Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Environmental Strategy ), University of Surrey, สหราชอาณาจักร, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 2 11 1 0
  2021 โมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนจากขยะพลาสติกโพลีเอทิลีน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ลามิเนตกับอะลูมิเนียมฟอยล์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนอันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า และรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (เฟส 1.2 การประเมินความสูญเสียอาหาร) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การยกระดับระบบฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดสู่มาตรฐานการผลิตจิ้งหรีด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า และรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 เฟส 1.1 (Understanding the value chain) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2011 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0
  2007 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และผักทั่วไป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 10 6 0 0
  2020 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อและไข่ไก่ เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์กุ้งขาว เพื่อหามาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินความยั่งยืนการปลูกและแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการค้าและสร้างโอกาสในการเข้าตลาดเฉพาะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินวัฏจักรชีวิตและฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำห้องสมุดออนไลน์ด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานอาคารเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีแปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2013 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 คาร์บอนฟุตพริ้นและการชดเชยคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดการก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การประเมินวัฏจักรชีวิตของสิ่งก่อสร้างของบ้านพื้นนก เพื่อแสดงข้อมูลความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกวดชิงรางวัลการก่อสร้างอย่างยั่งยืนระดับโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 LCA Agri-food Asia หัวหน้าโครงการ งบเสริมสร้างความเข้มแข็ง 0 0 0 0
  2012 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 64 Project 15 19 2 0
  2019 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมข้าวไทยโดยตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติและคู่มือตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 ฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของการปลูกข้าวเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และการแสดงข้อมูลฉลากฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2017 ระบบรับรองแบบและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 สำหรับแบบแปลนบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
  2017 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน (ต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบรับรองและฉลากผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจสีเขียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2016 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำ ของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (ต่อยอดปี 2556) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 The Sustainable Rice Platform in all priority countries หัวหน้าโครงการ THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) 0 0 0 0
  2016 RELATING TO LIFE CYCLE ANALYSIS DATA INVENTORY ON FOOD PRODUCTION AND EXPLORATION OF ADAPATION OF EXISTING THAI RICE DATASETS TO BEST PRACTICES หัวหน้าโครงการ THE UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฎจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร(การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี 2556) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน (โครงการต่อเนื่องระยะทีี่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 2 0
  2016 ฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อมของชาใบหม่อนเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 An assessment of the value of ecosystem services in a set of production systems and main water management pratices in the Lower Mekong River Basin. หัวหน้าโครงการ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 0 0 0 0
  2015 หินเทียมจากแกนกัญชงสำหรับงานออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสีทชีวภาพปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2014 วัสดุก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานตกแต่งภายในจากเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2013 การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 4 0 0
  2013 โครงการแผนที่นำทางงานวิจัยด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารเพื่อการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การจัดทำข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการงานอีเว้นท์ ร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา และกระดาษและกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2013 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : LCA หัวหน้าโครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์น้ำของสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2013 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2013 การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 ฟุตพริ้นท์น้ำของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2013 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2012 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงและเพาะเลี้ยง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2012 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตลับแป้งฝุ่นจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชมรกต หัวหน้าโครงการ บริษัท มรกตอินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะ หัวหน้าโครงการ บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์มาม่าเส้นหมี่ หัวหน้าโครงการ บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ต แครี่โฮม หัวหน้าโครงการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด 0 0 0 0
  2012 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานทูน่ากระป๋อง หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2011 คาร์บอนฟุตพริ้นต์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2011 Development of National Interpretation Guideline of GLOBALG.A.P. for Aquaculture (Chain of Custody) หัวหน้าโครงการ Thai-German Development Cooperation (GTZ) ประเทศไทย 1 0 0 0
  2011 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแกงเขียวหวานไก่กับข้าว หัวหน้าโครงการ The Food Export Centre Co., Ltd. 0 0 0 0
  2011 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ The European Commission ภายใต้โปรแกรม Thailand-EC Cooperation Facility (Phase II) 0 0 0 0
  2011 เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สหภาพยุโรป 2 0 0 0
  2010 Development of national interpretation guideline of GLOBALG.A.P. for shrimp aquaculture หัวหน้าโครงการ สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ) 0 0 0 0
  2010 แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยภายใต้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน หัวหน้าโครงการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 0 0 0
  2010 โครงการการวิเเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กุ้ง หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2010 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาข้อกำหนดรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์: กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวสารและเนื้อไก่ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเครือข่ายการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label) ของสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2010 Liaison for South East Asia: Sustainable Ethical Aquaculture Trade (FP7 program, EU) หัวหน้าโครงการ University of Leiden, Netherlands 0 0 0 0
  2009 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU” หัวหน้าโครงการ European Commission 0 0 0 0
  2009 Certification for small-scale aquaculture in Thailand หัวหน้าโครงการ FAO 0 1 0 0
  2009 Capacity building of Thai food industries on "carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation หัวหน้าโครงการ European Union 1 2 0 0
  2009 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของน้ำสับปะรดเข้มข้นเพื่อการดำเนินการฉลากคาร์บอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาสินค้าสิ่งทอให้มีความพร้อมในการขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2009 โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 ความยั่งยืนของการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีจรรยาบรร ผู้ร่วมวิจัย EU 7th Framework Programme (FP7) 2 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 “Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EU” หัวหน้าโครงการ European Commission 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หัวหน้าโครงการ European Comission, Thailand-EC Cooperation Facility Program 0 0 0 0
  2008 ผลของความต้องการระบบรับรอง และฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2008 “EU Flower” Eco-label for Ceramic Tiles หัวหน้าโครงการ Thai Ceramics Company (TCC) Ltd. 0 0 0 0
  2006 Capacity Building of Thai Institutions and Textile Industry on EU Standards and Eco-labels to Enhance Trade and Investment Between Thailand and EU หัวหน้าโครงการ EU-Thailand Economic Relationship Small Project Facility (SPF) 0 2 0 0
  2006 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของวัสดุก่อสร้าง มุมมองใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบสมมรถนะ หัวหน้าโครงการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน 0 0 0 0
  2006 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0