Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี , ไทย
  • Ph.D. (Chemical Engineering), University of Queensland , AUSTRALIA

  Expertise Cloud

  acid oilAntimicrobial ActivityAspergillus nigerAspergillus oryzaebatchBiodieselbiodiesel productionBiodiesel wastewaterBioethanolBiomassBox-BehnkenBox-Behnken DesignCandida mogiiCapsaicincarotenoidsCharacterizationchemical oxygen demandChitosanCoconut huskComposite Filmco-precipitation and rare earthsCrude glycerolCultivationEnzyme hydrolysisEscherichia coli BL21(DE3)esterificationfed batchfed-batch fermentationFentonFenton oxidationFermentationglycerolHeterogeneous catalystHot compressed waterHydrolysision selective membrane and reduced graphene oxideJatropha curcasJatropha oilLignin ExtractsLipidlipid membranemagnesium silicatemelanoidinMicroalgaemolassesNanotechnologyNutrientOil ExtractionOil palm trunkOxidation StabilityPalm fatty acid distillatePalm oilPalm stearinphorbol esterPretreatmentProteaserecycle technologyresponse surface methodologyRhizopus oligosporusRhodococcus opacus PD630Saccharomyces cerevisiaeSeparate hydrolysis and fermentation (SHF)Simultaneous saccharification and fermentationSolid state fermentationsugar sensorsweet sorghumSweet Sorghum BagasseSynthesisTaguchi methodtransesterificationTrichoderma harzianumUrushibara Nickelused cooking oilwaste utilizationwastewaterXylitolXyloseกระบวนการหมักแบบแห้งกลีเซอรอลกากเมล็ดสบู่ดำกากสบู่ดำ การควบคุมการดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์สร้างเซลลูเลสการหมักการหาค่าเหมาะสมบูรณาการกระบวนการไบโอดีเซลปุ๋ยชีวภาพโปรติเอสพืชพลังงานมวลชีวภาพรา Trichoderma harzianumลำต้นปาล์มน้ำมันลิกนินลิกโนเซลลูเลสสบู่ดำหน่วยปฏิบัติการเอทานอลเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรไฮโดรไลซิส

  Interest

  Sustainable energy and environmental engineering, Chemical and biochemical processes, Biofuels and biorefinery, Biodiesel and commercial production

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 150 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 64 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 86 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 76 เรื่อง (เชิงวิชาการ 71 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Ethanol production from sweet sorghum juice using very high gravity technology: Effects of carbon and nitrogen supplementationsLaopaiboon L., Nuanpeng S., Srinophakun P., Klanrit P., Laopaiboon P.2009Bioresource Technology
  100(18),pp. 4176-4182
  209
  2Protease production by Aspergillus oryzae in solid-state fermentation using agroindustrial substratesChutmanop J., Chuichulcherm S., Chisti Y., Srinophakun P.2008Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  83(7),pp. 1012-1018
  100
  3Production of fructose from inulin using mixed inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondiiSirisansaneeyakul S., Worawuthiyanan N., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Chisti Y.2007World Journal of Microbiology and Biotechnology
  23(4),pp. 543-552
  67
  4Cellulosic ethanol production: Progress, challenges and strategies for solutionsLiu C., Xiao Y., Xia X., Zhao X., Peng L., Peng L., Srinophakun P., Bai F., Bai F.2019Biotechnology Advances
  37(3),pp. 491-504
  66
  5Simultaneous conversion of triglyceride/free fatty acid mixtures into biodiesel using sulfated zirconiaRattanaphra D., Harvey A., Srinophakun P.2010Topics in Catalysis
  53(11-12),pp. 773-782
  51
  6Production of l-phenylalanine from glycerol by a recombinant escherichia coliKhamduang M., Khamduang M., Packdibamrung K., Chutmanop J., Chutmanop J., Chisti Y., Srinophakun P.2009Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology
  36(10),pp. 1267-1274
  47
  7A model of xylitol production by the yeast Candida mogiiTochampa W., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Bakker H., Chisti Y.2005Bioprocess and Biosystems Engineering
  28(3),pp. 175-183
  47
  8Kinetic of myristic acid esterification with methanol in the presence of triglycerides over sulfated zirconiaRattanaphra D., Harvey A., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2011Renewable Energy
  36(10),pp. 2679-2686
  47
  9Ethanol production from sweet sorghum juice under very high gravity conditions: Batch, repeated-batch and scale up fermentationNuanpeng S., Laopaiboon L., Srinophakun P., Klanrit P., Jaisil P., Laopaiboon P.2011Electronic Journal of Biotechnology
  14(1)
  46
  10Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliationWongrat W., Srinophakun T., Srinophakun P.2005Computers and Chemical Engineering
  29(5),pp. 1059-1067
  33
  11Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel production with and without a sulphated zirconia catalystRattanaphra D., Rattanaphra D., Harvey A., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2012Fuel
  97,pp. 467-475
  33
  12Effect of antioxidants and additives on the oxidation stability of jatropha biodieselChaithongdee D., Chutmanop J., Chutmanop J., Srinophakun P., Srinophakun P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 243-250
  28
  13Value added waste of Jatropha curcas residue: Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodologyThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Luadsongkram A., Titapiwatanakun B., Srinophakun P., Srinophakun P.2012Industrial Crops and Products
  37(1),pp. 1-5
  27
  14Application of modified chitosan membrane for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive chargeSrinophakun P., Thanapimmetha A., Plangsri S., Vetchayakunchai S., Saisriyoot M.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1274-1282
  22
  15Selection of Saccharomyces cerevisiae and investigation of its performance for very high gravity ethanol fermentationLaopaiboon L., Nuanpeng S., Srinophakun P., Klanrit P., Laopaiboon P.2008Biotechnology
  7(3),pp. 493-498
  21
  16Kinetic models for batch and continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by yeast immobilized on sweet sorghum stalksAriyajaroenwong P., Laopaiboon P., Salakkam A., Srinophakun P., Laopaiboon L.2016Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  66,pp. 210-216
  20
  17Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditionsSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rattanaphanyapan K., Sahaya T., Saisriyoot M.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1259-1266
  16
  18Optimization of capsaicin purification from Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi designChuichulcherm S., Prommakort S., Srinophakun P., Thanapimmetha A.2013Industrial Crops and Products
  44,pp. 473-479
  14
  19Biodiesel production from crude sunflower oil and crude Jatropha oil using immobilized lipaseRattanaphra D., Srinophakun P.2010Journal of Chemical Engineering of Japan
  43(1 SUPPL.),pp. 104-108
  13
  20Decolorization of molasses-based distillery wastewater by means of pulse electro-Fenton processThanapimmetha A., Srinophakun P., Amat S., Saisriyoot M.2017Journal of Environmental Chemical Engineering
  5(3),pp. 2305-2312
  13
  21Production of ethanol from sweet sorghum juice using VHG technology: A simulation case studyThangprompan P., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Laopaiboon L., Srinophakun P., Srinophakun P.2013Applied Biochemistry and Biotechnology
  171(2),pp. 294-314
  10
  22Production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch cultureThanapimmetha A., Suwaleerat T., Saisriyoot M., Chisti Y., Srinophakun P.2017Bioprocess and Biosystems Engineering
  40(1),pp. 133-143
  10
  23The response surface optimization of steryl glucosides removal in palm biodiesel using silica adsorptionSaeong P., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2017Fuel
  191,pp. 1-9
  9
  24Production of potential fuel oils by Rhodococcus opacus grown on petroleum processing wastewatersSaisriyoot M., Sahaya T., Thanapimmetha A., Chisti Y., Srinophakun P.2016Journal of Renewable and Sustainable Energy
  8(6)
  8
  25Potential of L-phenylalanine production from raw glycerol of palm biodiesel process by a recombinant Escherichia coliSrinophakun P., Srinophakun P., Reakasame S., Khamduang M., Packdibamrung K., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A.2012Chiang Mai Journal of Science
  39(1),pp. 59-68
  8
  26Synthesis, characterization and catalytic activity studies of lanthanum oxide from Thai monazite ore for biodiesel productionRattanaphra D., Soodjit P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P.2019Renewable Energy
  131,pp. 1128-1137
  8
  27Techno-economic analysis of renewable aviation fuel production: From farming to refinery processesTongpun P., Wang W., Srinophakun P.2019Journal of Cleaner Production
  226,pp. 6-17
  7
  28The use of ozone in a continuous cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm wasteChuichulcherm S., Kasichan N., Srinophakun P., Saisriyoot M., Thanapimmetha A.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1267-1273
  7
  29Synthesis of activated carbon from jatropha seed coat and application to adsorption of iodine and methylene blueHirunpraditkoon S., Srinophakun P., Sombun N., Moore E.J.2014Chemical Engineering Communications
  202(1),pp. 32-47
  7
  30Production of theophylline and polyethylene glycol 4000 composites using Gas Anti-Solvent (GAS) processCharoenchaitrakool M., Polchiangdee C., Srinophakun P.2009Materials Letters
  63(1),pp. 136-138
  7
  31Optimal control of feeding in fed-batch production of xylitolTochampa W., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Srinophakun P., Bakker H., Wannawilai S., Chisti Y.2015Industrial and Engineering Chemistry Research
  54(7),pp. 1992-2000
  7
  32Influence of pore characteristics on the properties of porous mullite ceramicsSinghapong W., Srinophakun P., Jaroenworaluck A.2017Journal of the Australian Ceramic Society
  53(2),pp. 811-820
  6
  33Enhanced production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630Suwaleerat T., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Srisaiyoot M., Srisaiyoot M., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2018Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  93(8),pp. 2160-2169
  6
  34A comparison of methods of ethanol production from sweet sorghum bagasseThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Khomlaem C., Khomlaem C., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Biochemical Engineering Journal
  151
  5
  35Optimization of solid state fermentation for reducing sugar production from agricultural residues of sweet sorghum by Trichoderma harzianumThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Vuttibunchon K., Titapiwatanakun B., Srinophakun P., Srinophakun P.2012Chiang Mai Journal of Science
  39(2),pp. 270-280
  5
  36Feedback linearization controller design for continuous stirred-tank reactor (CSTR) in biodiesel production processSanposh P., Leenanithikul W., Phoojaruenchanachai S., Srinophakun P., Srinophakun T., Panjapornpon C.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 613-616
  4
  37Performance of concrete confined with a jute-polyester hybrid fiber reinforced polymer composite: A novel strengthening techniqueWahab N., Srinophakun P., Hussain Q., Chaimahawan P.2019Fibers
  7(8)
  4
  38Temperature control of Koji process by using fuzzy PD controllerThreesinghawong N., Sanposh P., Chinthaned N., Srinophakun P.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 669-672
  3
  39Models of packed-bed bioreactorsMitchell D., Srinophakun P., Von Meien O., Luz L., Krieger N.2006Solid-State Fermentation Bioreactors: Fundamentals of Design and Operation
  ,pp. 331-348
  3
  40Optimization of medium composition for L-phenylalanine production from glycerol using response surface methodologyKhamduang M., Khamduang M., Chutmanop J., Chutmanop J., Packdibamrung K., Srinophakun P., Srinophakun P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 727-737
  3
  41Preliminary investigation of biodiesel wastes utilization in bacterial fermentationSinprasertchok C., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(5),pp. 67-70
  3
  42Editorial: Bioprocess beyond the large scale productionKoo Y., Srinophakun P.2015Biotechnology Journal
  10(12),pp. 1833-1834
  2
  43Group II bioreactors: Forcefully-aerated bioreactors without mixingMitchell D., Srinophakun P., Krieger N., Von Meien O.2006Solid-State Fermentation Bioreactors: Fundamentals of Design and Operation
  ,pp. 77-94
  2
  44Biomass and lipid production by Rhodococcus opacus PD630 in molasses-based media with and without osmotic-stressSaisriyoot M., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Suwaleerat T., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Journal of Biotechnology
