การบำบัดของเสียจากโรงฆ่าและโรงตัดแต่งเนื้อโคด้วยวิธีทางชีวภาพ โดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