Person Image

Administration

Education

 • วทบ. เคมีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ไทย, 2533
 • วศม. วิศวกรรมเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2537
 • วศ.ด. วิศวกรรมเคมี , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

Expertise Cloud

Antimicrobial activityArthrobacter AK19Aspergillus oryzaeBiodieselbiodiesel productionBiodiesel wastewaterBox-behnkenBox-Behnken DesignCapsaicinCharacterizationCoconut huskComposite Filmco-precipitation and rare earthsCrude glycerolDesign of experimentEnzymatic hydrolysisEnzyme hydrolysisEsterificationethanolEthanol fermentationEthanol productionfed batchFenton oxidationFermentationheterogeneous catalystHot compressed waterHydrolysision selective membrane and reduced graphene oxideJatropha curcasJatropha oilLignin extractslipidLipid membraneMICROBIAL FUEL CELLMicrobial oilNanotechnologyOil palm empty fruit bunchOptimizationOxidation StabilityPalm fatty acid distillatepalm stearinProteaseProton exchange membranerecycle technologyRecycle Technology, Waste Utilization, CReduced graphene oxidesReducing SugarRenewable energySaccharomyces cerevisiaeSeparate hydrolysis and fermentation (SHF)Solid state fermentationSolid-state fermentationsugar sensorSugar sensorsSugarcane bagasseSugarcane Bagasse Sulfated zirconiaSulphated zirconiaSurface propertiesSweet sorghum bagassesweet sorghum juiceSweet sorghum juice Sweetness sensorsSyngasSynthesisSynthesis and characterizationsTaguchi methodTBHQTechno-economicTert-butylhydroquinoneThermochemical conversionThird generation biofuelsTrichoderma harzianumTri-Sodium Phosphatetri-sodium phosphate (TSP)Tubular photobioreactorTwo-step reactionsUltrasonic-assisted extraction(UAEUrushibara nickelwaste utilizationwastewaterWaterWater treatmentX ray diffractionX ray fluorescenceXyloseYeastกรดไขมันปาล์มกรดอะมิโนกระบวนการหมักแบบกึ่งกะกระบวนการหมักแบบต่อเนื่องกระบวนการหมักแบบแห้งกากสบู่ดำ การหมักแบบแห้งทะลายเปล่าปาล์มน้ำตาลรีดิวซ์ไบโอดีเซลโปรติเอสเอทานอลไฮโดรไลซิส

