Person Image

  Education

  • วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก), มหาววิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • Ph.D. (Biologie Sante), Universite de Montpellier, France, 2560

  Expertise Cloud

  Gut microbiomehabitathantavirusesHaplorchis taichuihelminthHerbicideHIV antigen-antibody combination assayHIV p24 antigen assayHIV test kit evaluationhospitalized dogsHPTLCInfectious zoonotic diseasesInsecticideKAPkennel dogslactic acid bacteriaLactobacillusland use land coverLemon grassLeptospiraleptospirosisLipaseLIPSphototrophic bacteriaPhylogenetic analysisPhytasepig feed supplementpigspolyglutamic acidprevalenceprobioticProbioticsProteasePseudomembranous colitispublic healthRickettsiarickettsial diseasesrisk factorsrodentRodent lungsrodent-borne diseasesrpoBSARS CoV-2scrub typhusslaughter pigsSoutheast AsiaSouth-East Asiaspatiotemporal analysisspilloverspotted fever groupsStreptococcus suissynanthropyTa-krai GorTa-krai HaumThailantickticksTrypanosomatyphusViral evolutionviromewild boarzoonosisก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพการเจริญเติบโตการใส่ปุ๋ยความไวต่อยาต้านจุลชีพโคโลนีของเห็บชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารชีววิธีเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิสเซลลูเลสตะไคร้กอตะไคร้หอมแบคทีเรียกรดแลกติกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงปุ๋ยเคมีโปรติเอสไฟเทสภูมิคุ้มกันรังโรคโรคที่นำโดยเห็บโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้า ภูมิคุ้มกันโรงฆ่าสัตว์ไลเพสวารานัส แบคทีเรีย แกรมลบ ชนิดใช้อากาศ ช่องปาก แบคทีเรียก่อโรคสารเสริมชีวภาพสุกรสูตรปุ๋ยหมูบ้านหมูป่าหมูป่า ห้องสมุดเมตาจีโนมเห็บโคเห็บดื้อยาองค์ประกอบผลผลิตอะมัยเลสอัตราปุ๋ยเอนไซม์ย่อยอาหาร

  Interest

  Infectious zoonotic diseases

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2556 - ต.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risksMorand S., Morand S., Blasdell K., Bordes F., Buchy P., Buchy P., Carcy B., Chaisiri K., Chaval Y., Claude J., Cosson J.F., Desquesnes M., Desquesnes M., Jittapalapong S., Jiyipong T., Jiyipong T., Karnchanabanthoen A., Karnchanabanthoen A., Pornpan P., Pornpan P., Rolain J.M., Tran A., Tran A.2019Ecological Applications
  29(4)
  26
  2Monitoring silent spillovers before emergence: a pilot study at the tick/human interface in thailandTemmam S., Chrétien D., Bigot T., Bigot T., Dufour E., Petres S., Desquesnes M., Desquesnes M., Desquesnes M., Devillers E., Dumarest M., Yousfi L., Jittapalapong S., Karnchanabanthoeng A., Chaisiri K., Gagnieur L., Cosson J.F., Vayssier-Taussat M., Morand S., Morand S., Moutailler S., Eloit M., Eloit M.2019Frontiers in Microbiology
  10(OCT)
  21
  3"Rodent biodiversity human health and pest control in a changing environments "Relationship of parasites and pathogens diversity to rodents in ThailandJittapalapong S., Herbreteau V., Hugot J., Areesrisom P., Karnchanabanthoeng A., Rerkamnuaychoke W., Morand S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(1),pp. 106-117
  14
  4Babesia Occurrence in Rodents in Relation to Landscapes of Mainland Southeast AsiaKarnchanabanthoeng A., Karnchanabanthoeng A., Morand S., Morand S., Jittapalapong S., Carcy B.2018Vector-Borne and Zoonotic Diseases
  18(3),pp. 121-130
  8
  5Intestinal parasites in rural communities in Nan Province, Thailand: Changes in bacterial gut microbiota associated with minute intestinal fluke infectionPrommi A., Prombutara P., Watthanakulpanich D., Adisakwattana P., Kusolsuk T., Yoonuan T., Poodeepiyasawat A., Homsuwan N., Prummongkol S., Tanita M., Rattanapikul S., Thinphovong C., Kritiyakan A., Morand S., Morand S., Chaisiri K.2020Parasitology
  147(9),pp. 972-984
  8
  6Prevalence and antimicrobial susceptibility of streptococcus suis isolated from slaughter pigs in northern thailandLakkitjaroen N., Kaewmongkol S., Metheenukul P., Karnchanabanthoeng A., Satchasataporn K., Abking N., Rerkamnuaychoke W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 78-83
  7
  7Disease ecology of rickettsial species: A data science approachMorand S., Morand S., Chaisiri K., Kritiyakan A., Kumlert R.2020Tropical Medicine and Infectious Disease
  5(2)
  5
  8Detection of Neospora caninum (Toxoplasmatidae) in wild small mammals from ThailandJapa O., Morand S., Karnchanabanthoeng A., Chaisiri K., Ribas A., Ribas A.2018Folia Parasitologica
  65,pp. 1-4
  0