โครงการวิจัยภาควิชาชีววิทยาประมง ปี 2024

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

3

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 5 0 0
2024 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกันอาการกุ้งตัวขาวขุ่นในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ การกระจายของยา ประสิทธิภาพและความเป็นพิษของยาฟลอเฟนิคอลในกุ้งขาวแวนนาไม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 โครงการการพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงระดับหลังปริญญาเอกด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลจีโนมเพื่อยกระดับขีดความสามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเทคนิคโคลนนิ่งในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของปลากัดและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ผลของวิธีการปรุงอาหารต่อปริมาณไขมัน องค์ประกอบกรดไขมัน และดัชนีคุณภาพทางโภชนาการของไขมันในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวางแผนจัดการประชากรช้างอย่างแม่นยำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ด้วยการบูรณาการอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การติดตามและประเมินประชากรช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียบริเวณ D-loop และเครื่องหมายดีเอ็นเอโครแซทเทลไลท์) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองให้มีศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี (เฟส 2) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0

External Active Project

Year:

<< 2014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0