ผลงานภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2022

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 30
2022 exKhwankamon Rattanatumhi, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakarn Naimon, exRyusei Kuwata, exHiroshi Shimoda, exKeita Ishijima, exKenzo Yonemitsu, exShohei Minami, exSupriyono, exNgo Thuy Bao Tran, exYudai Kuroda, exKango Tatemoto, exMilagros Virhuez Mendoza, exEiichi Hondo, exWorawut Rerkamnuaychoke, exKen Maeda, inนางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A serological survey and characterization of Getah virus indomestic pigs in Thailand, 2017–2018", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 69, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 913-918
2022 exPewnual, T, exJampapetch, N, exSaladtook, S, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exKlinsalee, R, exManeeruttanarungroj, C, "Response of green alga Tetraspora sp. CU2551 under potassium deprivation: a new promising strategy for hydrogen production", JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial Activity of Solanum torvum Leaf Extract and Its Synergistic Effect with Oxacillin against Methicillin-Resistant Staphyloccoci Isolated from Dogs", Antibiotics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 302
2022 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction of curcumin from turmeric by ultrasonic-assisted extraction, identification, and evaluation of the biological activity", Journal of Herbmed Pharmacology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 188-196
2022 exChaisiri, K., exTanganuchitcharnchai, A., inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายชวนพจน์ ถิ่นโพธิ์วงษ์, exTanita, M., exMorand, S., exBlacksell, S.D., "Risk factors analysis for neglected human rickettsioses in rural communities in Nan province, Thailand: A community-based observational study along a landscape gradient", PLoS Neglected Tropical Diseases, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022
2022 inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, exChalermwong, P., inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, exUdonsom, R., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development and evaluation of indirect enzyme-linked immunosorbent assay using recombinant dense granule antigen 7 protein for the detection of Toxoplasma gondii infection in cats in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 602-610
2022 exSumpavong, P., inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "Systematic evaluation of TaqMan real-time polymerase chain reaction assays targeting the dsb and gltA loci of Ehrlichia canis in recombinant plasmids and naturally infected dogs", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 701-706
2022 exDuangdao Sudatip, exSurapee Tiengrim, exKittipong Chasiri, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exWantanee Phanprasit, exSerge Morand, exVisanu Thamlikitkul, "One Health Surveillance of Antimicrobial Resistance Phenotypes in Selected Communities in Thailand", Antibiotics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 556-1-10
2022 exMongkolpathumrat, P., exKijtawornrat, A., inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exPanya, A., exPusadee, T., exKumphune, S., "Anti-Protease Activity Deficient Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) Exerts Cardioprotective Effect against Myocardial Ischaemia/Reperfusion", Biomedicines, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
2022 exDr.Punjarat Khongchamnan, exดร.นพรัตน์ สุริยะไชย, exรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ, exศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, exDr.Khatiya Weerasai, exดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, exผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, "Optimization of Liquid Hot Water Pretreatment andFermentation for Ethanol Production from Sugarcane BagasseUsing Saccharomyces cerevisiae", Catalysts , ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 463-1-11
2022 exThongchuai, B., exKhamchun, S., inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaorueang, D., exSansai, P., exInsuan, O., "Antidesma thwaitesianum Mร?ll. Arg. fruit extract rich in 5-hydroxymethylfurfural exhibits anti-inflammatory effects in lipopolysaccharide-stimulated RAW264.7 macrophages", Journal of HerbMed Pharmacology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 278-285
2022 inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exฉันท์ชนก ดวงศรี, exวินัย จรูญไชยพิพัฒน์ , exผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, exดร.สุรเชษฐ์ บุรุษอาชาไนย, exดร.สรวิศ เผ่าทองศุข , inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Enhanced production of poly-3-hydroxybutyrate and carotenoids by Arthrospira platensis under combined glycerol and phosphorus supplementation", ScienceAsia, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2022, หน้า 509-517
2022 exKulchartvijit, T., inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChianrabutra, S., "The Effects of Surface Roughness of the Stainless-Steel Anode on Electricity Enhancement of Microbial Fuel Cell", Trends in Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2022
2022 inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChaiwat Boonkaewwan, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Risk factors and clinical and laboratory findings associated with feline immunodeficiency virus and feline leukemia virus infections in Bangkok,Thailand", Veterinary world, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1061-1609
2022 exLaokua, N., exRittiyan, N., exKornrawudaphikasama, Y., exKlinsalee, R., exTonawut, Y., exPreechaphonkul, N., inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, exKhetkorn, W., exDejtisakdi, W., exManeeruttanarungroj, C., "Optimal conditions for maximized H2 yield from a new green algal strain Chlorella sp. KLSc61", Journal of Applied Phycology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, exHongsrichan, N., exManeeruttanarungroj, C., exPinlaor, S., exIamrod, K., exPurisarn, A., exDonthaisong, P., exKaranis, P., inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A newly developed droplet digital PCR for Ehrlichia canis detection: comparisons to conventional PCR and blood smear techniques", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 84, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 831-840
2022 exWorawat Songjang, exChatchai Nensat, exRutaiwan Tohtong, exTuangporn Suthiphongchai, exSuchada Phimsen, exPanthip Rattanasinganchan, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWaraporn Kasekarn, exArunya Jiraviriyakul, "Porcine placenta extract induced Akt, ERK, and JNK signaling to heighten the osteogenic activity of human osteoblasts", Journal of Applied Pharmaceutical Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 18-25
2022 inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inนางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐกาญจน์ นายมอญ, exCharoensil, S., exRerkamnuaychoke, W., exPanpiansil, J., inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, "Using bioelectrical impedance analysis for modeling regression and predicting body fat accumulation in dogs in East Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 1566-1574
2022 exIrshad, A., exZulfiqar, M., exAli, H.M., exShahzadi, N., exAbd El-Gawad, H.H., inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exAnjum, F., exSuleman, M., "Co-substituted Mg-Zn spinel nanocrystalline ferrites: Synthesis, characterization and evaluation of catalytic degradation efficiency for colored and colorless compounds", Ceramics International, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exBrinda Balasubramanian , exSimran Venkatraman, exKyaw Zwar Myint , exSucheewin Krobthong, exPatompon Wongtrakoongate , exJittiyawadee Sripa, exPanthip Rattanasinganchan, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRutaiwan Tohtong, "In Silico Target Identification of Galangin, as an Herbal Flavonoid against Cholangiocarcinoma", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-17
2022 exChamtim, P., inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, exDong, H.T., inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, exAreechon, N., exWangkahart, E., exHirono, I., exMavichak, R., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Combining segments 9 and 10 in DNA and recombinant protein vaccines conferred superior protection against tilapia lake virus in hybrid red tilapia (oreochromis sp.) compared to single segment vaccines", Frontiers in Immunology, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exKlintip, W., inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, exRattanatumhi, K., exRitchoo, S., exMuikaew, R., exWangsud, S., inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First study on stress evaluation and reduction in hospitalized cats after neutering surgery", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022, หน้า 2111-2118
2022 exRangubpit, W., inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, inนางดานัย แสงทอง, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStich, R.W., inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Observing How Glutathione and S-Hexyl Glutathione Bind to Glutathione S-Transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplus", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2022
2022 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, exProf.Dr.Daniel Snow, exTarik E. Ali, exMohammed A. Assiri, exApichon Watcharenwong, exSaksit Imman, exNopparat Suriyachai, exTorpong Kreetachat , "Enrofloxacin and Sulfamethoxazole Sorption on Carbonized Leonardite: Kinetics, Isotherms, Influential Effects, and Antibacterial Activity toward S. aureus ATCC 25923", Antibiotics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022, หน้า 1261
2022 exอภิลัดดา พัฒนาธีรเดช, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐาปนีย์ พุ่มพวง, exProf.Dr.Yao-Tung Lin, exProf.Dr.Clifford E.Harris, exProf.Dr.Steve Comfort, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of ternary nanoparticles for catalytic ozonation to treat parabens: Mechanisms, efficiency, and effects on Ceratophyllum demersum L. and Eker Leiomyoma Tumor-3 cells", Nanomaterials, ปีที่ 12, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2022
2022 exGunun, N., inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPolyorach, S., exKaewpila, C., inนายธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์, exSanjun, I., exCherdthong, A., exWanapat, M., exGunun, P., "Utilization of Mao (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) Pomace Meal to Substitute Rice Bran on Feed Utilization and Rumen Fermentation in Tropical Beef Cattle", Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022
2022 exAngkaew, A., inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exNimtim, M., exImman, S., inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exSuriyachai, N., exKreetachat, T., exComfort, S., inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Enhanced Photo-Fenton Activity Using Magnetic Cu0.5Mn0.5Fe2O4 Nanoparticles as a Recoverable Catalyst for Degrading Organic Contaminants", Water (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2022
2022 exPurisarn, A., inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, exManeeruttanarungroj, C., inนายบัณฑิต มังกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular detection and phylogeny of Ehrlichia canis and Anaplasma platys in naturally infected dogs in Central and Northeast Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 2877-2889
2022 exRitchoo, S., exHavanapan, P.-O., exPhungthanom, N., inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMuikaew, R., inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis and comparison of tear protein profiles in dogs using different tear collection methods", BMC Veterinary Research, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022
2022 exSudpatchara Ritchoo, exPhattara?orn Havanapan, exNuanwan Phungthanom, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattana Muikaew, inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis and comparison of tear protein profiles in dogs using different tear collection", BMC Veterinary Research, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 442(1-10)

