Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Environmental Strategy ), University of Surrey, สหราชอาณาจักร, 2548

  Expertise Cloud

  aquacultureBiodiversityBuilding materialsBuildingsCannabis sativaCarbon footprintCarbon footprintingClimate changeCommerceCostsCreative designCultivationDifferent proportionsEco-designEconomic and social developmentEmpty Fruit BunchEnvironmental impactEnvironmental informationEnvironmental Product DeclarationEutrophicationGreen buildingsGreenhouse Gas (GHG)Greenhouse gas reductionHempHemp fibersImpact on the environmentirrigationLife cycleLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)Market requirementsnational databasesOrganic jasmine riceOrganic ricePAS 2050Polyester resinsPotential reductionPrice-performancePrivate enterpriseProduction processPublic procurementPurchasing decisionsResearch and developmentresource scarcityRiceshrimpSustainabilitySustainable consumptionSustainable consumption and productionSustainable developmentToxicitytradeTrade and environmentUpcycleWater footprintWater levelsWater scarcity footprintwater stressก๊าซเรือนกระจกการเกษตรการเกษตรกรรมยั่งยืนการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนการจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่การประเมินวัฎจักรชีวิตการประเมินวัฏจักรการประเมินวัฏจักรชีวิตการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง การปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมการเปรียบเทียบสมมรถนะการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์การปลูกข้าวการปลูกและแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่การผลิตจิ้งหรีดการผลิตสัตว์น้ำการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงการสูญเสียในการผลิตการสูญเสียอาหารการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการออกแบบเชิงสร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมการออกแบบอย่างยั่งยืนกุ้งข่าวเกษตรยั่งยืนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฉลากคาร์บอนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารผลิตภัณฑ์ปลานิลฟุตพริ้นท์น้ำภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารมหาวิทยาลัยสีเขียวเมลามีนวัสดุก่อสร้างสำหรับงานตกแต่งภายในวัสดุเหลือใช้สวนปาล์มน้ำมันเศรษฐกิจสีเขียวเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมันสินค้าเกษตรและอาหารอัพไซเคิลอาหารอาหารสำเร็จรูป

