Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี , ไทย
  • Ph.D. (Chemical Engineering), University of Queensland , AUSTRALIA

  Expertise Cloud

  Acid oilActivated carbonAntimicrobial activityAspergillus nigerAspergillus oryzaebatchBiodegradationBiodieselbiodiesel productionBiodiesel wastewaterBioethanolBiomassBox-BehnkenBox-Behnken DesignCandida mogiiCapsaicinCarotenoidsCharacterizationchemical oxygen demandchitosanCoconut huskComposite filmCo-precipitation and rare earthsCrude glycerolCultivationEnzyme hydrolysisEnzymesEscherichia coli BL21(DE3)esterificationfed batchfed-batch fermentationfentonFenton oxidationfermentationglycerolGreen dieselheterogeneous catalystHot compressed waterHydrodeoxygenationHydrolysisIon selective membrane and reduced graphene oxideJatropha curcasJatropha oillife cycle assessmentLigninLignin ExtractsLignocellulosic biomasslipidlipid membraneMagnesium SilicateMATLABmelanoidinmelanomamicroalgaeMixed rare earthmolassesmulch filmNanocrystalline celluloseNanotechnologyNutrientOil ExtractionOil palm trunkorganosolv pretreatmentOxidation StabilityPalm fatty acid distillatepalm stearinphorbol esterPretreatmentProcess simulationProteaseRecycle TechnologyResponse surface methodologyRhodococcus opacus PD630Saccharomyces cerevisiaeSeparate hydrolysis and fermentation (SHF)Simultaneous saccharification and fermentationSolid state fermentationStearic acidSugar sensorsugarcane trashSweet sorghum bagasseTaguchi methodtransesterificationwaste utilizationwastewaterXyloseกลีเซอรอลกากเมล็ดสบู่ดำกากสบู่ดำ การควบคุมการดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์สร้างเซลลูเลสน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพไบโอดีเซลปุ๋ยชีวภาพรา Trichoderma harzianumสบู่ดำหน่วยปฏิบัติการเอทานอลเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรไฮโดรไลซิส

  Interest

  Sustainable energy and environmental engineering, Chemical and biochemical processes, Biofuels and biorefinery, Biodiesel and commercial production

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 1302 ชั้น 3 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี
   • ห้อง 1303 ชั้น 3 อาคาร1 วิศวกรรมเคมี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 45 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 179 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 85 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 94 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 8 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 76 เรื่อง (เชิงวิชาการ 71 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Ethanol production from sweet sorghum juice using very high gravity technology: Effects of carbon and nitrogen supplementationsLaopaiboon L., Nuanpeng S., Srinophakun P., Klanrit P., Laopaiboon P.2009Bioresource Technology
  100(18),pp. 4176-4182
  249
  2Cellulosic ethanol production: Progress, challenges and strategies for solutionsLiu C., Xiao Y., Xia X., Zhao X., Peng L., Peng L., Srinophakun P., Bai F., Bai F.2019Biotechnology Advances
  37(3),pp. 491-504
  238
  3Protease production by Aspergillus oryzae in solid-state fermentation using agroindustrial substratesChutmanop J., Chuichulcherm S., Chisti Y., Srinophakun P.2008Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  83(7),pp. 1012-1018
  132
  4Validation of a model describing two-dimensional heat transfer during solid-state fermentation in packed bed bioreactorsSangsurasak P., Sangsurasak P., Mitchell D.A., Mitchell D.A.1998Biotechnology and Bioengineering
  60(6),pp. 739-749
  93
  5Scale-up strategies for packed-bed bioreactors for solid-state fermentationMitchell D.A., Pandey A., Sangsurasak P., Krieger N.1999Process Biochemistry
  35(1-2),pp. 167-178
  80
  6Production of fructose from inulin using mixed inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondiiSirisansaneeyakul S., Worawuthiyanan N., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Chisti Y.2007World Journal of Microbiology and Biotechnology
  23(4),pp. 543-552
  80
