Person Image

  Education

  • Ph.D.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2554
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2546
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2543
  • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  adoptionage structureAging SocietyAgricultural TradeAgri-food productsASEANASEAN Economic Community (AEC)ASEAN Free TradeBank competitionBank concentrationbank cost efficiencyBank efficiencyBank lending channelbank productivitybank technologyBehavior in using smart phonebiodieselbioenergyCarbon footprintcarbon taxationCGEcompetitionComputer general equilibrium model of mobile serviceD40Economic impactsEconomic Input OutputEIO-LCAelasticity of substitutionethanolG21Green economyGreen GDPGreen GrowthHigh speed mobile broadbandL13Life Cycle Assessmentmarket powerMonetary policy transmissionNew industrial organization modelNon tariff Barriersproduction functionRisk analysis and managementsugarcanesustainable practicesThai AgricultureThai rice exportThailand Agricultural SectorThailand banksTotal Factor ProductivityWater footprintกะหล่ำปลี แบบจำลองอุปสงค์และอุปทาน ข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้า ก๊าซธรรมชาติการเกษตรการแข่งขันการบริการการประเมินผลโครงการการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่การพัฒนาการวัดการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงการส่งผ่านราคาการส่งออกข้าวของไทยข้าวคาร์บอนฟุตพริ้นท์เครื่องประดับโซ่อุปทานฐานข้อมูล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลาดข้าวตลาดส่งออกติดตามประเมินผล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทฤษฎีการจัดองค์กรอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3Gแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไปประกันรายได้ประเมินผลกระทบปาล์มน้ำมันผลิตภาพรวมผู้ประกอบการค้าข้าวพื้นที่มั่นคงฟุตพริ้นท์น้ำภาคเกษตรไทยภาษีมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังแมลงศัตรูยางพารารถไฟความเร็วสูงระดับการแข่งขันเศรษฐกิจเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐมิติประยุกต์เศรษฐศาสตร์การผลิตสังคมสูงวัยสำรวจพฤติกรรมสินค้าเกษตรและอาหารห่วงโซ่อุปทานสินค้าองค์ความรู้อัญมณีอำนาจเหนือตลาดแอพพลิเคชันแอพพลิเคชั่น

  Interest

  เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การผลิต, ทฤษฎีการจัดองค์กรอุตสาหกรรม, แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The impact of age structure on technical efficiency in thai agricultureSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(3),pp. 539-545
  20
  2Changing age structure and input substitutability in the Thai agricultural sectorSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(3),pp. 259-263
  15
  3Monetary policy transmission through the bank lending channel in ThailandMahathanaseth I., Tauer L.2019Journal of Asian Economics
  60,pp. 14-32
  14
  4Market-power versus cost-efficiency in Thailand's banking sector in the post-crisis period (1998-2011)Mahathanaseth I., Tauer L.2012Journal of Asian Economics
  23(5),pp. 499-506
  11
  5Performance of Thailand banks after the 1997 East Asian financial crisisMahathanaseth I., Tauer L.2014Applied Economics
  46(30),pp. 3763-3776
  8
  6Analysis of heterogeneous energy demand in transportation sector in thailandPatoomnakul A., Daloonpate A., Mahathanaseth I., Premashthira A.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(1),pp. 69-74
  1