ผลงานภาควิชาชีววิทยาประมง ปี 2024

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

3

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีววิทยาประมง

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาประมง
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในภาควิชาชีววิทยาประมง 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาประมง
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในภาควิชาชีววิทยาประมง ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาประมง
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (17 คน)
ในภาควิชาชีววิทยาประมง ปี 2024

Publish Year International Journal 15
2024 exอินทิรา ทองหมัน, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "A Field Experiment on Restoration of a Hyper-eutrophic Urban Shallow Pool Using Polyaluminium Chloride in Thailand", Polish Journal of Environmental Studies, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 405-413
2024 exFuke, Y., inดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKano, Y., exTabata, R., exMatsui, S., exTun, S., exYun, L.K.C., exTouch, B., exThach, P., exWatanabe, K., "Origin of endemic species in a moderately isolated ancient lake: The case of a snakehead in Inle Lake, Myanmar", Zoologica Scripta, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 16-31
2024 inดร.ถิรวัฒน์ รายรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeetanon, A., exPhansawat, P., exChongprachavat, N., inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลลิตพรรณ กฤษณยรรยง, อาจารย์, exKachapol, P., exSuanploy, W., inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "The presence of semicarbazide in crustaceans collected from natural habitats in Thailand", Chemosphere, ปีที่ 347, มกราคม 2024
2024 exFaradina Merican , exNur Afiqah Abdul Rahim, exSyazana Zaki, exMohd Nor Siti Azizah, exPaul Broady, exPeter Convey, exBilly Lim, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, "Aliinostoc bakau sp. nov. (Cyanobacteria, Nostocaceae), a New Microcystin Producer from Mangroves in Malaysia", Diversity, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-16
2024 exTrifan Budi, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exNivit Tanglertpaibul, exThanyapat Thong, exThitipong Panthum, exKantika Noito, exPish Wattanadilokchatkun, exMaryam Jehangir , exAINGORN CHAIYES, exWongsathit Wongloet, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, exMitsuo Nunome, exThepchai Supnithi, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Research Note: Possible influence of thermal selection on patterns of HSP70 and HSP90genepolymorphismsin Thai indigenous and local chicken breeds and red junglefowls", Poultry Science, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1-6
2024 exPish Wattanadilokchatkun, exAINGORN CHAIYES, exNattakan Ariyaraphong, exWongsathit Wongloet, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChadaphon Thatukan, exNichakorn Kumnan, exThitipong Panthum, exThanyapat Thong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Integrative approach for landscape demography analysis of Plakad-Pa Pak-Tawan-Ok (Betta siamorientalis): Decipheringgenetic and environmental factors in Eastern Thailand’sconservation efforts", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 51, ฉบับที่ e02870, มิถุนายน 2024
2024 inดร.รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transfer Learning Model Application for Rastrelliger brachysoma and R. kanagurta Image Classification Using SmartphoneCaptured Images", Fishes, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024
2024 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exWaode Nilda Arifiana Effendy, "Edible-algae base composite film containing gelatin for food packaging from macroalgae,Gracilaroid (Gracilaria fisheri)", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 1-58
2024 exRichard V. Dumilag, exLawrence M. Liao, exAki Kato, exJuliet Brodie, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, "New record of Gracilariaphuquocensis (Gracilariaceae, Rhodophyta) in the Philippines", PhytoKeys, ปีที่ 241, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 169-176
2024 exChananya Patta, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exChadaphon Thatukan, exWattanawan Jaito, exNichakorn Kumnan, exPiangjai Chalermwong, exThitipong Panthum, exTrifan Budi, exWongsathit Wongloet, exPish Wattanadilokchatkun, exThanyapat Thong, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Optimizing Bangkaew dog breed identification using DNA technology", Genes & Genomics, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, มีนาคม 2024
2024 inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUpanoi, T., inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inดร.ปัทมา ทองกอก, inนายอลงกต อินทรชาติ, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Assessing Environmental Factors for Seagrass Transplantation Site Suitability in Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 148-167
2024 exChananya Patta, exThitipong Panthum, exChadaphon Thatukan, exWongsathit Wongloet, exPiangjai Chalermwong, exPish Wattanadilokchatkun, exThanyapat Thong, exPhanitada Srikampa, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKantika Noito, exRyan Rasoarahona, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAINGORN CHAIYES, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exVisarut Chailertlit, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJumaporn Sonongbua, exJiraboon Prasanpan, exSunchai Payungporn, exKyudong Han, exAgostinho Antunes, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Questioning inbreeding: Could outbreeding affect productivity in the North African catfish in Thailand?", plos one, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024
2024 exArtem Lisachov, exThitipong Panthum, exDmitrij Dedukh, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exPish Wattanadilokcahtkun, exThanyapat Thong, exPhanitada Srikampa, exKantika Noito, exRyan Rasoarahona, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAINGORN CHAIYES, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, exVisarut Chailertlit, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJumaporn Sonongbua, exJiraboon Prasanpan, exSunchai Payungporn, exKyudong Han, exAgostinho Antunes, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide sequence divergence of satellite DNA could underlie meiotic failure in male hybrids of bighead catfish and North African catfish (Clarias, Clariidae)", Genomics, ปีที่ 116, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2024
2024 exBudi, T., exKumnan, N., inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exChalermwong, P., exThong, T., exWongloet, W., exFaniriharisoa Maxime Toky, R., exPathomvanich, P., exPanthum, T., exWattanadilokchatkun, P., inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exTanglertpaibul, N., inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiyes, A., inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHan, K., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKoga, A., exNunome, M., inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exMatsuda, Y., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Weak purifying selection in allelic diversity of the ADSL gene in indigenous and local chicken breeds and red junglefowl in Thailand", Gene, ปีที่ 923, กันยายน 2024
2024 exChadaphon Thatukan, exChananya Patta, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exWattanawan Jaito, exNichakorn Kumnan, exPiangjai Chalermwong, exThitipong Panthum, exWongsathit Wongloet, exPish Wattanadilokchatkun, exThanyapat Thong, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exRatthanin Patcharakulvorawat, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Small but Mighty: Genetic Diversity of the Thai Ridgeback Dog Population", Biochemical Genetics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า 1-20
Publish Year National Journal 4
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.รภัชร์ เม่งช่วย, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงการเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และบทบาทต่อไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างสารพิษ", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม 2024, หน้า 68-74
2024 exจีรยา ม่วงสีงาม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงอัตราการกินอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ในสถานการณ์ยูโทรฟิเคชั่นจำลอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม 2024, หน้า 75-81
2024 exณัฏพร คำเบ้า, exกมลชนก กรุดเนียม, exเบญจวัลย์ แก้วจำนงค์ , inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, "การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการให้อากาศภายใต้เทคนิคระบบเปียกสลับแห้ง", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 98-104
2024 exกมลชนก กรุดเนียม, exเบญจวัลย์ แก้วจำนงค์ , exณัฏพร คำเบ้า, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, inนายสุทิน สมบูรณ์, "การศึกษาเบื้องต้นในการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน: กรณีศึกษาภายใต้ระบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการเสริมอากาศ", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม 2024, หน้า 105-111

