โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2020

80

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 1 1 0 0
2020 การวิ้คราะห์การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราเออก็อตและอัลคาลอยด์ในอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 การตกค้างของยาต้านจุลชีพในน้ำนมโคในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2020 เชื้อดื้อยาในระบบทางเดินปัสสาวะและผิวหนังในสุนัขและแมว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การบำบัดไมโครพลาสติกบริเวณป่าชายเลนโดยใช้พืชร่วมกับแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดแบบพกพาเพื่อระบุการปนเปื้อนของน้ำเสียจากสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคสำหรับผลิตวัคซีน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาแพลทฟอร์มไวรัสวัคซีนและต้นแบบชุดตรวจแบบรวดเร็วในการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 นิเวศวิทยาของเหยี่ยวดำชนิดย่อยประจำถิ่นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติ กลุ่มเซลล์ต้นกำเนิด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติ กลุ่มเซลล์มะเร็ง หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์และการกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพในจระเข้น้ำจืด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2020 การผลิตแผ่นแปะยาเตรียมจากลิกนินกับน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำเพื่อนำส่งเฉพาะยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2020 การพัฒนาวัคซีนและศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทิลาเปียเลค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 บทบาทของริ้น แมลงวันคอกสัตว์และเหลือบในการเป็นพาหะของไวรัสนำโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า-โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)