Search Result of "Bicycle"

About 63 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับจักรยาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

จักรยานกับวิถีชีวิตของคนไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Design and Development of an O-Ring Shape Bicycle Frame

ผู้แต่ง:ImgDr.Thanya Kiatiwat, Associate Professor, ImgRatnamon Rarchiratham, ImgDr.Pongtorn Prombut, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงประเมินผลของการจัดทำทางจักรยานของกรุงเทพมหานคร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr.Bart Lambregts, Imgน.ส.สุปณิตา มั่นเจริญ, Imgผศ.พัฑรา สืบศิริ

แหล่งทุน:สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานด้วยวัสดุคอมโพสิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิต

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

1234