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2024 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exNivit Tanglertpaibul, exThitipong Panthum, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Siam Chicken Bioresource Project: Balancing Food Security and Biodiversity", International Poultry Congress 2024, 8 - 11 พฤษภาคม 2024, Bursa สาธารณรัฐตุรกี
2024 exThitipong Panthum, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exNivit Tanglertpaibul, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Cultural Relevance and Genetic Differentiation in PraDu Hang Dum Chickens", International Poultry Congress 2024, 8 - 11 พฤษภาคม 2024, Bursa สาธารณรัฐตุรกี
2024 exPiangjai Chalermwong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThanyapat Thong, exWongsathit Wongloet, ex Chi?n Tr?n Ph??c Nguy?n, exThitipong Panthum, exLuu Huynh Anh, exNivit Tanglertpaibul, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Population genetic structure and efficiency of microsatellite markers for individualization and paternity testing in chickens", International Poultry Congress 2024, 8 - 11 พฤษภาคม 2024, Bursa สาธารณรัฐตุรกี
2024 exNichakorn Kumnan, exTrifan Budi, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exPiangjai Chalermwong, exThitipong Panthum, exNivit Tanglertpaibul, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Allelic Diversity of the ADSL Gene in Indigenous and Local Chicken Breeds and Red Junglefowl in Thailand Exhibits Weak Purifying Selection", International Poultry Congress 2024, 8 - 11 พฤษภาคม 2024, Bursa สาธารณรัฐตุรกี
Publish Year National Conference 4
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.รภัชร์ เม่งช่วย, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงการเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และบทบาทต่อไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างสารพิษ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25, 29 - 30 มกราคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย
2024 exจีรยา ม่วงสีงาม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงอัตราการกินอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ในสถานการณ์ยูโทรฟิเคชั่นจำลอง", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25, 29 - 30 มกราคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย
2024 exณัฏพร คำเบ้า, exกมลชนก กรุดเนียม, exเบญจวัลย์ แก้วจำนงค์ , inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, "การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการให้อากาศภายใต้เทคนิคระบบเปียกสลับแห้ง", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25, 29 - 30 มกราคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย
2024 exกมลชนก กรุดเนียม, exเบญจวัลย์ แก้วจำนงค์ , exณัฏพร คำเบ้า, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, inนายสุทิน สมบูรณ์, "การศึกษาเบื้องต้นในการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน: กรณีศึกษาภายใต้ระบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการเสริมอากาศ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25, 29 - 30 มกราคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=02]