ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

5

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AbundanceadelphoparasiteAgarophyteantimicrobialsAquacultureBiodiversityblue swimming crabBrown SeaweedCaulerpaCryptic speciesdistributionDiversityenvironmenteutrophicationflorfenicolGeneticGracilariaGracilaria edulisGracilarialesGROWTHLates calcariferLitopenaeus vannameimacroalgaemorphologynutrientsPACIFIC WHITE SHRIMPPasak Jolasid reservoirpharmacokineticsPhylogenyPhylogeographyplankton communityPortunus pelagicusprimary productionRAPDrbcLred algaeRhodophytaseabassSeagrassseaweedsulfated polysaccharideSURVIVALtaxonomythe Gulf of Thailandtissue culturetissue residueTrang Provincewater qualityกราซิลาเรียการเจริญเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมของแข็งแขวนลอยความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไดออกไซด์คุณค่าทางนิเวศวิทยาคุณภาพน้ำชีวภูมิศาสตร์ทรัพยากรประมงนิเวศทางน้ำนิเวศวิทยานิเวศวิทยาทางน้ำนิเวศวิทยาแหล่งน้ำนิเวศอุทกวิทยาปรสิตปลาปากแม่น้ำท่าจีนผลกระทบมลพิษแม่น้ำบางปะกงแม่เมาะยูโทรฟิเคชันระนองโรงไฟฟ้าแม่เมาะฤทธิ์ต้านมะเร็งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์สมานแผลลายพิมพ์ดีเอ็นเอลำตะคองลุ่มน้ำท่าจีนลูกปลาวัยรุ่นศักย์การผลิตสาหร่ายขนาดใหญ่สาหร่ายทะเลสาหร่ายวุ้นสิ่งแวดล้อมทางน้ำไส้เดือนทะเลหญ้าทะเลอนุกรมวิธานออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน)

Avata

นาย ศิลป์ชัย มณีขัติย์

sinchai.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428701


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.44 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 103 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 193 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 131 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 736 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 378 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 358 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 80 เรื่อง (Unknown 80 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 189 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 170 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 13 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)