Search Result of "Bioremediation"

About 89 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบการลดมลพิษกับเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bioremediation of Oil-contaminated Soil Using Chicken Manure

ผู้แต่ง:ImgNaowasarn, S., ImgDr.Suchat Leungprasert, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Bioremediation of PAHs-contaminated Soil using Spent Mushroom Compost

ผู้แต่ง:ImgDr.Patana Anurakpongsatorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAMINATED WITH RESIDUAL FUEL OIL BY NITRATEADDITION

ผู้แต่ง:ImgDr.Suchat Leungprasert, Associate Professor, ImgM Suknij,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Ex-Situ Anaerobic Bioremediation for Soil Contaminated with Total Petroleum Hydrocarbon

ผู้แต่ง:ImgMr Ye Hlaing Win, ImgDr.Suchat Leungprasert, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูทางชีวภาพนอกพื้นที่สำหรับดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและสารลดแรงตึงผิว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติศักดิ์ จีนาคม

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345