ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AbundanceACTIVATE DAadelphoparasiteAgar propertyAgarophyteantimicrobialsAquaculturebarramundiBiodiversityblue swimming crabBostrychiaBrown SeaweedCaulerpacommunity structurecommunity-based resource managementConservative Managementcryptic speciesdistributiondiversityecosystem responseenvironmentEpiphyteepiphytesEutrophicationgeneticGracilariaGracilaria edulisGracilarialesGROWTHLates calcariferLitopenaeus vannameiMacroalgaemorphologynutrientsPacific white shrimpPasak Jolasid reservoirPenaeus monodonPhylogeographyPlankton communityPortunus pelagicusPrimary productionRAPDrbcLred algaeRhodophytaseabassseagrassseaweedsulfated polysaccharideSURVIVALtaxonomythe Gulf of Thailandtissue culturetissue residueTrang ProvinceWater Qualityกราซิลาเรียการเจริญเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนนาไมความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไดออกไซด์คุณค่าทางนิเวศวิทยาคุณภาพน้ำชีวภูมิศาสตร์ทรัพยากรประมงนิเวศทางน้ำนิเวศวิทยานิเวศวิทยาทางน้ำนิเวศวิทยาแหล่งน้ำนิเวศอุทกวิทยาปรสิตปลาปากแม่น้ำท่าจีนผลกระทบมลพิษแม่น้ำบางปะกงแม่เมาะระนองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลำตะคองลูกปลาวัยรุ่นศักย์การผลิตสาหร่ายขนาดใหญ่สาหร่ายทะเลสาหร่ายวุ้นสิ่งแวดล้อมทางน้ำไส้เดือนทะเลหญ้าทะเลอนุกรมวิธานออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

รองผู้อำนวยการ

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

E-Mail: ffisstpr@ku.ac.th

Tel.: 029428701


Persons (ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.44 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 96 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 191 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 130 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 96 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 676 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 338 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 338 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 189 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 170 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 22 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)