Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Environmental Strategy ), University of Surrey, สหราชอาณาจักร, 2548

  Expertise Cloud

  Agri-food productsAquacultureBiodiversityBuilding materialsBuildingsCannabis sativaCarbon footprintcarbon footprintingClimate changeCommerceCostsCreative designCultivationDifferent proportionsEco-designEco-efficiencyEconomic and social developmentEmpty Fruit BunchEnvironmental impactEnvironmental informationEnvironmental Product DeclarationEutrophicationFood lossGreen buildingsGreenhouse Gas (GHG)Greenhouse gas reductionHempHemp fibersImpact on the environmentirrigationLife cycleLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)Market requirementsnational databasesOrganic jasmine riceOrganic ricePAS 2050Polyester resinsPotential reductionPrice-performancePrivate enterpriseProduction processPublic procurementPurchasing decisionsResearch and developmentRicericeberryshrimpSustainabilitySustainable consumptionSustainable consumption and productionSustainable developmentThailand 4.0ToxicityUpcycleUPCYCLE Carbon FootprintUpcycle.UpcyclingValue chainWaste Managementwaste utilizationWaterWater footprintWater scarcity footprintWater stressWater stress indexwater usewater use efficiencywhite shrimpWste footprintzoning policyก๊าซเรือนกระจกการประเมินวัฎจักรชีวิตการประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตสัตว์น้ำการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เกษตรยั่งยืนความสูญเสียอาหารคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฉลากคาร์บอนฉลากสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารผลิตภัณฑ์ปลานิลฟุตพริ้นท์น้ำภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารมหาวิทยาลัยสีเขียวเมลามีนวัสดุก่อสร้างสำหรับงานตกแต่งภายในวัสดุเหลือใช้สวนปาล์มน้ำมันเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมันสินค้าเกษตรและอาหารอัพไซเคิลอาหารอาหารสำเร็จรูป

