ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AbundanceACTIVATE DAadelphoparasiteagar propertyAgarophyteAquacultureBiodiversityblue swimming crabBostrychiabrown seaweedCaulerpacommunity structurecommunity-based resource managementconservative managementcryptic speciesDistributiondiversityenvironmentepiphytesEutrophicationGeneticGenetic diversityGracilariaGracilaria edulisGracilarialesGROWTHLates calcariferLitopenaeus vannameiMacroalgaemarine aquariummorphologyMyanmarnatural culture pondnutrientsOreochromis niloticusPacific white shrimpPasak Jolasid reservoirPenaeus monodonpesticidephylogeographyphysiologyplankton communityPortunus pelagicusPrimary productionRAPDrbcLred algaeRhodophytaseabassseagrassseaweedsulfated polysaccharideSURVIVALthe Gulf of Thailandtissue cultureTrang ProvinceWater Qualityกราซิลาเรียการเจริญเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนนาไมความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไดออกไซด์คุณค่าทางนิเวศวิทยาคุณภาพน้ำชีวภูมิศาสตร์ทรัพยากรประมงนิเวศทางน้ำนิเวศวิทยานิเวศวิทยาทางน้ำนิเวศวิทยาแหล่งน้ำนิเวศอุทกวิทยาปรสิตปลาปากแม่น้ำท่าจีนผลกระทบมลพิษแม่น้ำบางปะกงแม่เมาะระนองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลำตะคองลูกปลาวัยรุ่นศักย์การผลิตสาหร่ายขนาดใหญ่สาหร่ายทะเลสาหร่ายวุ้นสิ่งแวดล้อมทางน้ำไส้เดือนทะเลหญ้าทะเลอนุกรมวิธานออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

รองผู้อำนวยการ

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

E-Mail: ffisstpr@ku.ac.th

Tel.: 029428701


Persons (ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.44 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 58 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 188 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 128 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 94 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 621 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 302 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 319 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 188 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 169 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)