หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2012 exน.ส. สิริลักษณ์ บัวทอง, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exHiroyasu Satoh, "Polyhydroxyalkanoate (PHA) production potential of activated sludge from food industrial wastewater treatment process", International Journal of Environmental Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3/4, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 210-219
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exวรดาณ์ มูลศรีแก้ว, "Upgrading of Bio-oils from Slow Pyrolysis of Corn Cob Using Ni/Activated Carbon Produced from the Char Product", Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: ASDSE2008), 7 - 9 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exวศิน ลีนะนิธิกุล, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Feedback Linearization Controller Design for Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) in Biodiesel Production Process", the 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนายอารุญ เกตุสาคร, "Quantitative Risk Assessment to Set Up Measures for Proactive Prevention of Accident in Vanish Liquid Production Process", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7, 21 - 22 พฤษภาคม 2009, สงขลา ประเทศไทย
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนายสุรพัฒน์ รุ่งเจริญ, "การศึกษาการแพร่ผ่านของสารปรอทผ่านถุงมือไนไตร ที่มีการใช้งานซ้ำ", การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาต ครั้งที่ 1, 28 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exวรดาณ์ มูลศรีแก้ว, "Production of Bio-oils from Slow Pyrolysis of Corn Cob, Lime Lkin, and Jatropha Curcas Linn. Stem", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2013 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวเจษฎาภรณ์ เข็มทอง, "กระบวนการผลิตกรดอนาคาร์ดิกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบต่อเนื่องในรูปของแคลเซียมอนาคาร์เดท", Kasetsart University, 2013