ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

adoptionAECAgribusinessAgricultural BiotechnologyAgricultural Researchcontract farmingcost efficiencyDiversificationEconomicsfood securityImpact EvaluationLinear Programminglogistic regressionmaizemarket structurepovertyQuantitative Analysis in Agricultural EconomicsRiceseedSimulationSugarcaneSustainabilityTechnical efficiencyThai AgricultureTotal factor productivityกาแฟการท่องเที่ยวการทำเกษตรที่สูงการประเมินผลกระทบการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตอ้อยการมีส่วนร่วมการยอมรับการวิเคราะห์การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์ผลกระทบข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมความเต็มใจจ่ายความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความยั่งยืนงานวิจัยโซ่อุปทานไทยเข้มแข็งธุรกิจการเกษตรนวัตกรรมแนวปะการังแบบจำลองแบบชุมชนประกันภัยพืชผลประชาคมอาเซียนประเมินผลประเมินมูลค่าปลานิลผลกระทบผลกระทบจากงานวิจัยผลกระทบจากมาตรการพื้นที่สูงมันสำปะหลังมาตรฐานการผลิตอ้อยมาตรฐานสินค้าเกษตรมีส่วนร่วมมูลค่าแมลงศัตรูยางพาราระดับฟาร์มไร่อ้อยระบบขนส่งอ้อยลิ้นจี่ลุ่มน้ำแม่สาวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายวิจัยสถาบันศักยภาพศักยภาพการผลิตเศรษฐกิจเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การผลิตเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมการผลิตสังคมสัตว์น้ำสิ่งแวดล้อมสินค้า OTOPสินค้าเกษตรแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างอ้อยอ้อยและน้ำตาลอัญมณีอาเซียนอาหารอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอุปทานอุปสงค์เอทานอล

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

กิจการนิสิต

E-Mail: fecosnsa@ku.ac.th

Tel.: 029428649 ต่อ 109

ดร. กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหาร

E-Mail: fecokpk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649ต่อ144

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ

E-Mail: fecoucd@ku.ac.th

Tel.:

นาง อารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fecoary@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649 ext 128

ดร. ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fecotst@ku.ac.th

Tel.: 0819878316


Persons (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 35 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 คน, อาจารย์ 8 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 60 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 489 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 375 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 247 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 526 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 230 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 296 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 46 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)