Interest

Bioengineering , Biotechnology , Environmental Eng

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 112 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 72 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 51 เรื่อง (เชิงวิชาการ 51 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Potential of L-phenylalanine production from raw glycerol of palm biodiesel process by a recombinant Escherichia coliSrinophakun P., Srinophakun P., Reakasame S., Khamduang M., Packdibamrung K., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A.2012Chiang Mai Journal of Science
39(1),pp. 59-68
8
2Enhanced production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630Suwaleerat T., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Srisaiyoot M., Srisaiyoot M., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2018Journal of Chemical Technology and Biotechnology
93(8),pp. 2160-2169
7
3A comparison of methods of ethanol production from sweet sorghum bagasseThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Khomlaem C., Khomlaem C., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Biochemical Engineering Journal
151
7
4Lipid production by the yeast Lipomyces starkeyi grown on sugars and oil palm empty fruit bunch hydrolysateThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Peawsuphon N., Chisti Y., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Biomass Conversion and Biorefinery
6
5Optimization of solid state fermentation for reducing sugar production from agricultural residues of sweet sorghum by Trichoderma harzianumThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Vuttibunchon K., Titapiwatanakun B., Srinophakun P., Srinophakun P.2012Chiang Mai Journal of Science
39(2),pp. 270-280
6
6Biomass and lipid production by Rhodococcus opacus PD630 in molasses-based media with and without osmotic-stressSaisriyoot M., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Suwaleerat T., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Journal of Biotechnology
297,pp. 1-8
5
7A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysisPuengprasert P., Chalobol T., Sinbuathong N., Srinophakhun P., Thanapimmetha A., Liu C.G., Zhao X.Q., Sakdaronnarong C.2020Renewable Energy
157,pp. 444-455
4
8Natural antimicrobial lignin in polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidone film for packaging applicationInna K., Inna K., Sunthornvarabhas J., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinopakun P., Srinopakun P.2018Materials Science Forum
936 MSF,pp. 105-109
3
9Preliminary investigation of biodiesel wastes utilization in bacterial fermentationSinprasertchok C., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P.2011Thai Journal of Agricultural Science
44(5),pp. 67-70
3
10Biolubricant basestocks synthesis using 5-step reaction from jatropha oil, soybean oil, and palm fatty acid distillatePindit K., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinopakun P., Srinopakun P.2021Industrial Crops and Products
166
1
11Optimization of biodiesel production from 60-90% initial free fatty acid raw materialsSrinophakun P., Tepjun K., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
0
12Techno-economic analysis for bioethanol plant with multi lignocellulosic feedstocksSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rohitatisha Srinophakun T., Parakulsuksatid P., Sakdaronnarong C., Vilaipan M., Saisriyoot M.2020International Journal of Renewable Energy Development
9(3),pp. 319-328
0
13Synthesis and characterization of mixed rare earths hydroxide catalystDuangdee B., Duangdee B., Rattanaphra D., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2018Materials Science Forum
936 MSF,pp. 53-57
0
14Development of lipid/polymer membrane by reduced graphene oxide for sugar sensorPirabul K., Pirabul K., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M.2018Materials Science Forum
936 MSF,pp. 98-102
0
15High ethanol production from oil palm empty fruit bunch pretreated by hot-compressed water techniquePangsang N., Sakdaronnarong C., Thanapimmetha A., Srinophakun P.20192018 IEEE 5th International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences, ICETAS 2018
0
16Optimized production of L-phenylalanine by fermentation using crude glycerolThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Taneeto K., Taneeto K., Khamduang M., Packdibamrung K., Srinophakun P., Srinophakun P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
45(4),pp. 686-699
0
17Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reactionKhine M., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2012Advanced Materials Research
506,pp. 98-101
0
18Turning waste oil to high standard commercial biodieselSrinophakun P., Junsitiwate R., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
0
19Kinetic of myristic acid esterification with methanol in the presence of triglycerides over sulfated zirconiaRattanaphra D., Harvey A., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2011Renewable Energy
36(10),pp. 2679-2686
50
20Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel production with and without a sulphated zirconia catalystRattanaphra D., Rattanaphra D., Harvey A., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2012Fuel
97,pp. 467-475
34
21Value added waste of Jatropha curcas residue: Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodologyThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Luadsongkram A., Titapiwatanakun B., Srinophakun P., Srinophakun P.2012Industrial Crops and Products
37(1),pp. 1-5
29
22Application of modified chitosan membrane for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive chargeSrinophakun P., Thanapimmetha A., Plangsri S., Vetchayakunchai S., Saisriyoot M.2017Journal of Cleaner Production
142,pp. 1274-1282
25
23Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditionsSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rattanaphanyapan K., Sahaya T., Saisriyoot M.2017Journal of Cleaner Production
142,pp. 1259-1266
19
24Optimization of capsaicin purification from Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi designChuichulcherm S., Prommakort S., Srinophakun P., Thanapimmetha A.2013Industrial Crops and Products
44,pp. 473-479
16
25Decolorization of molasses-based distillery wastewater by means of pulse electro-Fenton processThanapimmetha A., Srinophakun P., Amat S., Saisriyoot M.2017Journal of Environmental Chemical Engineering
5(3),pp. 2305-2312
16
26Chemical-free fractionation of palm empty fruit bunch and palm fiber by hot-compressed water technique for ethanol productionPangsang N., Rattanapan U., Thanapimmetha A., Srinopphakhun P., Liu C., Zhao X., Bai F., Sakdaronnarong C.2019Energy Reports
5,pp. 337-348
13
27Synthesis, characterization and catalytic activity studies of lanthanum oxide from Thai monazite ore for biodiesel productionRattanaphra D., Soodjit P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P.2019Renewable Energy
131,pp. 1128-1137
12
28Production of ethanol from sweet sorghum juice using VHG technology: A simulation case studyThangprompan P., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Laopaiboon L., Srinophakun P., Srinophakun P.2013Applied Biochemistry and Biotechnology
171(2),pp. 294-314
12
29Production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch cultureThanapimmetha A., Suwaleerat T., Saisriyoot M., Chisti Y., Srinophakun P.2017Bioprocess and Biosystems Engineering
40(1),pp. 133-143
12
30The response surface optimization of steryl glucosides removal in palm biodiesel using silica adsorptionSaeong P., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2017Fuel
191,pp. 1-9
12
31The use of ozone in a continuous cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm wasteChuichulcherm S., Kasichan N., Srinophakun P., Saisriyoot M., Thanapimmetha A.2017Journal of Cleaner Production
142,pp. 1267-1273
9
32Production of potential fuel oils by Rhodococcus opacus grown on petroleum processing wastewatersSaisriyoot M., Sahaya T., Thanapimmetha A., Chisti Y., Srinophakun P.2016Journal of Renewable and Sustainable Energy
8(6)
9