ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AbundanceACTIVATE DAadelphoparasiteAgar propertyagarophyteAquacultureBiodiversityblue swimming crabBostrychiabrown seaweedCaulerpaChemical compositioncommunity structurecommunity-based resource managementConservative Managementcryptic speciesDistributionDiversityDrug resistant cellecosystem responseenvironmentepiphyteseutrophicationgeneticGracilariaGracilaria edulisGracilariaceaeGracilarialesGracilarioidGROWTHLates calcariferLitopeaneus vannameiLitopenaeus vannameimacroalgaemorphologyMyanmarnatural culture pondnutrientsOreochromis niloticusPacific white shrimpPasak Jolasid reservoirPenaeus monodonpesticidePhaeophyceaePhylogeographyPlankton communityPopulationPortunus pelagicusPrimary productionRAPDrbcLred algaeRhodophytaseabassseaweedsulfated polysaccharidethe Gulf of ThailandTrang ProvinceWater Qualityกราซิลาเรียการเจริญเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนนาไมความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไดออกไซด์คุณค่าทางนิเวศวิทยาคุณภาพน้ำชีวภูมิศาสตร์ทรัพยากรประมงนิเวศทางน้ำนิเวศวิทยานิเวศวิทยาทางน้ำนิเวศอุทกวิทยาปรสิตปลาปากแม่น้ำท่าจีนผลกระทบมลพิษแม่น้ำบางปะกงแม่เมาะระนองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลูกปลาวัยรุ่นศักย์การผลิตสาหร่ายขนาดใหญ่สาหร่ายทะเลสาหร่ายวุ้นสิ่งแวดล้อมทางน้ำไส้เดือนทะเลหญ้าทะเลอนุกรมวิธานออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

รองผู้อำนวยการ

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

E-Mail: ffisstpr@ku.ac.th

Tel.: 029428701


Persons (ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.44 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 31 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 178 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 121 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 91 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 567 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 257 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 310 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 188 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 169 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 18 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)