โครงการวิจัยภาควิชาชีววิทยาประมง ปี 2021

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 0 0 0
2021 การจำแนกความแตกต่างและการแพร่กระจายของช่วงระยะแฮพลอยด์และดิพลอยด์ในประชากรจากแหล่งธรรมชาติและเพาะเลี้ยงของสาหร่ายสีแดง Gracilaria fisheri (Gracilariales) เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และการจัดการการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ฟ้าหลวงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 ความเสี่ยงของเชื้อ Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 เภสัชจลนศาสตร์ การแพร่กระจายของยา และการตกค้างของยาฟลอเฟนิคอลในปลากะพงขาว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสลูกผสมทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2021202020192014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 0 0 0 0
2021 Changes in survival and fatty acid composition in green tiger shrimp, Penaeus semisulcatus, larvae fed with Artemia enriched with Auranthiochytrim mangrovei ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0
2021 งานจ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และนิเวศทางน้ำ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ปี 2564 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำและการประมง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ระยะดำเนินการ ปี 2564 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการ ปี 2564 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ และการประมง โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ระยะดำเนินการ ปี 2564 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ โรงไฟฟ้าวังน้อย ระยะดำเนินการ ปี 2564 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเซียในไทย สำหรับจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตชีวมวล Aurantiochytrium ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมของปลาเศรษฐกิจน้ำจืด ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การประเมินและอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมของสาหร่าย Gracilaria ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0