  7Simultaneous conversion of triglyceride/free fatty acid mixtures into biodiesel using sulfated zirconiaRattanaphra D., Harvey A., Srinophakun P.2010Topics in Catalysis
  53(11-12),pp. 773-782
  68
  8A model of xylitol production by the yeast Candida mogiiTochampa W., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Bakker H., Chisti Y.2005Bioprocess and Biosystems Engineering
  28(3),pp. 175-183
  67
  9Kinetic of myristic acid esterification with methanol in the presence of triglycerides over sulfated zirconiaRattanaphra D., Harvey A., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2011Renewable Energy
  36(10),pp. 2679-2686
  58
  10Production of l-phenylalanine from glycerol by a recombinant escherichia coliKhamduang M., Khamduang M., Packdibamrung K., Chutmanop J., Chutmanop J., Chisti Y., Srinophakun P.2009Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology
  36(10),pp. 1267-1274
  57
  11Ethanol production from sweet sorghum juice under very high gravity conditions: Batch, repeated-batch and scale up fermentationNuanpeng S., Laopaiboon L., Srinophakun P., Klanrit P., Jaisil P., Laopaiboon P.2011Electronic Journal of Biotechnology
  14(1)
  50
  12Incorporation of death kinetics into a 2‐dimensional dynamic heat transfer model for solid state fermentationSangsurasak P., Mitchell D.A.1995Journal of Chemical Technology & Biotechnology
  64(3),pp. 253-260
  50
  13Application of modified chitosan membrane for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive chargeSrinophakun P., Thanapimmetha A., Plangsri S., Vetchayakunchai S., Saisriyoot M.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1274-1282
  46
  14Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel production with and without a sulphated zirconia catalystRattanaphra D., Rattanaphra D., Harvey A., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2012Fuel
  97,pp. 467-475
  42
  15Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliationWongrat W., Srinophakun T., Srinophakun P.2005Computers and Chemical Engineering
  29(5),pp. 1059-1067
  38
  16Value added waste of Jatropha curcas residue: Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodologyThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Luadsongkram A., Titapiwatanakun B., Srinophakun P., Srinophakun P.2012Industrial Crops and Products
  37(1),pp. 1-5
  36
  17Effect of antioxidants and additives on the oxidation stability of jatropha biodieselChaithongdee D., Chutmanop J., Chutmanop J., Srinophakun P., Srinophakun P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 243-250
  33
  18Performance of concrete confined with a jute-polyester hybrid fiber reinforced polymer composite: A novel strengthening techniqueWahab N., Srinophakun P., Hussain Q., Chaimahawan P.2019Fibers
  7(8)
  32
  19Decolorization of molasses-based distillery wastewater by means of pulse electro-Fenton processThanapimmetha A., Srinophakun P., Amat S., Saisriyoot M.2017Journal of Environmental Chemical Engineering
  5(3),pp. 2305-2312
  30
  20Kinetic models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by yeast immobilized on sweet sorghum stalksAriyajaroenwong P., Laopaiboon P., Salakkam A., Srinophakun P., Laopaiboon L.2016Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  66,pp. 210-216
  29
  21Optimization of capsaicin purification from Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi designChuichulcherm S., Prommakort S., Srinophakun P., Thanapimmetha A.2013Industrial Crops and Products
  44,pp. 473-479
  26
  22Production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch cultureThanapimmetha A., Suwaleerat T., Saisriyoot M., Chisti Y., Srinophakun P.2017Bioprocess and Biosystems Engineering
  40(1),pp. 133-143
  24
  23Selection of Saccharomyces cerevisiae and investigation of its performance for very high gravity ethanol fermentationLaopaiboon L., Nuanpeng S., Srinophakun P., Klanrit P., Laopaiboon P.2008Biotechnology
  7(3),pp. 493-498
  23
  24Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditionsSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rattanaphanyapan K., Sahaya T., Saisriyoot M.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1259-1266
