สำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

anti-tick vaccineBangkokBangkok areasBm95Boophilus microplusBrucellosisdairy cowsethyl-acetate centrifugationGastro-intestinal (GI) parasitesgastrointestinal parasitesKU-VAC1Multivariate statisticsMurinaeNeospora caninumOptimization via simulationParasitesPCRPesticidephylogenetic analysisPichia pastorispotential antigensPrevalenceProgesteroneProstaglandin F2 alphaRanking and selectionRattusrBm95Rhiphicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus (Boophilus) Rhipicephalus (Boophilus) microplusRhipicephalus microplusRhipicephalus sanguineusRodentrodent-borne diseasesrodentssafety trialsalivariasalivary glandsalivary glandsSatun ProvinceSeroprevalenceSerpinserpin geneSerpinsSimulationSoutheast Asiastraystray catsstray dogs and catsSubolesinSupporting variablesSynchronizationT. gondiiThailand Theileriosis, Rish factorsTick-borne diseasesticksToxoplasma gondiiToxoplasma gondii "ToxoplasmosisTrypanosomaTrypanosoma evansi "Trypanosoma lewisitrypanosomesTrypanosomiasisTrypanosomiasis, dairy cows, abortion, TtrypanosomosesultrastructureWater Buffalo (Bubalus bubalis)Zoonoses การกำหนดเวลาการตั้งท้องการผสมเทียมการพัฒนาศักยภาพการศึกษาอุดมศึกษาการเหนี่ยวนำการตกไข่กีบขาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ความชุกความหลากหลายของสัตว์ฟันแทะโคโคนมโคเนื้อโคเนื้อสายพันธุ์ตะวันตกโคเนื้อสายพันธุ์พื้นเมืองโคโลนีของเห็บจีเอ็นอาร์เอชชีววิธีชุดตรวจการเข้ากันและหมู่เลือดตัวแปรส่งเสริมบริหารการศึกษาบัณฑิตเกียรตินิยมบุคลากรวิจัยเห็บโคเห็บดื้อยาอาการเจ็บเอชซีจีแอนติเจนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัข

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 235 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 155 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 80 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 149 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 149 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)