Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Arius maculatuscage culturechaetoceroschlorellaculturalculturediplectanid monogeneansgill parasitesLates calcariferLaticola lightParaagonimuspathogenic bacteriaSayamia bangkokensisseabassseasonal variationwavelengthsกังหันลมผลิตไฟฟ้าการประมงการประเมินผลกระทบการเพาะเลี้ยงการสลบคลอเรลล่าคลอโรไซลินอลความยาวคลื่นความยาวคลื่นแสงคีโตเซอรอสคุณภาพน้ำจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสกลนครทรัพยากรประมงนิเวศทางน้ำนิเวศวิทยานิเวศวิทยาทางน้ำนิเวศวิทยาแหล่งน้ำนิเวศแหล่งน้ำบางปะกงแบคทีเรียปรสิตปรสิตที่ซี่เหงือกปรสิตสัตว์น้ำปลาปลากดหัวแข็งปลาทองปลานิลปูนาพยาธิใบไม้พยาธิสภาพเมตาเซอร์คาเรียแม่น้าบางปะกงแมลงในน้ำโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโรงไฟฟ้าแม่เมาะโรงไฟฟ้าวังน้อยลำตะคองสัตว์พื้นท้องน้ำสิ่งแวดล้อมทางน้ำแสงหนองหารหอยแมลงภู่เหมืองลิกไนต์แม่เมาะอ่าวศรีราชา

  Interest

  แมลงในน้ำ, นิเวศวิทยา, สัตว์พื้นท้องน้ำ, ปรสิตสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาชีววิทยาประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารบุญอินทรัมพรรย์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)