Person Image

  Education

  • วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 5 4 0 0
  2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 5 3 0 0
  2010 การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 52 24 0 0
  2019 ระบบปฏิบัติการรายงานผลและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 2 0 0 0
  2019 อัตราการบำบัดน้ำเสียต่อต้นของต้นธูปฤาษีในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2015 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์เป็นสารสร้างตะกอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 11 1 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์ตะกอนจากอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ที่ปนเปื้อนสารหนูเพื่อการปลูกสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 7 1 0 0
  2014 การบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพจากการคัดแยกในน้ำเสียโรงงานผลิตขนมจีนร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยทดลองขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 1 0 0
  2014 การพัฒนาระบบบำบัดแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมสำหรับบำบัดทีเคเอ็นจากน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ไนโตรเจนสูงโดยใช้ถ่านไม้ไผ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 6 8 0 0
  2013 การกำจัดสีในนำเสียจากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าวเป็นวัสดุเพาะปลูกสำหรับระบบบำบัดแบบหญ้ากรองนำเสีย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 9 1 0 0
  2010 การกำจัดตะกั่ว และทองแดงจากน้ำเสียของอุตสาหกรรมเครื่องเงินโดยใช้ไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 3 0 0 0
  2010 ประสิทธิภาพการกำจัดแทนนินในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากแกนหมึกกล้วยดูดซับ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำและดินภาคสนาม เพื่อใช้สำหรับบริการวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2010 การลดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำทิ้งจากโรงผลิตเบียร์ โดยใช้ผงเซลลูโลสและผงเซลลูโลสอะซิเตทที่เตรียมได้จากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2010 การบำบัดสีย้อมผ้าในน้ำทิ้งจากโรงงานย้อมผ้า โครงการพัฒนาดอยตุงโดยใช้เซลลูโลสจากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 2 0 0
  2010 การกำจัดซัลไฟด์จากน้ำทิ้งเหมืองลิกไลต์ หัวหน้าโครงการ กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2010 การดูดซับแอมโมเนียในน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยซิลิกาจากแกลบข้าวและเถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 7 2 0 0
  2010 การพัฒนาชุดทดสอบแอมโมเนียและไนเตรทในน้ำภาคสนาม สำหรับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 4 0 0
  2010 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวย่างภาคสนามเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงาน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแทนนินในน้ำภาคสนามเพื่อการจัดการน้ำทิ้ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนามเพื่อการจัดการน้ำทิ้ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0