  Interest

  Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Product carbon footprinting in Thailand: A step towards sustainable consumption and production?Mungkung R., Gheewala S., Gheewala S., Kanyarushoki C., Hospido A., van der Werf H., Poovarodom N., Bonnet S., Bonnet S., Aubin J., Teresa Moreira M., Feijoo G.2012Environmental Development
   3(1),pp. 100-108
   14
   2Ecolabelling and sustainable public procurement to promote sustainable consumption and production in ThailandMungkung R., Sorakon K., Gheewala S., Gheewala S.2018Chemical Engineering Transactions
   63,pp. 241-246
   1
   3Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impactsMungkung R., Pengthamkeerati P., Chaichana R., Watcharothai S., Kitpakornsanti K., Tapananont S.2019Journal of Cleaner Production
   211,pp. 687-694
   17
   4Implications of water use and water scarcity footprint for sustainable rice cultivationSilalertruksa T., Silalertruksa T., Gheewala S., Gheewala S., Mungkung R., Nilsalab P., Nilsalab P., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Sawaengsak W., Sawaengsak W.2017Sustainability (Switzerland)
   9(12)
   17
   5Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EULittle D.C., Murray F.J., Telfer T.C., Young J.A., Ross L.G., Hill B., Dalsgard A., Van den Brink P., Guinée J., Kleijn R., Mungkung R., Yi Y., Min J., Liping L., Huanan L., Yuan L., Derun Y., Phuong N.T., Hai T.N., Liem P.T., Ut V.N., Tung V.T., Viet T.V., Satapornvanit K., Pongthanapanich T., Wahab M.A., Nowsad Alam A.K.M., Haque M.M., Salam M.A., Corsin F., Pemsl D., Allison E., Beveridge M.C.M., Karunasagar I., Subasinghe R., Kaiser M., Sveinson Haugen A., Ponte S.2009Ethical Futures: Bioscience and Food Horizons
   ,pp. 226-231
   7
   6Environmental performance of brackish water polyculture system from a life cycle perspective: A Filipino case studyAubin J., Aubin J., Baruthio A., Baruthio A., Baruthio A., Mungkung R., Lazard J.2015Aquaculture
   435,pp. 217-227
   26
   7Implications of the biofuels policy mandate in Thailand on water: The case of bioethanolGheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Mungkung R., Perret S., Chaiyawannakarn N.2013Bioresource Technology
   150,pp. 457-465
   43
   8The environmental impacts of lowland paddy rice: A case study comparison between rainfed and irrigated rice in ThailandPerret S.R., Thanawong K., Basset-Mens C., Mungkung R.2013Cahiers Agricultures
   22(5),pp. 369-377
   8
   9Product carbon footprinting and labeling in Thailand: Experiences from an exporting nationGheewala S., Gheewala S., Mungkung R.2013Carbon Management
   4(5),pp. 547-554
   4
   10Water stress index and its implication for agricultural land-use policy in ThailandGheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Sawaengsak W., Sawaengsak W., Mungkung R., Ganasut J.2018International Journal of Environmental Science and Technology
   15(4),pp. 833-846
   21
   11Water footprint and impact of water consumption for food, feed, fuel crops production in ThailandGheewala S.H., Gheewala S.H., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Mungkung R., Perret S.R., Chaiyawannakarn N.2014Water (Switzerland)
   6(6),pp. 1698-1718
   86
   12Analysis of green product procurement and ecolabels towards sustainable consumption and production in ThailandMungkung R., Sorakon K., Sitthikitpanya S., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2021Sustainable Production and Consumption
   28,pp. 11-20
   5
   13Potentials and limitations of life cycle assessment in setting ecolabelling criteria: A case study of Thai shrimp aquaculture productMungkung R., Udo De Haes H., Clift R.2006International Journal of Life Cycle Assessment
   11(1),pp. 55-59
   57
   14Innovation cycles, niches and sustainability in the shrimp aquaculture industry in ThailandLebel L., Mungkung R., Gheewala S., Lebel P.2010Environmental Science and Policy
   13(4),pp. 291-302
   62
   15Environmental sustainability of oil palm cultivation in different regions of Thailand: Greenhouse gases and water use impactSilalertruksa T., Silalertruksa T., Gheewala S.H., Gheewala S.H., Pongpat P., Pongpat P., Kaenchan P., Kaenchan P., Permpool N., Permpool N., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Mungkung R.2017Journal of Cleaner Production
   167,pp. 1009-1019
   33
   16Life Cycle Assessment and eco-efficiency of high value-added riceberry rice products to support Thailand 4.0 policy decisionsChancharoonpong P., Mungkung R., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2021Journal of Cleaner Production
   292
   1
   17Water demand and stress from oil palm-based biodiesel production in ThailandNilsalab P., Nilsalab P., Gheewala S.H., Gheewala S.H., Mungkung R., Perret S.R., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Bonnet S., Bonnet S.2017International Journal of Life Cycle Assessment
   22(11),pp. 1666-1677
   8
   18Water footprint inventory database of Thai rice farming for water policy decisions and water scarcity footprint labelMungkung R., Gheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Dangsiri S.2019International Journal of Life Cycle Assessment
   24(12),pp. 2128-2139
   4
   19Life cycle assessment of Thai Hom Mali rice to support the policy decision on organic farming area expansionMungkung R., Sitthikitpanya S., Dangsiri S., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2020Sustainability (Switzerland)
   12(15)
   7
   20Development of a low-carbon, healthy and innovative value-added riceberry rice product through life cycle designMungkung R., Dangsiri S., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2021Clean Technologies and Environmental Policy
   1
   21Characterization and comparison of cellulose fiber extraction from rice straw by chemical treatment and thermal steam explosionBoonterm M., Sunyadeth S., Dedpakdee S., Athichalinthorn P., Patcharaphun S., Mungkung R., Techapiesancharoenkij R.2016Journal of Cleaner Production
   134(Part B),pp. 592-599
   56
   22Life cycle assessment of hempstone for green buildingsMungkung R., Intrachooto S., Srisuwanpip N., Lamai A., Sorakon K., Kittipakornkarn K.2018Chemical Engineering Transactions
   63,pp. 247-252
   0
   23Life cycle assessment for environmentally sustainable aquaculture management: A case study of combined aquaculture systems for carp and tilapiaMungkung R., Mungkung R., Mungkung R., Aubin J., Aubin J., Prihadi T.H., Slembrouck J., Van Der Werf H.M.G., Van Der Werf H.M.G., Legendre M.2013Journal of Cleaner Production
   57,pp. 249-256
   78