Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • สส.บ.(สังคมสงเคราะห์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2529
 • วท.ม. (การจัดการทรัพยากร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2533
 • Ph.D. (Agricultural Economics), Hohenheim University, Germany, Germany, 2545

Expertise Cloud

Mae Sa Watershed Area in ThailandAchievement of learningAgricultural SectorAgricultural WastesAgro-Ecological AnalysisAttitudeawarenessBasic knowledgeBehavior of learningBehavior of teachingCausal affectingClimate VariabilityCommunity developmentConservation awarenessDirect use valueEastern RegionEconomicsEnvironmentEthnic groupForest resourceForest Resource Protected Projectforest resource utilizationIntegrated Adaptation StrategiesLao PDRMathematicsMathematics DepartmentNakhon Pathom ProvinceNetwork Based Social Capital and Individual Loan Repayment PerformanceParticipatory ApproachPeri-Urban AreasResearch ImpactsRisk ManagementSocialSocial Capital StudentsSustainable Agriculturethe upper mae sa watershedUpper Part of Mae Sa Watershed การเงินการจัดการความเสี่ยงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนความรู้พื้นฐานค่าการผสมพันธุ์คุณภาพงานวิจัยคุณภาพวิทยานิพนธ์เครื่องหมาย KUจังหวัดนครปฐมเจตคติต่อการเรียนชนเผ่าฐานชีวภาพฐานทรัพยากรชีวภาพเศรษฐกิจทรัพยากรป่าไม้ทุนทางสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนโยบายนักศึกษานิเวศนเกษตรแนวทางการปรับตัวปลากะพงขาวปลานิลปัจจัยเชิงสาเหตุป่าชุมชน การมีส่วนร่วม พระพุทธบาทป่าไม้ผลกระทบของงานวิจัยผลงานตีพิมพ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ประกอบการพฤติกรรมการสอนพฤติกรรมทางการเรียนพัฒนาชุมชนพื้นที่ชายขอบเมืองพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยภาคการเกษตรภาคตะวันออกภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงมูลค่าเชิงเศรษฐกิจมูลค่าทางตรงของทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน Forest Resources Direct Valueไมโครแซทเทลไลท์ไม้ยืนต้นระบบการใช้ที่ดินระบบน้ำหมุนเวียนลุ่มน้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1โลกาภิวัฒน์วางแผนที่ดินวารสารระดับชาติวารสารระดับนานาชาติศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สารสนเทศสนิปสปป.ลาวสังคมสิ่งแวดล้อมสื่อการ์ตูนหลักการคณิตศาสตร์อนุรักษ์

Interest

การจัดการทรัพยากร, การจัดการฟาร์ม ,เศรษฐศาสตร์การผลิต

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 10 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)