ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์
AVPP
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านปรสิตวิทยาและพยาธิคลินิคทางสัตย์แพทย์

AVPP

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์

Email: cvtopr@ku.ac.th

Phone Number: 02-5798574-5

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ผศ.สมัคร สุจริต

Email: cvtsms@ku.ac.th

Phone Number: 02-5798574-5

ผศ.บัณฑิต มังกิจ

Email: fvetbdm@ku.ac.th

Phone Number: 025798574-5

ผศ.วนัท ศรีเจริญ

Email: cvtwns@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8573-5

ผศ.รักศักดิ์ รักษาเคน

Email: cvtrsr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8573

ผศ.สุชนิทธิ์ งามกาละ

Email: cvtsnn@ku.ac.th

Phone Number: 025798574

นายพีระ อารีศรีสม

Email: cvtpra@ku.ac.th

Phone Number: 025798574-5

ผศ.พรพิมล เมธีนุกูล

Email: cvtppm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-8574 ต่อ 8309