การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์จิตติมา หมั่นกิจ, exผศ.นิสราภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์, "A research approach for bioremediation in Thailand: Effect of integrated sailfin molly culture on growth of Gracilaria fisheri", the 8th Biomass Asia Workshop , 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2011, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม