Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  anatomyantioxidantAxenic cultureAxillary budCallusCorallimorpharianDevelopmentdiversityEnhalus acoroidesfatty acidHistologyLipidLitopenaeus vannameiLowest low watermacroalgaemangrovemarinemarine aquariumMorphologyred algaereproductionrestorationRFIDRhodomelaceaeRhodophytaroot inductionSALINITYSand wormsea weedseaewwdSeagrassSeagrass distributionSeagrass flowerSeagrass meadowseagrass tissue cultureseaweedSEAWEED CULTURESeaweedsSergestid shrimpTemperatureTetraselmisThalassia hemprichiiThe Andaman Seathe Gulf of Thailandtissue cultureกายวิภาคการขยายพันธุ์พืชการคัดเลือกพันธุ์การเคลื่อนที่ของตะกอนการต้านอนุมูลอิสระการเติบโต การปรับตัวการฝังไมโครชิพการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงในปริมาณมากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลการเพิ่มจำนวนต้นการฟื้นฟูการย่อยสลายตัวเองการยับยั้งการลงเกาะการย้ายปลูกการสังเคราะห์ด้วยแสงการหมักการให้บริการเชิงนิเวศการอนุบาลลูกกุ้งกิจกรรมเอนไซม์กุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งเคยเกลือความเค็มความเครียดจากความเค็มความหลากชนิดความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าพีเอชคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลคุณภาพวุ้นเครือข่ายชุมชนเครือข่ายเยาวชนโคพีพอดทะเลจุลินทรีย์เซนทริคไดอะตอมเซลล์โซเดียมคลอไรด์ต้านอนุมูลอิสระเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายทะเลหญ้าทะเล

  Interest

  หญ้าทะเล

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2554 - ก.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 23 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effect of temperature on growth and lipid and fatty acid composition on marine microalgae used for biodiesel productionChaisutyakorn P., Praiboon J., Kaewsuralikhit C.2018Journal of Applied Phycology
  30(1),pp. 37-45
  61
  2First record of Sporolithon ptychoides Heydrich (Sporolithales, Corallinophycidae, Rhodophyta) from ThailandKaewsuralikhit C., Maneekat S., Noiraksa T., Patarajinda S., Masasuke B.2012Cryptogamie, Algologie
  33(3),pp. 265-276
  8
  3The new species Neosiphonia thailandica sp. nov. (Rhodomelaceae, Rhodophyta) from the Gulf of ThailandMuangmai N., Muangmai N., Yamagishi Y., Maneekat S., Kaewsuralikhit C.2014Botanica Marina
  57(6),pp. 459-467
  3
  4Reproductive organ characteristics and phenology of a seagrass Thalassia hemprichii (Ehrenberg) ascherson in the Andaman Sea, ThailandTongkok P., Kaewsuralikhit C., Kermanee P.2017Taiwania
  62(2),pp. 168-174
  2
  5Effects of N6-(2-isopentenyl) adenine (2ip) on the growth of tropical seagrass enhalus acoroides after germinationTongkok P., Kermanee P., Kaewsuralikhit C.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(1),pp. 14-23
  1
  6Effects of plant growth regulators on in vitro seed germination and seedling development of Enhalus acoroides, a tropical seagrassTongkok P., Kermanee P., Kaewsuralikhit C.2019Agriculture and Natural Resources
  53(6),pp. 600-607
  1
  7Reproductive organ development of tropical seagrass, Enhalus acoroidesTongkok P., Kermanee P., Kaewsuralikhit C.2020Agriculture and Natural Resources
  54(4),pp. 387-396
  1
  8Callus Development of the Seagrass Enhalus acoroides (L.f.) RoyleTongkok P., Praiboon J., Chusrisom J., Matmarurat G., Prempree S., Kaewsuralikhit C.2023Journal of Fisheries and Environment
  47(1),pp. 25-36
  1
  9The Effect of Shore Height on the Distribution of Upper Intertidal Seagrass in the Andaman Sea, ThailandMonthum Y., Khantavong A., Hempattarasuwan N., Roengthong C., Tongkok P., Chusrisom J., Kaewsuralikhit C.2023Journal of Fisheries and Environment
  47(2),pp. 73-84
  0
  10Morphology and anatomy of corallimorpharian Metarhodactis aff. Boninensis from ThailandDokkaew S., Kaewsuralikhit C., Takagi Y., Taparhudee W.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(1),pp. 1-13
  0