คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางเขน

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

3

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

antibacterial activityanti-lipopolysaccharide factorantimicrobial resistanceanti-tick vaccineapoptosisBm95Boophilus microplusBrucellosiscanine parvovirusescorrelation gas chromatographycyanobacteriadairy cowsdogdog erythrocyte antigen (DEA)ELISAethicsFerritinFusarenon-XGastro-intestinal (GI) parasiteshydrogen productionIgYimmunohistochemistryin situ chemical oxidationKU-VAC1LactobacillusLactobacillus rhamnosus GGleptospirosislong-tailed macaqueMacaca fascicularisMolecular parasitologyNeospora caninumnonhumanPCRPenaeus monodonphylogenetic analysisPrevalenceprobioticRhipicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus sanguineusRodentrodent-borne diseasesrodentssalivary glandsseroprevalenceSimulationSoutheast AsiaSpirulina platensisstray catsStreptococcusStreptococcus suisSublimationSubolesinSwamp buffaloswineThermodynamicsToxoplasma gondiiToxoplasma gondii "toxoplasmosis TransfusiontrypsinVaporizationvaporization enthalpiesvaporization enthalpyVP2VP2 genewild boarการถ่ายโลหิตการปนเปื้อนความหลากหลายทางพันธุกรรมคาโรทีนอยด์แคดเมียมโคนมจริยธรรมเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเซลลูเลสตะกั่วน้ำนมดิบน้ำมันหอมระเหยเนื้อสัตว์แบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียก่อโรคแบคทีเรียสังเคราะห์แสงปรสิตวิทยาภูมิคุ้มกันเมลามีนรังไข่โรคพิษสุนัขบ้าฤทธิ์ต้านแบคทีเรียลิงแสมโลหะหนักวัคซีนไวรัสสุกรสุกรสาวสุขภาพสัตว์สุนัขหมูป่าเห็บโคแอนติเจน

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: cvtcns@ku.ac.th

Tel.: 025798574

ดร. วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: cvtwns@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8573-5

ดร. สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

E-Mail: cvtsnn@ku.ac.th

Tel.: 025798574

ดร. สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

E-Mail: cvtsms@ku.ac.th

Tel.: 02-5798574-5

ดร. ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: cvtswt@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8574-5

ผู้ช่วยคณบดี

ดร. รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

E-Mail: cvtrsr@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8573

ดร. ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: cvtpmp@ku.ac.th

Tel.: 02-5798574

นาย นริศ ปานศรีแก้ว

ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม

E-Mail: cvtnrp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-8574-5ext8001

นาง ดานัย แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: danai.sa@ku.ac.th

Tel.: 02-5798573Resource

นักวิจัยทั้งหมด 41 คน (ศาสตราจารย์ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 462.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 74 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 29.03 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 96 โครงการ)
 • ทุนนอก 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 647 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 405 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 242 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 247 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 245 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 36 รางวัล (เกียรติบัตร 5 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 18 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)