  23
  25Techno-economic analysis of renewable aviation fuel production: From farming to refinery processesTongpun P., Wang W., Srinophakun P.2019Journal of Cleaner Production
  226,pp. 6-17
  22
  26Mathematical modeling of the growth of filamentous fungi in solid state fermentationSangsurasak P., Nopharatana M., Mitchell D.A.1996Journal of Scientific and Industrial Research
  55(5-6),pp. 333-342
  21
  27Biomass and lipid production by Rhodococcus opacus PD630 in molasses-based media with and without osmotic-stressSaisriyoot M., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Suwaleerat T., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Journal of Biotechnology
  297,pp. 1-8
  19
  28Synthesis, characterization and catalytic activity studies of lanthanum oxide from Thai monazite ore for biodiesel productionRattanaphra D., Soodjit P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P.2019Renewable Energy
  131,pp. 1128-1137
  18
  29A comparison of methods of ethanol production from sweet sorghum bagasseThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Khomlaem C., Khomlaem C., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Biochemical Engineering Journal
  151
  17
  30Biodiesel production from crude sunflower oil and crude Jatropha oil using immobilized lipaseRattanaphra D., Srinophakun P.2010Journal of Chemical Engineering of Japan
  43(1 SUPPL.),pp. 104-108
  17
  31Enhanced production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630Suwaleerat T., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Srisaiyoot M., Srisaiyoot M., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2018Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  93(8),pp. 2160-2169
  16
  32Recent advances and challenges in sustainable management of plastic waste using biodegradation approachThew C.X.E., Lee Z.S., Srinophakun P., Ooi C.W.2023Bioresource Technology
  374
  16
  33The investigation of transient multidimensional heat transfer in solid state fermentationSangsurasak P., Mitchell D.A.1995The Chemical Engineering Journal and The Biochemical Engineering Journal
  60(1-3),pp. 199-204
  14
  34Lipid production by the yeast Lipomyces starkeyi grown on sugars and oil palm empty fruit bunch hydrolysateThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Peawsuphon N., Chisti Y., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Biomass Conversion and Biorefinery
  14
  35The use of ozone in a continuous cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm wasteChuichulcherm S., Kasichan N., Srinophakun P., Saisriyoot M., Thanapimmetha A.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1267-1273
  14
  36Production of ethanol from sweet sorghum juice using VHG technology: A simulation case studyThangprompan P., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Laopaiboon L., Srinophakun P., Srinophakun P.2013Applied Biochemistry and Biotechnology
  171(2),pp. 294-314
  13
  37Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunchLiu Q., Li K., Liu C.G., Zhao X.Q., Bai F.W., Sakdaronnarong C., Srinophakun P., Srinophakun T.R.2020Industrial Crops and Products
  152
  13
  38Influence of pore characteristics on the properties of porous mullite ceramicsSinghapong W., Srinophakun P., Jaroenworaluck A.2017Journal of the Australian Ceramic Society
  53(2),pp. 811-820
  13
  39Synthesis of activated carbon from jatropha seed coat and application to adsorption of iodine and methylene blueHirunpraditkoon S., Srinophakun P., Sombun N., Moore E.J.2014Chemical Engineering Communications
  202(1),pp. 32-47
  12
  40The response surface optimization of steryl glucosides removal in palm biodiesel using silica adsorptionSaeong P., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2017Fuel
  191,pp. 1-9
  12
  41Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitolTochampa W., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Bakker H., Wannawilai S., Chisti Y.2015Industrial and Engineering Chemistry Research
