Person Image

  Education

  • Ph.D. ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ), Oregon State University , U.S.A.
  • ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (เกียรตินิยม อันดับ 1) (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AECASEANBCGFREITAGGMPGood Manufacturing PracticeProbit ModelRCARefrigerator industryRice MillSWOTThailand 4.0Thailand 4.0 : ระบบราชการกระบวนการผลbตพลาสติกกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรการเงินการคลังการตัดสินใจเข้าร่วมการท่องเที่ยวการประเมินมูลค่าโดยสมมติเหตุการณ์การผลิตแบบดั้งเดิมการผลิตแบบรวมกลุ่มการพัฒนาการวิเคราะห์การลงทุนการศึกษาความเป็นไปได้กุ้งขาวแวนนาไมเกษตรเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาภาครัฐ ประเทศต้นแบบข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวหอมมะลิความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏความเต็มใจจ่ายความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มความพึงพอใจความเสี่ยงเครื่องดื่มบำรุงสมองเครื่องประดับงานวิจัยซื้อสินค้าผ่านโทรทัศน์ฐานข้อมูล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดัชนีราคา SET50ต้นทุนผลตอบแทนตัดสินใจซื้อติดตามประเมินผล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทักษะทางการเงินทักษะทางการเงิน พฤติกรรมการออมและการลงทุน ดัชนีการออม วิจัยเชิงทดลองพฤติกรรมการออม โครงการธนาคารโรงเรียนธุรกิจรีไซเคิลนวัตกรรมนายหน้าน้ำตาลทรายดิบน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดผสมน้ำผึ้งบริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัดแบบจำลองโทบิทประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประชาคมอาเซียนประเมินประเมินผลประเมินผลกระทบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดปาล์มน้ำมันเปิดตลาดผลกระทบผลตอบแทนผลประโยชน์ผลิตภาพแรงงานผู้สูงอายุพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีทางการเงินพฤติกรรมการซื้อพัฒนาคลัสเตอร์พื้นที่มั่นคงโพรบิทฟังก์ชันนัลดริงก์ฟินเทคภาษีมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังมาตรฐานสินค้าเกษตรแมลงศัตรูรสนิยมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโรงคัดบรรจุผลไม้ต่างชาติโรงสีข้าวลำไยวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเศรฐกิจและสังคมเศรษฐกิจส่วนประสมทางการตลาดสินค้ารีไซเคิลอัญมณีอาหารอุตสาหกรรมพลาสติกแอพพลิเคชัน

  Interest


  Administrative Profile

  • มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
  • พ.ค. 2554 - พ.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 214 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้อง 403 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)