ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adoptionAECAgribusinessAgricultural Biotechnologyagricultural research contract farmingcost efficiencyDiversificationEconomicsfood securityImpact EvaluationLinear Programminglogistic regressionmaizemarket structurepovertyQuantitative Analysis in Agricultural EconomicsriceseedSimulationSugarcaneSustainabilitytechnical efficiencyThai Agriculturetotal factor productivityกาแฟการท่องเที่ยวการทำเกษตรที่สูงการประเมินผลกระทบการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมการยอมรับการวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงปริมาณข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนงานวิจัยโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรแบบจำลองแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนแบบชุมชนประเมินผลประเมินมูลค่าปลานิลป่าไม้ปาล์มน้ำมันผลกระทบผลกระทบจากงานวิจัยผลกระทบจากมาตรการผลกระทบทางเศรษฐกิจผลตอบแทนผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดพืชพลังงานพืชสวนพื้นที่สูงภาคเกษตรไทยภาคตะวันออกมันสำปะหลังมาตรฐานการผลิตอ้อยมาตรฐานสินค้าเกษตรมีส่วนร่วมมูลค่าแมลงศัตรูยางพาราระดับฟาร์มไร่อ้อยระบบขนส่งอ้อยลิ้นจี่ลุ่มน้ำแม่สาวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายวิจัยสถาบันศักยภาพศักยภาพการผลิตเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การผลิตเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสังคมสัตว์น้ำสิ่งแวดล้อมสินค้า OTOPสินค้าเกษตรแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างอ้อยอ้อยและน้ำตาลอัญมณีอาเซียนอาหารอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอุปทานอุปสงค์เอทานอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

กิจการนิสิต

E-Mail: fecosnsa@ku.ac.th

Tel.: 029428649 ต่อ 109

ดร. กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหาร

E-Mail: fecokpk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649ต่อ144

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ

E-Mail: fecoucd@ku.ac.th

Tel.:

นาง อารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fecoary@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649 ext 128


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 35 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 คน, อาจารย์ 8 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 92 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 46 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 499 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 382 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 255 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 569 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 249 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 320 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)