ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์
AVPHCM
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์

AVPHCM

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

Email: cvtwnr@ku.ac.th

Phone Number: 02-5798574-5

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.นพดล ประเสริฐสินเจริญ

Email: sbcndp@ku.ac.th

Phone Number: 0-3552-1260, 616030

ผศ.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์

Email: cvtsrp@ku.ac.th

Phone Number: 025798574-5

ผศ.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น

Email: cvttyr@ku.ac.th

Phone Number: 025798574-5

นางสาวอนามิกา กาญจนบรรเทิง

Email: cvtakk@ku.ac.th

Phone Number: 025798574-5

ผศ.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์

Email: cvttpp@ku.ac.th

Phone Number: 02-5798573-5

รศ.ณัฐกานต์ มีขนอน

Email: cvtnkl@ku.ac.th

Phone Number: 25798574

รศ.ศราวรรณ แก้วมงคล

Email: cvtswt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8574-5

ผศ.รักศักดิ์ รักษาเคน

Email: cvtrsr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8573

ผศ.เมทิตา สัสดี

Email: cvtmts@ku.ac.th

 

ผศ.สุชนิทธิ์ งามกาละ

Email: cvtsnn@ku.ac.th

Phone Number: 025798574

นายธิติชัย จารุเดชา

Email: cvttcj@ku.ac.th

Phone Number: 022352771

ผศ.ณัฐนรี อินทอง

Email: cvtnri@ku.ac.th

Phone Number: 02-5798574-5

ผศ.ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์

Email: cvtdmp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8574-5

นายคมสัน สัจจะสถาพร

Email: cvtkss@ku.ac.th

Phone Number: 025798574-5

นางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ

Email: cvtnkn@ku.ac.th

Phone Number: 02-579-8574-5