Expertise Cloud

Agricultural SectorCabbageCassavaFood LossFresh TomatoNile TilapiaSustainable Development GoalThailand 4.0Thailand 4.0 : ระบบราชการUHT Cow’s Milkกลไกกรีดยางพารากะหล่ำปลีการเกษตรการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยด้านการเกษตรการพัฒนาการวิเคราะห์ความสามารถหลักการสูญเสียอาหารเกษตรเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาภาครัฐ ประเทศต้นแบบข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความมั่นคง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติงานวิจัยจังหวัดแพร่ติดตามประเมินผล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงนมวัวแบบยูเอชทีนวัตกรรมประกันรายได้ประเมินประเมินผลกระทบปลานิลสดปาล์มน้ำมันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลกระทบผลประโยชน์พื้นที่มั่นคงภาคการเกษตรมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังโรงคัดบรรจุผลไม้ต่างชาติเศรฐกิจและสังคมอาหารแอพพลิเคชัน

Interest


Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มิ.ย. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ย. 2560 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน (ผู้รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
  • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2
  • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)