Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540
  • ศษ.บ.(บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2542
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2549
  • สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2544
  • ป.ออ. (ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  (PM2.5)AdsorptionAerosolAesthetical areaAir exchange rateAir Pollutantair pollutantsAir PollutionAir temperatureAmbientAmmoniumBacillus subtilisBeauveria bassianaBiogasBiomassblack carbonBlack carbon (BC)Black galingaleblack rot diseaseBriquettebrown carbonCarbonaceous speciesChao Phraya RiverChiang RaiClimate factorcolumn blight diseaseCommunity WasterwaterCommunity wastewatercooling effectData predictionDeforestationDriving PatternElemental carbonemission factorEmission Factor/Motorcycle fuel injection/Gasoline 91/Gasohol 91 and 95Emission Factorsentomopathogenic fungiEnvironmental and information analysisEnvironmental data and information analysisEnvironmental educationEnvironmental impactEvaluationFactorsFine particlesfine particulate matterFish AquacultureFlavonoid contentsflowers rust spot diseaseForest lossformationfuel consumptionFuel Injectiongasolinegas-particle phasegreen areaHarpin proteinHazeheavy duty diesel vehicleHeavy MetalsHill evergreen forest ecosystemHuman driving forcesIndoor AirIndoor air qualityInvestmentisopreneisoprocarbKaempferia parvifloraKeywords: backward trajectoriesLand usageLand Uselight duty diesel vehiclelight duty gasoline vehicleMetarhizium robertsiiMeteorological factorMethaneMicroclimateMicroclimatologymicrometeorology micrometerologyMotorcyclesPM2.5Rice MillRisk AssessmentRiver water-qualitySentinel-2Solar intensityStatistical analysisStatistical processurban aerosolsUrban areavertical distributionการดูดซับเครื่องยนต์ดีเซลตะกอนดินน้าประปาฝุ่นละอองขนาดเล็กมลพิษทางอากาศสิ่งแวดล้อมอัตราการดูดซับน้ำอัตราการระบายอุตุนิยมวิทยา

  Interest

  Air Pollution, มลพิษสิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ม.ค. 2559 - ส.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Vertical variation of carbonaceous aerosols within the PM2.5 fraction in Bangkok, ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Salao S., Szymanski W.W., Szymanski W.W., Rungratanaubon T.2020Aerosol and Air Quality Research
  20(1),pp. 43-52
  8
  2Characterization and source identification of trace metals in airborne particulates of Bangkok, ThailandRungratanaubon T., Rungratanaubon T., Wangwongwatana S., Panich N.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1140,pp. 297-307
  8
  3Ozone formation potential of ambient volatile organic compounds at roadside in Bangkok, ThailandFakkaew N., Bualert S., Thongyen T., Rungratanaubon T.2021Applied Environmental Research
  43(4),pp. 14-28
  2
  4Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Intaraksa A., Rungratanaubon T., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2021Atmospheric Environment: X
  11
  1
  5Hydroponic cultivation of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker)Maketon C., Aramrak A., Wawro W., Rungratanaubon T.2020Agriculture and Natural Resources
  54(1),pp. 91-97
  1
  6Laboratory and field evaluations of Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) vuill. and Metarhizium robertsii (J. F. Bisch, Rehner & Humber) against the brown plant hopper, Nilaparvata lugens stal and its natural enemies in paddy fields in ThailandMaketon C., Buapha S., Rungratanaubon T., Maketon M.2015Egyptian Journal of Biological Pest Control
  25(1),pp. 97-105
  0
  7Analytical Approach to Deforestation Effect on ClimatChange Using Metadata in ThailandKamolrattanakul K., Tungkananuruk K., Rungratanaubon T., Sillberg C.V.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 154-165
  0
  8Approach of Deep Learning Model Based Multi-Layer Feed-Forward Artificial Neural Network with Backpropagation Algorithm for Water Quality PredictionSillberg C.V., Rungratanaubon T.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 1-11
  0
  9Water Turbidity Determination by a Satellite Imagery-Based Mathematical Equation for the Chao Phraya RiverPimwiset W., Tungkananuruk K., Rungratanaubon T., Kullavanijaya P., Sillberg C.V.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(3),pp. 297-309
  0