Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

ACTIVATED CARBONammoniaCHARCOALchitosanCOD removalFormaldehydelysimetermunicipal wastewatertannintest kitwastewaterการบำบัดน้ำเสียการบำบัดสีย้อมแกลบขนมจีนซีโอดีตะกอนดินน้าประปาถังกรองประดิษฐ์ถ่านกะลามะพร้าวถ่านธูปฤาษีถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์ถ่านเปลือกทุเรียนถ่านไม้ไผ่ถ่านไม้ยางพาราเถ้าแกลบเถ้าลอยไนเทรต-ไนโตรเจนบีโอดีบึงประดิษฐ์แบคทีเรียท้องถิ่นไบโอดีเซลประเทศไทย ประสิทธิภาพการดูดซับปุ๋ยทางเลือกเปลือกกุ้งเปลือกไข่ไก่เปลือกชั้นในเมล็ดกาแฟเปลือกหอยนางรมผงจากเมล็ดมะรุมผงจากเมล็ดมะรุม ถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์ ผักตบชวาพิษตกค้างพืชรากยาวพืชรากสั้นพื้นที่ชุ่มนำ้เทียมโพแทสเซียมไดโครเมตโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลตฟรุนดิชฟองอากาศขนาดไมโครฟอร์มัลดีไฮด์ฟอสฟอรัสฟอสเฟตระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระบบหญ้ากรองนำเสียระบบหญ้ากรองนำ้เสียระบบหญ้ากรองน้ำเสียระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระยะทางไหลรีแอกทีฟรีแอคทีฟเรซินโรงควบคุมคุณภาพนำ้จตุจักรโรงงานข้าวแคบโรงงานปลาป่นลุ่มน้ำแลงเมียร์โลหะหนักวัสดุดูดซับวัสดุเหลือทิ้ง น้าทิ้ง หม้อต้มน้าอุตสาหกรรมวิเคราะห์สารมลพิษในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์สมดุลพลังงาน (Energy balance)สเม็คไทต์สร้างตะกอนร่วมสารป้องกันกำจัดวัชพืชสารสร้างตะกอนสารอินทรีย์สิทธิการใช้น้ำสิทธิการปล่อยน้ำเสียสีสีย้อมสีย้อมผ้าสีย้อมรีแอคทีฟเส้นใยผักตบชวาหญ้ากรองนำเสียหมักชีวภาพหัวพ่นอากาศแบบหัวฉีดหินปูนองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)ออโทฟีแนนโทรลีนอัตราการบำบัดต่อต้นอัตราไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสอาทราซีนอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)เอชพีแอลซีแอมโมเนียแอมโมเนีย-ไนโตรเจน

Interest

วิเคราะห์สารมลพิษในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือ, การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม , เคมีสิ่งแวดล้อม, การใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในการบำบัดนำ้เสียและดินที่ปนเปื้อนโลหะหนัก, การกระจายของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 86 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 51 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)