Search Result of "Innovative"

About 627 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมกล้าเชื้อน้ำส้มสายชูหมัก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมแบบจำลองระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้า (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการจัดการขยะครบวงจรเชิงนวัตกรรมในชุมชน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Innovative Creation Skill for Sustainable Development (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sujinna Karnasuta, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors Affecting Innovative Work Behavior of Managers

ผู้แต่ง:ImgDr.Rattigorn Chongvisal, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An innovative of Calcium Zeolite Catalysts from Eggshells

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuchnapa Tangboriboon, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Innovative Preparation Calcium Hydroxyapatite from Duck Eggshell via Pyrolysis

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuchnapa Tangboriboon, Associate Professor, Imgจุฬาภา สุทธิประภา,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Innovative Rice Products in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMrs.Patcharee Tungtrakul,

การประชุมวิชาการ:

Img

12345678910...