Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2554
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2546
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2543
  • นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2563

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 กิจกรรมการบริหารจัดการแอพพลิเคชั่นทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 กิจกรรมบริหารจัดการแอพพลิเคชันการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย 0 0 0 0
  2019 การส่งผ่านราคาที่ไม่สมมาตรในตลาดข้าวของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 3 5 0 0
  2020 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 0 0 0
  2018 โครงการประเมินผลการดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ หัวหน้าโครงการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2018 โครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ของประชากรไทยและประเมินผลกระทบของการมี 3G ต่อเศรษฐกิจไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 แนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก หัวหน้าโครงการ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำ ของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (ต่อยอดปี 2556) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาผลกระทบจากการลดภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 การบริหารจัดการโซ่อุปทานและองค์ความรู้การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2015 ข้อมูลทางเศรษฐกิจทรัพยากรชีวภาพเพื่อการแข่งขัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการดำเนินธุรกิจสำหรับสถานประกอบการเก็บรักษาข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทยจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร) ผู้ร่วมวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0 2 0 0
  2013 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กรมประมง 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าจากการให้บริการของรถไฟไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 0 0 0 0
  2013 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 การวัดระดับการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0