คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
45 66 12.684 52.781
111 65.465
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 2 24 35 35 ---
96 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
4 462.00 74 29.025

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
156 38 74 64 0 3 0 0 0 1 41 1 3
377 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์130.00รศ.ชัยณรงค์สกุลแถว
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์-ผศ.อุมาพรรุ่งสุริยะวิบูลย์
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด32.00นางสาวเมทิตาสัสดี
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์300.00ผศ.วุฒินันท์รักษาจิตร์

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์กล้องจุลทรรศน์แบบสามตา105,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องกลั่นระเหยสารแบบลดความดัน(EYELA)120,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี1,200,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องควบคุมอุณภูมิ(Thermo) พร้อมโต๊ะ และเครื่องสำรองไฟ150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง1,500,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง1,200,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องชั่งน้ำหนักทศนิยมสี่ตำแหน่ง150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม1,200,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง344,540.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง344,540.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องวัดไนโตรเจนแบบธรรมดา599,735.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องวิเคราะห์1,390,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องวิเคราะห์ไขมัน500,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย500,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์เครื่องสกัดสมุนไพร299,600.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ชุดปฏิบัติการชีวเคมี799,290.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ชุดอ่านผลอิไลซาบนไมโครเพลต499,690.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ตู้ดูดควัน(Fume hood)175,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ตู้ดูดควันพิษแบบมีอ่างน้ำ165,850.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ตู้อบแบบควบคุมอุณภูมิ138,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ตู้อบแบบควบคุมอุณภูมิ138,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์เครื่องตรวจและอ่านค่าปริมาณเม็ดเลือดแดง900,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์เครื่องตรวจวัดค่าการแข็งตัวของเลือด240,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซในเลือด240,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด450,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง344,540.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง344,540.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์ชุดตรวจทางโลหิตวิทยา470,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือดเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุม1,850,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือดชุดเครื่องปั่นอ่านผลและล้างเซลล์ในงานธนาคารเลือด155,150.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือดตู้ควบคุมอุณภูมิเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าแบบตั้งโต๊ะ496,700.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ(Olympus CK 40) พร้อมโทรทัศน์ 21 นิ้ว250,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์กล้อองถ่ายภาพหัวกลับพร้อมเครื่องสำรองไฟ120,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่อง Electoporation200,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องควบคุมอุณภูมิ(Thermo) พร้อมโต๊ะ และเครื่องสำรองไฟ150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องดมยาสลบสัตว์เล็ก280,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องดมยาสลบสัตว์เล็ก280,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องดมยาสลบสัตว์เล็ก150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องดมยาสลบสัตว์เล็ก150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องดมยาสลบสัตว์เล็ก150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องดมยาสลบสัตว์เล็ก150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของสัตว์300,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องติดตามและบันทึกสัญญาณชีพในสัตว์165,850.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง(Stomacher)130,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องทำให้เซลล์แตก120,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องบ่มแบบควบคุมอุณภูมิและปริมาณ CO2(SANYO)800,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง500,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณภูมิความเย็น(TOMTY)150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PCR Multigene)230,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PCR) พร้อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า200,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องมือปฏิบัติการทางสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีววิทยา929,830.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์แบบกระตุ้น299,500.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเสเซอร์318,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องอบเครื่องแก้ว(BINDER)250,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้อ(TOMY SX-700)170,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบดิจิทัลโดยไม่ใช้ฟิลม์299,600.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์โคมไฟผ่าตัด100,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ชุดกรองอากาศปราศจากเชื้อ189,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ชุดเครื่องมือทำเซลล์แตก809,990.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ชุดเครื่องมือสำหรับเพาะเลี้ยงแบคทีเรียก่อโรคเพื่อการตรวจวินิจฉัย150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ชุดเครื่องส่งถ่ายยีนด้วยกระแสไฟฟ้า548,910.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ชุดแยกสารโมเลกุลแนวนอน370,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อทิศทางลมแบบBiohazard class II(Bosstech)200,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ตู้กรองอากาศปราศจากเชื้อทิศทางลอมแบบBiohazard clas II (Vision)150,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ตู้ควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ Memmert120,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ตู้ปฏิบัติการเพาะเชื้อ(Bio-hazard/microbiological safty)799,290.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ตู้ปลอดเชื้อแบบ BSC class II(labconco)450,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ตู้อบฆ่าเชื่อเครื่องแก้ว220,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ตู้อบฆ่าเชื้อเครื่องแก้ว115,500.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ตู้อ่านฟิลม์เอ็กซเรย์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 ช่อง100,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์เตียงเอ็กซเรย์100,000.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ถังแสตนเลสสำหรับใส่ตัวอย่างสุนัขเพื่อการเรียนกายวิภาค499,690.00
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ(TOMY ES-315)200,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นางสาว เมทิตา สัสดี, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
Email: cvtmts@ku.ac.th
โทร. -
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด (ABB)
Member: 7 (Int: 7 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
Email: cvtwnr@ku.ac.th
โทร. 02-5798574-5
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์ (AVPHCM)
Member: 18 (Int: 18 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
Email: cvtcns@ku.ac.th
โทร. 025798574
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์ (AABAPS)
Member: 9 (Int: 9 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
Email: cvtopr@ku.ac.th
โทร. 02-5798574-5
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์ (AVPP)
Member: 11 (Int: 11 Nisit: 0 Ext: 0)

