ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

adoptionAECAgribusinessAgricultural BiotechnologyAgricultural Policy Agricultural Researchcassavacontract farmingcost efficiencyCOVID-19DiversificationEconomicsenvironmentethanolFood safetyfood securityImpact EvaluationInnovationLinear Programminglogistic regressionmaizemarket structurepovertyQuantitative Analysis in Agricultural Economicsresearch investmentRiceRural Development seedSimulationSugarcanesugarcane harvesterSupply ChainSustainabilitytechnical efficiencyThai AgricultureTotal factor productivityกาแฟการท่องเที่ยวการทำเกษตรที่สูงการประเมินผลกระทบการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมการยอมรับการวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงปริมาณข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนงานวิจัยโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรนวัตกรรมแบบจำลองประเมินผลประเมินผลกระทบประเมินมูลค่าปลานิลปาล์มน้ำมันผลกระทบผลกระทบของการมีส่วนร่วมในโซ่คุณค่าโลกผลกระทบจากงานวิจัยผลกระทบจากมาตรการผลกระทบทางเศรษฐกิจผลตอบแทนผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดพืชพลังงานพืชสวนพื้นที่สูงภาคเกษตรไทยภาคเกษตรและอาหารไทยภาคตะวันออกมันสำปะหลังมาตรฐานการผลิตอ้อยมาตรฐานสินค้าเกษตรมีส่วนร่วมมูลค่าแมลงศัตรูไม้ผลยางพารารถตัดอ้อยระดับฟาร์มไร่อ้อยระบบขนส่งอ้อยระบบนิเวศเกษตรและอาหารโรงงานน้ำตาลลิ้นจี่ลุ่มน้ำแม่สาวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายวิจัยสถาบันศักยภาพเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การผลิตเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอ้อยอาหาร

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์

ฝ่ายบริหารและการเงิน

E-Mail: sophon.y@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8649

ดร. อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecoocn@ku.ac.th

Tel.:

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fecoucd@ku.ac.th

Tel.:

นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการนิสิต

E-Mail: fecosnsa@ku.ac.th

Tel.: 029428649 ต่อ 109


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 38 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 59 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 41 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 125 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 520 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 397 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 275 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 680 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 299 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 381 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)