  297,pp. 1-8
  2
  45Mullite membrane coatings: antibacterial activities of nanosized TiO2 and Cu-grafted TiO2 in the presence of visible light illuminationSinghapong W., Singhapong W., Jaroenworaluck A., Pansri R., Chokevivat W., Manpetch P., Miyauchi M., Srinophakun P.2019Applied Physics A: Materials Science and Processing
  125(4)
  2
  46Lipid production by the yeast Lipomyces starkeyi grown on sugars and oil palm empty fruit bunch hydrolysateThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Peawsuphon N., Chisti Y., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Biomass Conversion and Biorefinery
  1
  47Preliminary Plant Design of Biofuel from Algae in Balikpapan, East KalimantanHarahap A.F.P., Ramadhan M.Y.A., Lestari T., Gozan M., Srinophakun P.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  353(1)
  1
  48Controllable synthesis of mesoporous magnetite/activated carbon composites as efficient adsorbents for hexavalent chromium removalAmornwutiroj S., Manpetch P., Singhapong W., Srinophakun P., Jaroenworaluck A.2020Journal of Dispersion Science and Technology
  41(10),pp. 1427-1444
  1
  49Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunchLiu Q., Li K., Liu C.G., Zhao X.Q., Bai F.W., Sakdaronnarong C., Srinophakun P., Srinophakun T.R.2020Industrial Crops and Products
  152
  1
  50Techno-economic analysis for bioethanol plant with multi lignocellulosic feedstocksSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rohitatisha Srinophakun T., Parakulsuksatid P., Sakdaronnarong C., Vilaipan M., Saisriyoot M.2020International Journal of Renewable Energy Development
  9(3),pp. 319-328
  0
  51Techno-economic evaluation of hand sanitiser production using oil palm empty fruit bunch-based bioethanol by simultaneous saccharification and fermentation (SSF) processHarahap A.F.P., Panjaitan J.R.H., Curie C.A., Ramadhan M.Y.A., Srinophakun P., Gozan M.2020Applied Sciences (Switzerland)
  10(17)
  0
  52Plant layout and health and safety analysis of thermochemical conversion for rice straw-based second-generation bioethanol production in West JavaRamadhan M.Y.A., Harahap A.F.P., Hermansyah H., Sahlan M., Srinophakun P., Gozan M.2020IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  599(1)
  0
  53Effect of Catalyst-Assisted Hydrothermal/Organosolv Process for Fractionation of ParawoodSrisuwansakda A., Srinophakun P., Champreda V., Suriyachai N.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  965(1)
  0
  54Optimization of biodiesel production from 60-90% initial free fatty acid raw materialsSrinophakun P., Tepjun K., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  55High ethanol production from oil palm empty fruit bunch pretreated by hot-compressed water techniquePangsang N., Sakdaronnarong C., Thanapimmetha A., Srinophakun P.20192018 IEEE 5th International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences, ICETAS 2018
  0
  56Turning waste oil to high standard commercial biodieselSrinophakun P., Junsitiwate R., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  57Synthesis and characterization of mixed rare earths hydroxide catalystDuangdee B., Duangdee B., Rattanaphra D., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 53-57
  0
  58Development of lipid/polymer membrane by reduced graphene oxide for sugar sensorPirabul K., Pirabul K., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 98-102
  0
  59Utilization of Cassava Waste as Animal Feed material Through solid-State fermentationSrinophakun P., Wattanachaisaereekul S.2003Macro Review
  16(1),pp. 58-61
  0
  60Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid productivitiesPan-utai W., Srinophakun P., Inrung W.2019Journal of Biological Research (Italy)
  92(2),pp. 95-100
  0
  61Optimized production of L-phenylalanine by fermentation using crude glycerolThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Taneeto K., Taneeto K., Khamduang M., Packdibamrung K., Srinophakun P., Srinophakun P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 686-699
  0
  62Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reactionKhine M., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 98-101
  0