Member Performance

ดร. ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
2
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.723
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.723
- Leader
0.500
- Co-
2.223
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
130.00
 
+ Equipment
21
- Equip Price (Baht)
11,519,245.00
 
Output:
+ Journal
58
- International
58
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย พีระ อารีศรีสม, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.860
+ Univ. Project
0.360
- Leader
0.180
- Co-
0.180
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.500
- Leader
0.000
- Co-
1.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย นพดล ประเสริฐสินเจริญ, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.070
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.070
- Leader
0.000
- Co-
4.070
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว นวรัตน์ นันทพงษ์, -
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ดลฤดี ฉายศิริ, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.580
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.580
- Leader
0.000
- Co-
2.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.600
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ดานัย แสงทอง, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.500
- Leader
1.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.600
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.600
- Leader
0.000
- Co-
3.600
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว คณิศร์รวี เตชะเอื้อย, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.085
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.085
- Leader
0.000
- Co-
0.085
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ศิริพร ปราณี, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว เมทิตา สัสดี, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.600
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.600
- Leader
0.600
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
32.00
 
+ Equipment
3
- Equip Price (Baht)
2,501,850.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.690
+ Univ. Project
1.440
- Leader
0.480
- Co-
0.480
- Ads.
0.480
+ Ext. Project
0.250
- Leader
0.000
- Co-
0.250
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ดวงดาว ขันบุตรศรี, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ครู
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
10
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.620
+ Univ. Project
3.000
- Leader
1.200
- Co-
1.200
- Ads.
0.600
+ Ext. Project
6.620
- Leader
5.920
- Co-
0.700
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.633
+ Univ. Project
0.676
- Leader
0.338
- Co-
0.338
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.957
- Leader
0.000
- Co-
1.957
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
2
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.930
+ Univ. Project
1.200
- Leader
0.600
- Co-
0.600
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.730
- Leader
0.580
- Co-
4.150
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
8
- Equip Price (Baht)
3,139,080.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง สกุลจิตร วิเชียรโชติ, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.940
+ Univ. Project
2.410
- Leader
1.710
- Co-
0.350
- Ads.
0.350
+ Ext. Project
4.530
- Leader
2.780
- Co-
1.750
- Ads.
0.000
+ Research Unit
1
- District (m2)
300.00
 
+ Equipment
42
- Equip Price (Baht)
11,865,160.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
32
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ณัฐกาญจน์ นายมอญ, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.420
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
5.970
- Leader
0.000
- Co-
5.970
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว นิชนันต์ สินส่องแสง, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.450
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.500
+ Univ. Project
2.100
- Leader
0.900
- Co-
0.900
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.000
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เอกชาติ พรหมดิเรก, -
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.691
+ Univ. Project
0.823
- Leader
0.373
- Co-
0.300
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.868
- Leader
0.218
- Co-
0.650
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
12
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
1
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.920
+ Univ. Project
1.271
- Leader
0.716
- Co-
0.556
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.649
- Leader
0.480
- Co-
1.169
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.100
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.100
- Leader
0.800
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
21
- International
21
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย วนัท ศรีเจริญ, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
5
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.100
+ Univ. Project
1.800
- Leader
0.800
- Co-
0.800
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
0.300
- Leader
0.000
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
0
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.206
+ Univ. Project
0.383
- Leader
0.128
- Co-
0.128
- Ads.
0.128
+ Ext. Project
11.824
- Leader
0.000
- Co-
11.824
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
2
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.754
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
12.154
- Leader
3.180
- Co-
8.974
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
12
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
3
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.849
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.849
- Leader
1.499
- Co-
1.350
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางธนาคารเลือด2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
15
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.710
+ Univ. Project
3.690
- Leader
1.770
- Co-
1.770
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.020
- Leader
0.000
- Co-
0.020
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
18
- International
18
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ณรงค์ อาบกิ่ง, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.115
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.115
- Leader
0.000
- Co-
0.115
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย คมสัน สัจจะสถาพร, นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
5
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.370
+ Univ. Project
0.690
- Leader
0.230
- Co-
0.230
- Ads.
0.230
+ Ext. Project
3.680
- Leader
0.015
- Co-
3.665
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.920
+ Univ. Project
1.420
- Leader
0.710
- Co-
0.710
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.500
- Leader
0.000
- Co-
3.500
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
48
- International
48
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว สุพจนา เจริญสิน, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
6
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.435
+ Univ. Project
1.770
- Leader
0.590
- Co-
0.590
- Ads.
0.590
+ Ext. Project
2.665
- Leader
0.085
- Co-
2.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ณัฐนรี อินทอง, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.450
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
16
- International
16
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
6
- Leader
0
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.675
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.200
+ Ext. Project
7.075
- Leader
0.000
- Co-
7.075
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.815
+ Univ. Project
0.400
- Leader
0.200
- Co-
0.200
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.415
- Leader
0.000
- Co-
0.415
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านชีววิทยาประยุกต์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์2559 - ปัจจุบัน
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.730
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.150
- Co-
0.150
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
0.280
- Leader
0.000
- Co-
0.280
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
15
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางวิจัยด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุขและจุลชีวคลินิกทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
7
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
1
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.820
+ Univ. Project
1.590
- Leader
0.840
- Co-
0.600
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
2.230
- Leader
0.480
- Co-
1.750
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
28
- International
28
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย บัณฑิต มังกิจ, อาจารย์
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
สายสัมพันธ์:
สมาชิกห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์2559 - ปัจจุบัน
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0