โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2023

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 26 Project 1 0 0 0
2023 การเปรียบเทียบความแปรผันของอัตราการเต้นของหัวใจของม้าที่สัมพันธ์กับมลพิษทางอากาศที่พบในโรงเรือนที่ออกแบบแตกต่างกันในช่วงสามฤดูกาล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาการครบถ้วนสำหรับสุนัขจากกัญชง: อาหารเชิงหน้าที่เพิ่มมูลค่าใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างระบบพี่เลี้ยงนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงในระดับนานาชาติ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์คุณภาพหัวใจและไตสุกรซึ่งกำซาบด้วยยางซิลิโคนซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมสำหรับเทคนิคพลาสติเนชั่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2023 การบำบัดไมโครพลาสติกบริเวณป่าชายเลนโดยใช้พืชร่วมกับแบคทีเรีย (ปีที่ 3) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 ความเป็นไปได้ของการใช้กาเล็กติน-๓ ในพลาสมาเพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพชนิดใหม่ของโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติชนิดหนาตัวในแมว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสุนัขที่มีภาวะแพ้อาหาร โดยการใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนแมลงวันลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติด้านอาหารปลอดภัยในผู้บริโภคเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดโรคไข้หูดับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาความรุนแรง พยาธิวิทยาในการก่อโรค และการแสดงออกของยีนของเชื้อ Trypanosoma evansi TEDC 953 สายพันธุ์ไทยที่เลี้ยงได้ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 กระบวนการเติมหมู่เมทิลเข้าในสายดีเอ็นเอของยีน TNC และบทบาทของยีนต่อ pH ของเนื้อสัตว์ที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาจีโนมเชิงหน้าที่ และการกำหนดคุณลักษณะผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) พร้อมการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพและมูลค่าสูง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์จีโนมของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพื่อระบุความสามารถทางเมแทบอลิซึมในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การกำหนดคุณลักษณะและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของแมลงวันลายโดยใช้ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถพัฒนาต่อยอดในการผลิตระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและประสิทธิภาพของเปปไทด์ต้านจุลชีพที่ผลิตจากหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพื่อใช้พัฒนาต่อยอดเป็นสารต้านจุลชีพและส่งเสริมสุขภาพในสัตว์และมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การใช้หนอนแมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนในอาหารปลานิล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมและโภชนาการของไก่ดำนิลเกษตรเพื่อการผลักดันผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรมไก่ดำสายพันธุ์นิลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ไก่ดำนิลเกษตรเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การบูรณาการอณูวิทยาเพื่อการศึกษาโคโรนาไวรัสในแมว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การตรวจหาเชื้อไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวด้วยวิธีรีเวิร์สทรานสคริปชั่น ลูป-เมดดิเอท เตดไอโซเธอร์มอลแอมพลิฟิเคชั่น และชุดตรวจไวรัสโคโรน่าในแมวแบบขั้วไฟฟ้าประยุกต์แบบพิมพ์สกรีน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหาโปรติโอมส์เพื่อการพัฒนาวัคซีนหน่วยย่อยควบคุมโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว (feline infectious peritonitis; FIP) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การค้นหาสารสกัดเห็ด และสารสังเคราะห์เพื่อต้านการอักเสบและปรับระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์เม็ดเลือดชนิดนิวเคลียสเดียวสำหรับต้านไวรัสโคโรนาในแมว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 นวัตกรรมเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ในการกำจัดไมโครพลาสติกจากแหล่งน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0