Conference

the 8th Biomass Asia Workshop
นานาชาติ
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2011
Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
-

Author

Output From Project

การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),16 มิ.ย. 2003 - 30 ธ.ค. 2005