Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร), ม.ศิลปากร, ไทย, 2549
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  Hydrogenase Iron supplementation Nitrogen and sulphur deprivation Reductantabattoiradsorption isothermCyanobacteriadogdog erythrocyteDomestic pigDrug residuesDrug residues antimicrobialsDrug withdrawal timesDuring and after storageElephantselovichenrofloxacinEscherichia coli expression systemfilamentousFood cookingFood preparingFTIR spectroscopygalactosegenogroupglgA geneglycerolGlycogengrowth inhibition zoneGuppy, Mangos teem, Histological changesGut microbiomeHeavy metalHorsesHPLChydrogen productionInfectiousintestineintraparticle diffusionLactic acid bacteriaLactobacillus rhamnosus GGLemon grassleonarditeLife BaitsLipaseloop-mediated isothermal amplificationMeat of food animals and aquatmecA geneMetagenomics librarymethicillin resistancemicrobiological methodmucous cellmultiple antimicrobial resistanceNile tilapiaNitrogen deprivationnorthern Thailandnosocomial infectionOrnamental fishpathogenic bacteriaPCRrecombinant proteinstaphylococciStreptococcus suisการถ่ายโลหิตการย่อยสลายไมโครพลาสติกการใส่ปุ๋ยกาแลคโตสไกลโคซิเดสความเป็นพิษต่อเซลล์ความไวต่อยาต้านจุลชีพคาโรทีนอยด์งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา(แบคทีเรีย,รา)จุลพยาธิวิทยาช้างชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารชุดทดสอบชุมชน (Communities)ชุมชนต้นแบบเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิสซี–ไฟโคไซยานินเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเซลลูเลสไซยาโนแบคทีเรียตะไคร้กอตะไคร้หอมเนื้อสัตว์สุกรสูตรปุ๋ยหมูบ้านหมูป่าหยวกหมัก อัตราการเจริญเติบโต ลูกไก่เนื้อ ห้องสมุดเมตาจีโนมแหล่งน้ำ(Water Resource)องค์ประกอบผลผลิตอะมัยเลสอัตราปุ๋ยอาหารเหยื่อเอนไซม์ย่อยอาหารเอฟทีไออาร์เอฟทีไออาร์สเปกโทรสโคปีแอนติเจน

  Interest

  งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา(แบคทีเรีย,รา)

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Enhancement of hydrogen production by the filamentous non-heterocystous cyanobacterium Arthrospira sp. PCC 8005Raksajit W., Satchasataporn K., Lehto K., Mäenpää P., Incharoensakdi A.2012International Journal of Hydrogen Energy
  37(24),pp. 18791-18797
  20
  2Prevalence and antimicrobial susceptibility of streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern thailandLakkitjaroen N., Kaewmongkol S., Metheenukul P., Karnchanabanthoeng A., Satchasataporn K., Abking N., Rerkamnuaychoke W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 78-83
  8
  3Histopathological study and intestinal mucous cell responses against Aeromonas hydrophila in Nile tilapia administered with Lactobacillus rhamnosus GGNgamkala S., Satchasataporn K., Setthawongsin C., Raksajit W.2020Veterinary World
  13(5),pp. 967-974
  7
  4Contamination of Streptococcus suis in pork and edible pig organs in central ThailandBoonyong N., Kaewmongkol S., Khunbutsri D., Satchasataporn K., Meekhanon N.2019Veterinary World
  12(1),pp. 165-169
  6
  5Enrofloxacin and Sulfamethoxazole Sorption on Carbonized Leonardite: Kinetics, Isotherms, Influential Effects, and Antibacterial Activity toward S. aureus ATCC 25923Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Satchasataporn K., Snow D.D., Ali T.E., Ali T.E., Assiri M.A., Watcharenwong A., Imman S., Suriyachai N., Kreetachat T.2022Antibiotics
  11(9)
  2
  6Antibacterial Activity of Solanum torvum Leaf Extract and Its Synergistic Effect with Oxacillin against Methicillin-Resistant Staphyloccoci Isolated from DogsKhunbutsri D., Naimon N., Satchasataporn K., Inthong N., Kaewmongkol S., Sutjarit S., Setthawongsin C., Meekhanon N.2022Antibiotics
  11(3)
  1
  7Enhanced production of poly-3-hydroxybutyrate and carotenoids by Arthrospira platensis under combined glycerol and phosphorus supplementationSatchasataporn K., Duangsri C., Charunchaipipat W., Laloknam S., Burut-Archanai S., Burut-Archanai S., Powtongsook S., Powtongsook S., Akrimajirachoote N., Raksajit W.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 509-517
  0
  8Expression of recombinant 35 kDa fragment of VP2 protein of canine parvovirus using Escherichia coli expression systemInthong N., Inthong N., Inthong N., Kaewmongkol S., Meekhanon N., Suwan E., Sricharern W., Satchasataporn K., Sinsiri R., Sirinarumitr K., Sirinarumitr K., Sirinarumitr T., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1682-1688
  0
  9Expression of the recombinant C-terminal of the S1 domain and N-terminal of the S2 domain of the spike protein of porcine epidemic diarrhea virusSritun J., Inthong N., Jala S., Phatthanakunanan S., Satchasataporn K., Sirinarumitr K., Lertwatcharasarakul P., Sirinarumitr T.2021Veterinary World
  14(11),pp. 2913-2918
  0