Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  abattoirAchlyaAchlya mekong giant catfish water moldAchlya spp.American cockroach (Periplaneta americanantimicrobial drugantimicrobial resistanceantimicrobial susceptibilitybacteriaBiofilm VaccineCarotenoidsChemical fertilizerchitosancoagulase testcockroachColor EnhancementCrude extractDairy cattledogDrug residuesDrug withdrawal timesEggsGenetic diversityGulf in ThailandGuppy, Mangos teem, Histological changesHPLCInfectiousLemon grassLeptospirosisLife Baitsmakong giant catfishMATmecA geneMekong giant catfishmethicillin resistanceMicrosatelliteMPN methodmultiple antimicrobial resistanceNile Tilapianorthern Thailandnosocomial infectionOrnamental fishPangasianodon gigaspathogenic bacteriaPerna viridisPharmacokineticspigsStreptococcus suisSulfadimethoxine-trimethoprimTa-krai GorTa-krai Haumwater moldwhite shrimpzoonosisกรดอินทรีย์การเจริญเติบโตการดื้อต่อยาต้านจุลชีพการตกค้างของยาการระบาดการใส่ปุ๋ยความไวต่อยาต้านจุลชีพความหลากหลายทางพันธุกรรมคาโรทีนอยด์โคนมงานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา (แบคทีเรีย,รา)จ.ราชบุรีเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิสดีแอลขเมทไธโอนีนไฮดรอกซีอะนาล๊อคตะไคร้กอตะไคร้หอมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงปลาทับทิมปลานิลปลาบึก เชื้อราน้ำ Achlya เกลือ กรดอะซิติกปลาสวยงามปุ๋ยเคมีเป็ดเนื้อพันธุศาสตร์ประชากรภูมิคุ้มกันเภสัชจลนศาสตร์ไมโครแซทเทลไลท์ยาซัลฟาไดเมทท็อกซิน-ไตรเมทโธพริมยีนดื้อยาต้านจุลชีพรถเข็นลากเลื่อน วีลแชร์ สุนัข อัมพาต พิการระยะปลอดยาราน้ำ คุณลักษณะ วงจรชีวิตโรคเลปโตสไปโรซิสโรงฆ่าสัตว์เลือดสมรรถภาพการผลิตสุกรสูตรปุ๋ยหยวกหมัก อัตราการเจริญเติบโต ลูกไก่เนื้อ หอยแมลงภู่องค์ประกอบผลผลิตอัตราปุ๋ยอาการของโรคอ่าวไทยอาหารเหยื่อ

  Interest

  งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา (แบคทีเรีย,รา)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sensitivity comparison of pathogenic aquatic fungal hyphae to sodium chloride, hydrogen peroxide, acetic acid and povidone iodineFuangsawat W., Abking N., Lawhavinit O.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 84-89
  15
  2Prevalence and antimicrobial susceptibility of streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern thailandLakkitjaroen N., Kaewmongkol S., Metheenukul P., Karnchanabanthoeng A., Satchasataporn K., Abking N., Rerkamnuaychoke W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 78-83
  7
  3Pathogenicity to Mekong giant catfish eggs of water moulds isolated in the laboratory from Mekong giant catfish eggs and rearing waterAbking N., Fuangsawat W., Lawhavinit O.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(1),pp. 91-97
  2