ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

3

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

adhesion assayadsorbentantibacterial activityanti-lipopolysaccharide factorAntioxidant activityBiochemistryChemical compositionCorrelation gas chromatographyDEA1.1DNA extractiondogdog erythrocyte antigen (DEA)domestic pigEgg YolkFlurbiprofenFusion enthalpiesHPLCIgYLactic acid bacteriaLactobacillusParabenspathogenic bacteriaPenaeus monodonphototrophic bacteriaphthalate esterPhylogenetic analysispolyethylene glycolprobioticProbioticsPseudomonas aeruginosaSublimationSwamp buffalothermodynamicsToxoplasma gondiitrypsinVaporizationvaporization enthalpiesvaporization enthalpywild boarzinc-finger nucleasezoonosisก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพการจำลองโครงสร้างโปรตีนการตกค้างการตกค้างของยาการตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์ของสัตว์พ่อแม่พันธุ์การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการทั่วไปและอณูชีววิทยาวินิจฉัยการถ่ายเลือดการถ่ายโลหิตแคดเมียมเซลล์เม็ดเลือดแดงสุนัขเซลลูเลสตะกั่วตัวสอบเทียบเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเทอร์โมไดนามิกซ์เทอร์โมไดนามิกส์นาโนคาร์บอนรูปทรงหัวหอมน้ำนมดิบน้ำมันกานพลูน้ำมันตะไคร้บ้านน้ำมันหอมระเหยแบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียก่อโรคแบคทีเรียสังเคราะห์แสงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่ใชใบกระท่อมไบโอฟิล์มไบโอฟิล์ม การดื้อยาปฏิชีวนะ การบำบัดทางชีวภาพปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิกทางสัตวแพทย์ / Bioactive activity, drug resistance in parasitologyปรอท ตะกั่ง แคดเมี่ยม เหล็กประเมินชุดตรวจ ELISAปลากะพง ปลาเก๋า ยา โรค การรักษาปลาทับทิมเปลือกมังคุดโปรติเอสโปรตีนต้านจุลชีพโปรตีนลูกผสมโปรตีนลูกผสมชนิดมัลติอีพิโทปพยาธิคลินิกพยาธิวิทยากายวิภาคพันธุ์วิศวกรรมของแบคทีเรียและพืชพาราเบน(Paraben)พาหะไพรูเวทไคเนสเฟลมอะตอมมิกแอบซอบชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ไฟเทสภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้า ภูมิคุ้มกันโรคเลปโตสไปโรซิสไรโบโซมลลอาร์เอ็นเอฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโลหะหนักไวรัสหมูป่าแอนติเจน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์)

Avata

นาย นริศ ปานศรีแก้ว

narit.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-8574-5ext8001

Avata

ดร. สุพจนา เจริญสิน, อาจารย์

supochana.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-8574-5

Avata

นาง สกุลจิตร วิเชียรโชติ

sakulchit.w@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5798574

Avata

นางสาว คณิศร์รวี เตชะเอื้อย

kanidrawee.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-8574-5


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 462.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 74 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 29.03 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ)
 • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 229 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 107 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 52 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 50 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 16 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)