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2022 exSupatra Hasanam, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Three liquid phase extraction for analysis of phthalates and bisphenols in mussel", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.ศุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Molecular prevalence of hemotropic Mycoplasma from assamese macaques in Chiang Rai province, Thailand", The 21st Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 13 พฤศจิกายน 2022, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2022 exนายอุเทน พรมอริยะ, exน.ส.ฉันท์ชนก ดวงศรี, exน.ส.นาฏอนงค์ หมุดธรรม, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนางสาวสุพจนา เจริญสิน, อาจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, "Enhanced cytoplasmic polyhydroxybutyrate (PHB) granule production by recombinant Synechocystis sp. PCC 6803 overexpressing PhaP protein", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพิมพ์ โจ, exพิชญาภา หาญวงศ์, exบัวชมพู เจียมจิตร, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, "อดีตและปัจจุบันของสารตกค้างยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักจังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย", ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ”, 21 กุมภาพันธ์ 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสกัดเปลือกมังคุดด้วยคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับตัวทาละลาย: ปริมาณแอลฟา-แมงโกสตินและฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสิริมนต์ ฉันทกุลวณิช, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพของเปอร์ซัลเฟตด้วยโลหะเฟอร์ไรต์ในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่มีการตกค้างร่วมในน้ำใต้ดิน", การประชุมวืชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 "การวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากลบนฐานท้องถิ่น", 22 - 23 สิงหาคม 2022, เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
Publish Year International Patent 1
2022 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์บรรจุดินเพื่อการทดสอบ", Kasetsart University, 2022

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=01]