การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในน้ำเสียและตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลสัตว์