ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

adoptionAECAgribusinessAgricultural BiotechnologyAgricultural Policy Agricultural ResearchAquaculturebusiness performancecassavaClimate changecontract farmingcost efficiencyCOVID-19DiversificationEconomic transformationEconomicsenvironmentethanolFood safetyfood securityImpact EvaluationInnovationLinear Programminglogistic regressionmaizemarket structurepovertyQuantitative Analysis in Agricultural EconomicsR&DRate of Returnresearch investmentriceRoyal ProjectRural Development seedSimulationSugarcanesugarcane harvesterSupply ChainSustainabilitysustainable agricultureTechnical efficiencyThai agriculturetotal factor productivityValue Proposition Designกาแฟการจัดการอุปทานการจำลองการตลาดการตลาดสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวการทำเกษตรที่สูงการประเมินการประเมินความยั่งยืนการประเมินผลกระทบการประเมินผลลัพธ์การประเมินและการจำลองเชิงบูรณาการการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์การเผาอ้อยการพัฒนาการมีส่วนร่วมการยอมรับการยอมรับเกษตรกรการวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิจัยด้านการเกษตรข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนงานวิจัยงานวิจัยด้านการเกษตรโซ่อุปทานต้นทุนผลตอบแทนธุรกิจการเกษตรนวัตกรรมแบบจำลองประเมินผลประเมินผลกระทบประเมินมูลค่าปาล์มน้ำมันผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจพื้นที่สูงมันสำปะหลังยางพารารถตัดอ้อยลิ้นจี่ศักยภาพเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การผลิตสิ่งแวดล้อมสินค้าเกษตรห่วงโซ่คุณค่าโลกอ้อยอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. โสภณ แย้มกลิ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและการเงิน

E-Mail: sophon.y@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649

ดร. อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecoocn@ku.ac.th

Tel.:

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fecoucd@ku.ac.th

Tel.:

นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการนิสิต

E-Mail: fecosnsa@ku.ac.th

Tel.: 029428649 ต่อ 109


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 135 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 95 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 542 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 415 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 290 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 724 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 328 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 396 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 40 เรื่อง (Unknown 40 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)