Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2552
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  Animal FatBicyclebiodieselBio-oilCommunityCorrelationEnvironmentForecastingInnovativeManagementMoralityNumerical modellingreducing sugarRenewable EnergyStatisticSustainable Developmentsweet potatotallow wasteTarTemperaturetoxic substanceTraderstransesterificationtransesterification and RSMtrap greasetriglycerideUASBwasteขยะจุลินทรีย์ตลาดตลาด ตลาดสดตอซังข้าวตัวเร่งปฎิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาทรัพยากรน้ำเทอร์โมอิเล็กทริกนวัตกรรมนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ การจัดการขยะนักเรียนํ้ามันดินน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มน้ำมันหมูน้ำมันหล่อลื่นน้ำยาทำความสะอาดพื้นน้ำเสียบ่อดักไขมันบิสมัทเทลลูไลด์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันปัจจัยปุ๋ยหมักแป้งทอดกรอบผลไม้ผักตบชวาผู้ค้าผู้ประกอบการผู้ประกอบการ ตลาดยิ่งเจริญฯผู้ประกอบการร้านค้าพลังงานพลังงานชุมชนพลังงานไฟฟ้าพืชชีวมวลฟาร์มวนเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนภาคเอกชนมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลาย มีส่วนร่วมเมืองไม้ยูคาลิปตัสยั่งยืนรถจักรยานเรซินโรงอาหารวัยทำงานวัสดุหมักวิจัยส่งเสริมสมดุลพลังงาน (Energy balance)สิ่งเเวดล้อมสิ่งแวดล้อมสีเขียวหนี้สินเหมืองหินปูนองค์ความรู้องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)อนุรักษ์อบรม นวัตกรรม การพัฒนายั่งยืนอัตราความเร็วภายในอาสาสมัครสาธารณสุขอุตสหากรรมซีเมนต์อุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)อุปกรณ์ไฟฟ้าเอทานอลเอธานอลไฮโดรไลซีส

  Interest

  Waste Utilization, Bioenergy, Waste to Energy (WTE) / Environmental Quality Promotion, Renewable energy

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิต 1
   • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
   • ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 56 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 10 เรื่อง (Unknown 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The Optimization of Esterification Reaction for Biodiesel Production from Animal FatPunsuvon V., Nokkaew R., Somkliang P., Tapanwong M., Karnasuta S.2015Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
  37(8),pp. 846-853
  17
  2Biodiesel production from waste coconut oil in coconut milk manufacturingKarnasuta S., Punsuvon V., Nokkaew R.2015Walailak Journal of Science and Technology
  12(3),pp. 291-298
  10
  3Effect of oil type and batter ingredients on the properties of deep-frying flakesSurojanametakul V., Karnasuta S., Satmalee P.2020Food Science and Technology
  40,pp. 592-596
  9
  4Determination of toxic phorbol esters in biofertilizer produced with jatropha curcas seed cakePunsuvon V., Nokkaew R., Karnasuta S.2012ScienceAsia
  38(2),pp. 223-225
  9