  54(7),pp. 1992-2000
  12
  42Production of potential fuel oils by Rhodococcus opacus grown on petroleum processing wastewatersSaisriyoot M., Sahaya T., Thanapimmetha A., Chisti Y., Srinophakun P.2016Journal of Renewable and Sustainable Energy
  8(6)
  11
  43Techno-economic evaluation of hand sanitiser production using oil palm empty fruit bunch-based bioethanol by simultaneous saccharification and fermentation (SSF) processHarahap A.F.P., Panjaitan J.R.H., Curie C.A., Ramadhan M.Y.A., Srinophakun P., Gozan M.2020Applied Sciences (Switzerland)
  10(17)
  9
  44Production of theophylline and polyethylene glycol 4000 composites using Gas Anti-Solvent (GAS) processCharoenchaitrakool M., Polchiangdee C., Srinophakun P.2009Materials Letters
  63(1),pp. 136-138
  9
  45Optimization of solid state fermentation for reducing sugar production from agricultural residues of sweet sorghum by Trichoderma harzianumThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Vuttibunchon K., Titapiwatanakun B., Srinophakun P., Srinophakun P.2012Chiang Mai Journal of Science
  39(2),pp. 270-280
  9
  46Catalytic behavior of La2O3-promoted SO42− /ZrO2 in the simultaneous esterification and transesterification of palm oilRattanaphra D., Temrak A., Nuchdang S., Kingkam W., Puripunyavanich V., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2021Energy Reports
  7,pp. 5374-5385
  9
  47Agri-Biodegradable Mulch Films Derived from Lignin in Empty Fruit BunchesSirivechphongkul K., Chiarasumran N., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Srinophakun P., Iamsaard K., Lin Y.T.2022Catalysts
  12(10)
  9
  48Potential of L-phenylalanine production from raw glycerol of palm biodiesel process by a recombinant Escherichia coliSrinophakun P., Srinophakun P., Reakasame S., Khamduang M., Packdibamrung K., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A.2012Chiang Mai Journal of Science
  39(1),pp. 59-68
  8
  49Controllable synthesis of mesoporous magnetite/activated carbon composites as efficient adsorbents for hexavalent chromium removalAmornwutiroj S., Manpetch P., Singhapong W., Srinophakun P., Jaroenworaluck A.2020Journal of Dispersion Science and Technology
  41(10),pp. 1427-1444
  6
  50Mullite membrane coatings: antibacterial activities of nanosized TiO2 and Cu-grafted TiO2 in the presence of visible light illuminationSinghapong W., Singhapong W., Jaroenworaluck A., Pansri R., Chokevivat W., Manpetch P., Miyauchi M., Srinophakun P.2019Applied Physics A: Materials Science and Processing
  125(4)
  5
  51Techno-economic analysis for bioethanol plant with multi lignocellulosic feedstocksSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rohitatisha Srinophakun T., Parakulsuksatid P., Sakdaronnarong C., Vilaipan M., Saisriyoot M.2020International Journal of Renewable Energy Development
  9(3),pp. 319-328
  5
  52Transient two dimensional heat conduction by orthogonal collocation techniqueSangsurasak P., Mitchell D.A., Hossain M.1993International Communications in Heat and Mass Transfer
  20(4),pp. 557-566
  5
  53Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production processSanposh P., Leenanithikul W., Phoojaruenchanachai S., Srinophakun P., Srinophakun T., Panjapornpon C.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 613-616
  4
  54Bifunctional mixed rare earth solid catalyst for biodiesel production from acid palm oilDuangdee B., Duangdee B., Rattanaphra D., Nuchdang S., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2022Journal of Rare Earths
  4
  55Low-temperature Processing Routes for Fabrication of Open-cell Mullite Foams by Silica Nanoparticles Derived from Rice HuskSinghapong W., Jaroenworaluck A., Srinophakun P.2022Silicon
  3
  56Temperature control of Koji process by using fuzzy PD controllerThreesinghawong N., Sanposh P., Chinthaned N., Srinophakun P.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 669-672
  3
  57Models of packed-bed bioreactorsMitchell D., Srinophakun P., Von Meien O., Luz L., Krieger N.2006Solid-State Fermentation Bioreactors: Fundamentals of Design and Operation