  Interest

  Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Water footprint and impact of water consumption for food, feed, fuel crops production in ThailandGheewala S.H., Gheewala S.H., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Mungkung R., Perret S.R., Chaiyawannakarn N.2014Water (Switzerland)
   6(6),pp. 1698-1718
   66
   2Life cycle assessment for environmentally sustainable aquaculture management: A case study of combined aquaculture systems for carp and tilapiaMungkung R., Mungkung R., Mungkung R., Aubin J., Aubin J., Prihadi T.H., Slembrouck J., Van Der Werf H.M.G., Van Der Werf H.M.G., Legendre M.2013Journal of Cleaner Production
   57,pp. 249-256
   61
   3Innovation cycles, niches and sustainability in the shrimp aquaculture industry in ThailandLebel L., Mungkung R., Gheewala S., Lebel P.2010Environmental Science and Policy
   13(4),pp. 291-302
   60
   4Potentials and limitations of life cycle assessment in setting ecolabelling criteria: A case study of Thai shrimp aquaculture productMungkung R., Udo De Haes H., Clift R.2006International Journal of Life Cycle Assessment
   11(1),pp. 55-59
   54
   5Characterization and comparison of cellulose fiber extraction from rice straw by chemical treatment and thermal steam explosionBoonterm M., Sunyadeth S., Dedpakdee S., Athichalinthorn P., Patcharaphun S., Mungkung R., Techapiesancharoenkij R.2016Journal of Cleaner Production
   134(Part B),pp. 592-599
   40
   6Implications of the biofuels policy mandate in Thailand on water: The case of bioethanolGheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Mungkung R., Perret S., Chaiyawannakarn N.2013Bioresource Technology
   150,pp. 457-465
   35
   7Environmental sustainability of oil palm cultivation in different regions of Thailand: Greenhouse gases and water use impactSilalertruksa T., Silalertruksa T., Gheewala S.H., Gheewala S.H., Pongpat P., Pongpat P., Kaenchan P., Kaenchan P., Permpool N., Permpool N., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Mungkung R.2017Journal of Cleaner Production
   167,pp. 1009-1019
   25
   8Environmental performance of brackish water polyculture system from a life cycle perspective: A Filipino case studyAubin J., Aubin J., Baruthio A., Baruthio A., Baruthio A., Mungkung R., Lazard J.2015Aquaculture
   435,pp. 217-227
   20
   9Water stress index and its implication for agricultural land-use policy in ThailandGheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Sawaengsak W., Sawaengsak W., Mungkung R., Ganasut J.2018International Journal of Environmental Science and Technology
   15(4),pp. 833-846
   16
   10Product carbon footprinting in Thailand: A step towards sustainable consumption and production?Mungkung R., Gheewala S., Gheewala S., Kanyarushoki C., Hospido A., van der Werf H., Poovarodom N., Bonnet S., Bonnet S., Aubin J., Teresa Moreira M., Feijoo G.2012Environmental Development
   3(1),pp. 100-108
   12
   11Implications of water use and water scarcity footprint for sustainable rice cultivationSilalertruksa T., Silalertruksa T., Gheewala S., Gheewala S., Mungkung R., Nilsalab P., Nilsalab P., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Sawaengsak W., Sawaengsak W.2017Sustainability (Switzerland)
   9(12)
   10
   12Water demand and stress from oil palm-based biodiesel production in ThailandNilsalab P., Nilsalab P., Gheewala S.H., Gheewala S.H., Mungkung R., Perret S.R., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Bonnet S., Bonnet S.2017International Journal of Life Cycle Assessment
   22(11),pp. 1666-1677
   6
   13Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impactsMungkung R., Pengthamkeerati P., Chaichana R., Watcharothai S., Kitpakornsanti K., Tapananont S.2019Journal of Cleaner Production
   211,pp. 687-694
   6
   14Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EULittle D.C., Murray F.J., Telfer T.C., Young J.A., Ross L.G., Hill B., Dalsgard A., Van den Brink P., Guinée J., Kleijn R., Mungkung R., Yi Y., Min J., Liping L., Huanan L., Yuan L., Derun Y., Phuong N.T., Hai T.N., Liem P.T., Ut V.N., Tung V.T., Viet T.V., Satapornvanit K., Pongthanapanich T., Wahab M.A., Nowsad Alam A.K.M., Haque M.M., Salam M.A., Corsin F., Pemsl D., Allison E., Beveridge M.C.M., Karunasagar I., Subasinghe R., Kaiser M., Sveinson Haugen A., Ponte S.2009Ethical Futures: Bioscience and Food Horizons
   ,pp. 226-231
   6
   15The environmental impacts of lowland paddy rice: A case study comparison between rainfed and irrigated rice in ThailandPerret S.R., Thanawong K., Basset-Mens C., Mungkung R.2013Cahiers Agricultures
   22(5),pp. 369-377
   6
   16Product carbon footprinting and labeling in Thailand: Experiences from an exporting nationGheewala S., Gheewala S., Mungkung R.2013Carbon Management
   4(5),pp. 547-554
   3
   17Water footprint inventory database of Thai rice farming for water policy decisions and water scarcity footprint labelMungkung R., Gheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Dangsiri S.2019International Journal of Life Cycle Assessment
   24(12),pp. 2128-2139
   3
   18Life cycle assessment of Thai Hom Mali rice to support the policy decision on organic farming area expansionMungkung R., Sitthikitpanya S., Dangsiri S., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2020Sustainability (Switzerland)
   12(15)
   0
   19Ecolabelling and sustainable public procurement to promote sustainable consumption and production in ThailandMungkung R., Sorakon K., Gheewala S., Gheewala S.2018Chemical Engineering Transactions
   63,pp. 241-246
   0
   20Life cycle assessment of hempstone for green buildingsMungkung R., Intrachooto S., Srisuwanpip N., Lamai A., Sorakon K., Kittipakornkarn K.2018Chemical Engineering Transactions
   63,pp. 247-252
   0