ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเยื่อเปลือกไข่

Publish Year National Conference 1
2011 exณัฐวัชต์ งามวงศ์น้อย, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์อนาคาร์ดิก-ฟอร์มัลดีไฮด์ ชนิดรีโซล เรซิน", THE 21st National Graduate Research Conference, 26 พฤษภาคม 2011, ปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย