ระบบรับรองแบบและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 สำหรับแบบแปลนบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 1
2018 exPattarawat Kaewchuang, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF ORIENTATIONS AND WALL MATERIALS ON INDOOR THERMAL CONDITION: A CASE STUDY OF WELFARE HOUSE FOR MILITARY OFFICERS", The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 07), 21 - 22 พฤษภาคม 2018, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exพัชรี โตตุ้ม, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, "การปรับปรุงคุณภาพแสงธรรมชาติของห้องปฏิบัติการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยการใช้หิ้งสะท้อนแสงที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9, 3 - 4 เมษายน 2018, อ.เมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย