Person Image

  Education

  • Ph.D. (Economics), North Carolina State University, U.S.A.
  • M.Eng.(Sanitary Engineering ), UNESCO-IHE , NETHERLANDS
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Agricultureaquaculture insuranceBehaviorbiodiversity conservationBt cornChoice experimentcircular economyCrop insurancedamage abatementDamage control functiondecision-makingdiscrete choice experimentdownside riskEconomic Input OutputEIO-LCAendemic speciesendoscopic thyroidectomyenvironmental impactEnvironmental valuationESGfarmer’s attitudefood safetyGasoholGM cropGreen GDPGreen GrowthInstrumental variablesleafy mustardLife Cycle Assessmentmaizemarket mechanismmaterial circularityMeasuresMixed logit ModelMoral hazardsNon-market Valuationpesticide productivityPork Meatproduction riskpro-nature motivationpro-social motivationQuantile regressionractopamine residuerecycle wasteRisk ManagementSelection biasshrimpsingle-use plasticskewnesssocial impactSolutionsstochastic production functionSugarcane burningThailand 4.0Thailand Agricultural SectorThailand pork productsThe PhilippinesthyroidectomyToaSTTOETVAtrue valuewater onionwelfareWillingness to payyard-long beanYield impactyouthกลไกตลาดก๊าซธรรมชาติการจัดการความเสี่ยงการประมูลค่าโดยไม่มีราคาตลาดการประเมินมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินมูลค่าโดยวิธีการสมมุติเหตุการณ์การประเมินมูลค่าที่ไม่ผ่านตลาดการประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิการรับรองการค้าการหมุนเวียนของวัสดุขยะรีไซเคิลความเต็มใจจ?ายความเต็มใจจ่ายความเต็มใจยอมรับส่วนต่างความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความพึงพอใจ ความเต็มใจจ่าย น้ำนมข้าวโพด คำถามแบบปลายปิด 2 ราคาเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล เครื่องดื่มให้พลังงาน แบบจำลองทางเลือก คอนดิชันนัล โลจิทฉลากเครื่องหมาย Qปลากะพงขาว ผู้บริโภคพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งภาคตะวันออกมาตรการลดการเผาอ้อยโรงงานลดการปล่อยก๊าซ CO2 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ แบบจำลองทางเลือก ความเต็มใจจ่าย แบบจำลอง Mixed Logitศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตรเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรสารเคมีสินค้าข้าวบรรจุถุงอ้อยไฟไหม้อ้อยโรงงาน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, การประมูลค่าโดยไม่มีราคาตลาด

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2561 - ธ.ค. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2558 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Economic impacts of integrated pest management (IPM) farmer field schools (FFS): Evidence from onion farmers in the PhilippinesSanglestsawai S., Rejesus R., Yorobe J.2015Agricultural Economics (United Kingdom)
  46(2),pp. 149-162
  32
  2Do lower yielding farmers benefit from Bt cornα Evidence from instrumental variable quantile regressionsSanglestsawai S., Rejesus R., Yorobe J.2014Food Policy
  44,pp. 285-296
  24
  3The Influence of Cosmetic Concerns on Patient Preferences for Approaches to Thyroid Lobectomy: A Discrete Choice ExperimentSukpanich R., Sukpanich R., Sanglestsawai S., Seib C.D., Gosnell J.E., Shen W.T., Roman S.A., Sosa J.A., Duh Q.Y., Suh I.2020Thyroid
  30(9),pp. 1306-1313
  13
  4Production risk, farmer welfare, and Bt Corn in the PhilippinesSanglestsawai S., Rodriguez D., Rejesus R., Yorobe J.2017Agricultural and Resource Economics Review
  46(3),pp. 507-528
  9
  5Litchi farmers’ preference for the adoption of Vietnamese good agricultural practices in Luc Ngan district, VietnamHan V.T., Dung N.M., Santi S.2016Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  22(1),pp. 64-76
  6
  6Understanding youth motivation for water onion (Crinum thaianum J. Schulze) conservation in ThailandAthihirunwong N., Janekarnkij P., Sanglestsawai S.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 42-50
  3
  7Consumer preferences for pork safety characteristics in ThailandPremashthira A., Photchanaprasert N., Sanglestsawai S.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(3),pp. 653-660
  1
  8Is Crop Insurance Creating Welfare Gain in North-east China? How to Improve Policy Implementation?Le S., Sanglestsawai S., Bunyasiri I., Suchato R.2019International Journal of Rural Management
  15(2),pp. 185-197
  1
  9Evidence of Moral Hazards in Crop Insurance in Northeast ChinaLe S., Sanglestsawai S., Bunyasiri I.N., Suchato R.2020Southeast Asian Journal of Economics
  8(1),pp. 1-19
  0
  10Assessment of biomass loss and air pollution caused by pre-harvest sugarcane burning using the closed loop combustion system modelPoltam S., Kaewrueng S., Duangpatra P., Weerathaworn P., Sanglestsawai S.2018EnvironmentAsia
  11(2),pp. 1-8
  0