Person Image

  Education

  • Dr.agr.(เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม), University of Giessen , GERMANY

  Expertise Cloud

  Agricultureanimal feedCassava leafClimate changeCOVID-19crude fibercrude proteincyanideDry seasonField corn hybridFood SecurityLivestockMyanmarPaddy fieldParticipatory Approachperi-urban agriculturePeri-Urban Areaspesticidepesticidespolicypolicy impactpotentialPovertypoverty assessmentpromotionpropensity score matchingrelative povertyResearch impactResearch Impact AssessmentResearch investmentRotational CropSuphan buri Provincesupply responseSustainabilitySustainable AgricultureSUWAN1TechnologyTilapia researchTrade flow analysisTubberk modelValue of ImpactVulnerability to Climate VariationWaste ManagementWater managementWater management in drought areawater resourceWicking irrigation technologyWillingness to Payyoung farmersกรมวิชาการเกษตรกลยุทธ์การปรับตัวก๊าซธรรมชาติการเงินชุมชนการจัดการความเสี่ยงการจัดการน้ำการจัดการน้ำในพื้นที่แล้งการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้การใช้ประโยชน์มูลสุกรการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การท่องเที่ยวการประเมินการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบของการวิจัยการประเมินผลกระทบของงานวิจัยการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยการประเมินผลประโยชน์การประเมินผลลัพธ์การปรับตัวการปลูกพืชหมุนเวียนการมีส่วนร่วมข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เขตชลประทานความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศงานวิจัยงานวิจัยด้านการเกษตรจ.สุพรรณบุรีไซยาไนต์ดินนาเทคโนโลยีสะอาดไทยเข้มแข็งนวัตกรรมใบมันสำปะหลังประเมินผลกระทบปาล์มน้ำมันโปรตีนผลกระทบผลกระทบจากงานวิจัยผลลัพธ์และผลกระทบฟาร์มสุกรไม้ผลโรคข้าวโพดฤดูแล้งศักยภาพอ้อยและน้ำตาลอาหารสัตว์อุตสาหกรรมสิ่งทอ

  Interest

  การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม, เศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565 หัวหน้าภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ต.ค. 2553 - ก.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร 5
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
   • ห้อง 103 ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องศูนย์ขับเคลื่อนผลงานวิจัยฯ ชั้น 5 อาคารวช.2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Do farmers perceive the trends of local climate variability accurately? An analysis of farmers' perceptions and meteorological data in MyanmarHein Y., Hein Y., Vijitsrikamol K., Attavanich W., Janekarnkij P.2019Climate
  7(5)
  22
  2Ecolabeling to Improve Product Quality and Reduce Environmental Impact: A Choice Experiment With Vegetable Farmers in ThailandPraneetvatakul S., Vijitsrikamol K., Schreinemachers P.2022Frontiers in Sustainable Food Systems
  5
  10
  3Assessment of farmers’ perception on rice seed production standard in nakhon sawan province, lower northern ThailandKummanee K., Aungsuratana A., Rojanaridpiched C., Chanprame S., Vijitsrikamol K., Sakurai S.2019Journal of Agricultural Science and Technology
  21(6),pp. 1367-1377
  2
  4Assessment of vulnerability index on climate variability in Eastern ThailandLaitae C., Praneetvatakul S., Vijitsrikamol K.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  35(3),pp. 432-446
  2
  5Research benefits of KU50 and Huay Bong cassava breedingPraneetvatakul S., Sirivirintarat T., Vijitsrikamol K.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(2),pp. 684-695
  0
  6Policy options for promoting wider use of biopesticides in Thai agriculturePraneetvatakul S., Schreinemachers P., Vijitsrikamol K., Potchanasin C.2024Heliyon
  10(2)
  0