  ,pp. 331-348
  3
  58Optimization of medium composition for L-phenylalanine production from glycerol using response surface methodologyKhamduang M., Khamduang M., Chutmanop J., Chutmanop J., Packdibamrung K., Srinophakun P., Srinophakun P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 727-737
  3
  59Preliminary investigation of biodiesel wastes utilization in bacterial fermentationSinprasertchok C., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(5),pp. 67-70
  3
  60Techno-economic evaluation of integrated levulinic acid-bioethanol plant design based on oil palm empty fruit bunchesMuryanto , Muryanto , Putri K.L., Srinophakun P., Gozan M.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  926(1)
  3
  61Preliminary Plant Design of Biofuel from Algae in Balikpapan, East KalimantanHarahap A.F.P., Ramadhan M.Y.A., Lestari T., Gozan M., Srinophakun P.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  353(1)
  2
  62High ethanol production from oil palm empty fruit bunch pretreated by hot-compressed water techniquePangsang N., Sakdaronnarong C., Thanapimmetha A., Srinophakun P.20192018 IEEE 5th International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences, ICETAS 2018
  2
  63Editorial: Bioprocess beyond the large scale productionKoo Y., Srinophakun P.2015Biotechnology Journal
  10(12),pp. 1833-1834
  2
  64Group II bioreactors: Forcefully-aerated bioreactors without mixingMitchell D., Srinophakun P., Krieger N., Von Meien O.2006Solid-State Fermentation Bioreactors: Fundamentals of Design and Operation
  ,pp. 77-94
  2
  65Conversion of Sugarcane Trash to Nanocrystalline Cellulose and its Life Cycle AssessmentWibowo A., Chiarasumran N., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P., Suriyachai N., Champreda V.2022Catalysts
  12(10)
  2
  66Life cycle assessment and performance of mask pad coated with lignin from empty fruit bunchesSirivechphongkul K., Srinophakun P., Sunthornvarabhas J., Thanapimmetha A., Wang H.M.D., Saisriyoot M., Chiarasumran N.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(2)
  2
  67Cordyceps militaris Reduces Oxidative Stress and Regulates Immune T Cells to Inhibit Metastatic Melanoma InvasionLan Y.H., Lu Y.S., Wu J.Y., Lee H.T., Srinophakun P., Canko G.N., Chiu C.C., Wang H.M.D., Wang H.M.D., Wang H.M.D.2022Antioxidants
  11(8)
  1
  68Box–Behnken optimization of biodiesel production using trisodium phosphate catalyst from monazite ore processesSaisriyoot M., Saisriyoot M., Suksuchot W., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Rattanaphra D., Srinophakun P., Srinophakun P.2023Biofuels, Bioproducts and Biorefining
  1
  69Highly efficient capture of E. coli using amidoximated polyacrylonitrile nanofiber membrane immobilized with reactive green 19 dye/polyhexamethylene biguanide: Antibacterial and cytotoxicity studiesLe Q.V., Liu B.L., Srinophakun P., Shih J.Y., Wang C.Y., Wang C.Y., Chiu C.Y., Tsai S.L., Chen K.H., Chang Y.K.2024Separation and Purification Technology
  338
  1
  70Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid productivitiesPan-utai W., Srinophakun P., Inrung W.2019Journal of Biological Research (Italy)
  92(2),pp. 95-100
  1
  71Process simulation of ethanol production from jerusalem artichoke stalkLaosiriwut O., Srinophakun P., Srinophakun T.R., Liu C.G., Bai F.W., Chisti Y.2021Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
  40(5),pp. 1665-1674
  1
  72Process simulation of ethanol production from oil palm trunkLaosiriwut O., Srinophakun P., Parakulsuksatid P., Srinophakun T.R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(4),pp. 927-935
  1
  73Optimization of biodiesel production from 60-90% initial free fatty acid raw materialsSrinophakun P., Tepjun K., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  74Plant layout and health and safety analysis of thermochemical conversion for rice straw-based second-generation bioethanol production in West JavaRamadhan M.Y.A., Harahap A.F.P., Hermansyah H., Sahlan M., Srinophakun P., Gozan M.2020IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  599(1)
