Person Image

  Education

  • วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  activated carbonammoniaAmmoniumCHARCOALchitosanCOD removalFormaldehydelysimetermunicipal wastewaterOrthophosphatetannintest kitWastewaterการบำบัดน้ำเสียการบำบัดสีย้อมแกลบขนมจีนชีวภัณฑ์ซีโอดีตะกอนดินน้าประปาถังกรองประดิษฐ์ถ่านกะลามะพร้าวถ่านธูปฤาษีถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์ถ่านไม้ยางพาราเถ้าแกลบเถ้าถ่านเถ้าลอยไนเทรต-ไนโตรเจนบีโอดีบึงประดิษฐ์แบคทีเรียท้องถิ่นไบโอดีเซลประเทศไทย ประสิทธิภาพการดูดซับปุ๋ยทางเลือกฟอร์มัลดีไฮด์ฟอสฟอรัสฟอสเฟตระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ระบบบำบัดแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระบบพืชกรองนำ้เสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระบบหญ้ากรองนำเสียระบบหญ้ากรองนำ้เสียระบบหญ้ากรองน้ำเสียระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระยะทางไหลราแมลงรีแอกทีฟรีแอคทีฟเรซินโรงควบคุมคุณภาพนำ้จตุจักรโรงงานข้าวแคบโรงงานปลาป่นลุ่มน้ำแลงเมียร์โลหะหนักวัสดุดูดซับวัสดุเปลี่ยนไอออน ซัลไฟด์ ความจุการแลกเปลี่ยนไอออนวัสดุเหลือทิ้ง น้าทิ้ง หม้อต้มน้าอุตสาหกรรมวิเคราะห์สารมลพิษในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาสมดุลพลังงาน (Energy balance)สเม็คไทต์สร้างตะกอนร่วมสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัสังกะสีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสารเคมีตกค้างสารป้องกันกำจัดวัชพืชสารสร้างตะกอนสารหนูสารอินทรีย์สิทธิการใช้น้ำสิทธิการปล่อยน้ำเสียสีสีย้อมสีย้อมผ้าสีย้อมรีแอคทีฟสีรีแอคทีฟเส้นใยผักตบชวาหญ้ากรองนำเสียหมักชีวภาพหัวพ่นอากาศแบบหัวฉีดหินปูนแหล่งคาร์บอนภายนอกองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)ออโทฟีแนนโทรลีนอัตราการบำบัดต่อต้นอัตราไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสอาทราซีนอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)เอชพีแอลซีแอมโมเนียแอมโมเนีย-ไนโตรเจนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

  Interest

  วิเคราะห์สารมลพิษในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือ, การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม , เคมีสิ่งแวดล้อม, การใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในการบำบัดนำ้เสียและดินที่ปนเปื้อนโลหะหนัก, การกระจายของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2562 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ต.ค. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 103 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 68 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (119)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of heat treatment on antioxidant capacity and color of thai red curry pasteInchuen S., Pornchaloempong P., Narkrugsa W., Tungkananuruk K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 136-146
  4
  2Derivative spectrophotometric determination of acetaminophen by the formation of [Fe(II)-(2,2′-bipyridyl)3]2+Burns D., Burns D., Tungkananuruk N., Kasemsumran S., Tungkananuruk K.2005Chemia Analityczna
  50(2),pp. 475-479
  3
  3Water Turbidity Determination by a Satellite Imagery-Based Mathematical Equation for the Chao Phraya RiverPimwiset W., Tungkananuruk K., Rungratanaubon T., Kullavanijaya P., Sillberg C.V.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(3),pp. 297-309
  1
  4Capability of vetiver grass (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) on wastewater treatment from fermented rice noodlePratumj C., Tungkananuruk N., Tungkananuruk K.2015Nature Environment and Pollution Technology
  14(1),pp. 113-118
  0
  5Analytical Approach to Deforestation Effect on ClimatChange Using Metadata in ThailandKamolrattanakul K., Tungkananuruk K., Rungratanaubon T., Sillberg C.V.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 154-165
  0