน ระบบนำส่งวัคซีน และโปรไบโอติคส์ เพื่อควบคุมโรคในสัตว์น้ำ (Development of delivery system and probiotics for the control of aquatic animals) ผู้ร่วมวิจัย
อื่นๆ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากเห็ด ที่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse Transcriptase ของไวรัส FIV ในเซลล์เพาะเลี้ยง Bioactive compounds from mushroom extracts against Reverse Transcriptase enzymes of FIV ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0