Person Image

  Education

  • วท.ม.(ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  16S rDNA geneacetoneAedes aegyptiAedes albopictusaffinity chromatographyagar gel electrophoresisAnaplasma platysAngiostrongylusanimal experimentanimal modelarea under the curveArticleblood samplingbroad-range nested polymerase chain reactionbuffercatscell culturecentrifugationchemoluminescencecontaminationCuticular ridge patterndenaturationdiscriminant functionHaemonchus spp.HaplotypehemoplasmaHPLCimidazoleimmunoglobulin Gincubation timeindirect ELISAindirect enzyme-linked immunosorbent assayisopropyl thiogalactosideITS2kanamycinLao PDRLaosLarvicidal activitylong-tailed macaquemagnesium chlorideMolecular parasitology mycoplasmaNested PCRnonhumanoptical densityPharmacokineticsphosphate buffered salinePhotorhabdusphylogenetic analysisPhylogenyPlasmodium knowlesipolyacrylamide gel electrophoresispolymerase chain reactionpolysorbate 20Pomaceapredictive valueprotein expressionreceiver operating characteristicrecombinant proteinRed Tilapiasaphenous veinsecond internal transcribed spacer (ITS2)sensitivity and specificityserodiagnosisseroprevalenceskim milksmall ruminantssodium chloridestainingSulfadimethoxine-trimethoprimsynlophe patternstetramethylbenzidineToxoplasma goToxoplasma gondiitriton x 100ubiquitinVeterinary and Medical Parasitology (Helminths, Ectoparasites, and Protozoa)vulvar morphvulvar morphologyXenorhabdusการดูดซึมของยาการตกค้างของยาไก่กระทงซับไทป์บลาสโตซีสตีสบาร์โค้ดพีซีอาร์ประเมินชุดตรวจ ELISAปลาทับทิมเป็ดไล่ทุ่งพยาธิ Echinostoma revolutumพยาธิใบไม้ลำไส้เภสัชจลนศาสตร์ยาซัลฟาไดเมทท็อกซิน-ไตรเมทโธพริมยาแอมมอกซี่ซิลลินไตรฮัยเดรทระยะปลอดยารีคอมบิแนนท์โปรตีนชนิด GRA5 และ GRA7ไรโบโซมลลอาร์เอ็นเอลิงแสมวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อสัตว์เคี้ยวเอื้อง

  Interest

  Veterinary and Medical Parasitology (Helminths, Ectoparasites, and Protozoa), Molecular parasitology

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Larvicidal activity of Xenorhabdus and Photorhabdus bacteria against Aedes aegypti and Aedes albopictusVitta A., Thimpoo P., Meesil W., Yimthin T., Fukruksa C., Polseela R., Mangkit B., Tandhavanant S., Thanwisai A.2018Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
  7(1),pp. 31-36
  31
  2Phylogeny of angiostrongylus cantonensis in Thailand based on cytochrome c oxidase subunit I gene sequenceVitta A., Srisongcram N., Thiproaj J., Wongma A., Polsut W., Fukruksa C., Yimthin T., Mangkit B., Thanwisai A., Dekumyoy P.2016Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  47(3),pp. 377-386
  23
  3Molecular characterization of haemonchus contortus (Nematoda: Trichostrongylidae) from small ruminants in thailand based on the second internal transcribed spacer of ribosomal DNAMangkit B., Mangkit B., Thaenkham U., Adisakwattana P., Watthanakulpanich D., Jantasuriyarat C., Komalamisra C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(5),pp. 740-758
  9
  4Population genetics analysis of a pomacea snail (Gastropoda: Ampullariidae) in thailand and its low infection by angiostrongylus cantonensisDumidae A., Janthu P., Subkrasae C., Polseela R., Mangkit B., Thanwisai A., Vitta A.2021Zoological Studies
  60
  8
  5Development and evaluation of indirect enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant dense granule antigen 7 protein for the detection of Toxoplasma gondii infection in cats in ThailandSuwan E., Chalermwong P., Rucksaken R., Sussadee M., Kaewmongkol S., Udonsom R., Jittapalapong S., Mangkit B.2022Veterinary World
  15(3),pp. 602-610
  3
  6Morphological identification of adult male haemonchus species in goats from thailand and lao PDRVongnady K., Rucksaken R., Mangkit B.2020Tropical Biomedicine
  37(3),pp. 691-712
  3
  7Molecular detection and phylogeny of Ehrlichia canis and Anaplasma platys in naturally infected dogs in Central and Northeast ThailandPurisarn A., Wichianchot S., Maneeruttanarungroj C., Mangkit B., Raksajit W., Kaewmongkol S., Jarudecha T., Sricharern W., Rucksaken R.2022Veterinary World
  15(12),pp. 2877-2889
  1
  8Cuticular ridge patterns applied for identifying adult female worms of haemonchus species with various vulvar morphological types in infected native goats in laosVongnady K., Rucksaken R., Mangkit B.2021Tropical Biomedicine
  38(3),pp. 294-310
  0
  9Detection and genetic characterization of "Candidatus Mycoplasma haemomacaque" infection among long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assaySricharern W., Sricharern W., Sricharern W., Kaewchot S., Kaewmongkol S., Inthong N., Jarudecha T., Rucksaken R., Mangkit B., Wichianchot S., Inpankaew T., Inpankaew T., Inpankaew T.2021Veterinary World
  14(4),pp. 943-948
  0