  0
  75Effect of Catalyst-Assisted Hydrothermal/Organosolv Process for Fractionation of ParawoodSrisuwansakda A., Srinophakun P., Champreda V., Suriyachai N.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  965(1)
  0
  76Synthesis and characterization of mixed rare earths hydroxide catalystDuangdee B., Duangdee B., Rattanaphra D., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 53-57
  0
  77Development of lipid/polymer membrane by reduced graphene oxide for sugar sensorPirabul K., Pirabul K., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 98-102
  0
  78Utilization of Cassava Waste as Animal Feed material Through solid-State fermentationSrinophakun P., Wattanachaisaereekul S.2003Macro Review
  16(1),pp. 58-61
  0
  79Turning waste oil to high standard commercial biodieselSrinophakun P., Junsitiwate R., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  80Optimized production of L-phenylalanine by fermentation using crude glycerolThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Taneeto K., Taneeto K., Khamduang M., Packdibamrung K., Srinophakun P., Srinophakun P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 686-699
  0
  81Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reactionKhine M., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 98-101
  0
  82The Urushibara Catalyst for Glycerol HydrogenolysisSrinophakun P., Thanapimmetha A., Chiarasumran N., Rattanaphra D., Hasakul T., Saisriyoot M.2023Chemical Engineering Transactions
  106,pp. 925-930
  0
  83Optimization of lysozyme-modified ion exchange nanofiber membrane for efficient capture of Escherichia coli: Antibacterial and cytotoxic studiesGnoumou E., Tran T.T.A., Srinophakun P., Liu B.L., Chiu C.Y., Lee H.C., Wang C.Y., Wang C.Y., Chen K.H., Chang Y.K.2024Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  157
  0
  84Dynamic kinetic studies of CO2 capture using polyethyleneimine-modified cylindrical NaY zeolite in packed beds under ambient conditionsHanh N.T.D., Hanh N.T.D., Shih J.Y., Chen K.H., Srinophakun P., Chiu C.Y., Liu B.L., Tsai S.L., Cheng Y.H., Chang Y.K.2024Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  156
  0
  85Biodiesel Refinery from JatrophaSrinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2022Biorefinery of Oil Producing Plants for Value-Added Products: Volume 1
  1,pp. 265-285
  0
  86Planting and Harvesting JatrophaSrinophakun P., Saimaneerat A., Hongtrakul V.2022Biorefinery of Oil Producing Plants for Value-Added Products: Volume 1
  1,pp. 29-49
  0
  87Improved bioethanol production from oil palm empty fruit bunch using different fermentation strategiesThanapimmetha A., Khomlaem C., Saisriyoot M., Naktham N., Srinophakun P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(4),pp. 689-696
  0
  88Improved bioethanol production from oil palm empty fruit bunch using different fermentation strategiesThanapimmetha A., Khomlaem C., Saisriyoot M., Naktham N., Srinophakun P.2023Inorganic Chemicals Industry
  57(4),pp. 689-696
  0
  89A LIQUID-LIQUID PHASE SEPARATORWang X.L., Srinophakun P., Chiang Y.Y.2021MicroTAS 2021 - 25th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences
  ,pp. 1005-1006
  0
  90Kinetic model of synthetic diesel production from stearic acid using MATLABChomphutong B., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Chiarasumran N.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(2)
  0
  91Process simulation and economic feasibility of biodiesel production from acid oil, a by-product of glycerol acidulationMyint N.N., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Chiarasumran N., Chiarasumran N., Srinophakun T.R., Srinophakun T.R., Gozan M., Srinophakun P., Srinophakun P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 153-162
  0
  92Development of microsatellite, gene-specific and species-specific markers for hybrid detection of plants in Jatropha genusChangjalern M., Srinophakun P., Hongtrakul V.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 31-42
  0