Person Image

  Education

  • วทบ. เคมีอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ไทย, 2533
  • วศม. วิศวกรรมเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2537
  • วศ.ด. วิศวกรรมเคมี , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Antimicrobial ActivityArthrobacter AK19Aspergillus oryzaeBiodieselbiodiesel productionBiodiesel wastewaterBox-behnkenBox-Behnken DesignCapsaicinCharacterizationCoconut huskComposite FilmCo-precipitation and rare earthsCrude glycerolDesign of experimentEmpty fruit bunchEnzymatic hydrolysisEnzyme hydrolysisEsterificationEthanolEthanol fermentationethanol productionfed batchFenton oxidationFermentationGreen dieselheterogeneous catalystHot compressed waterHydrodeoxygenationHydrolysisIon selective membrane and reduced graphene oxideJatropha curcasJatropha oillife cycle assessmentLigninLignin extractslipidLipid membraneMATLABMicrobial fuel cellMicrobial oilMixed rare earthNanocrystalline celluloseNanotechnologyoil palm empty fruit bunchoptimizationorganosolv pretreatmentOxidation StabilityPalm fatty acid distillatePalm StearinproteaseProton Exchange MembraneRecycle TechnologyReducing sugarRenewable energySaccharomyces cerevisiaeSeparate hydrolysis and fermentation (SHF)Solid state fermentationsolid-state fermentationStearic acidsugar sensorsugarcane trashSulfated zirconiaSweet Sorghum BagasseSynthesisTaguchi methodThird generation biofuelsTrichoderma harzianumUrushibara nickelWaste Utilizationwastewaterกระบวนการหมักแบบแห้งกระบวนการหมักร่วมกลีเซอรอลกลีเซอรอลจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลกลีเซอรอลดิบกลูโคสกากตะกอนคาร์บอนกากสบู่ดำ ก๊าซชีวภาพการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์การคัดเลือกการผลิตเซลลูเลสสูงการใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลการดัดแปลงพันธุกรรมยีสต์สร้างเซลลูเลสการถ่ายทอดเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพโคจิการนำส่งยาทางผิวหนังการผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวระดับชุมชนและโการผลิตอะไมเลสการผลิตเอทานอลการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนสการยกระดับมาตรฐานการผลิตซีอิ้วและเต้าเจีการศึกษาความเป็นไปได้การหมักการหมักแบบแห้งทะลายเปล่าปาล์มน้ำตาลรีดิวซ์ไบโอดีเซลโปรติเอสเอทานอลไฮโดรไลซิส

  Interest

  Bioengineering , Biotechnology , Environmental Eng

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2560 - มิ.ย. 2564 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  • เม.ย. 2550 - มี.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 126 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 49 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 77 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 51 เรื่อง (เชิงวิชาการ 51 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Kinetic of myristic acid esterification with methanol in the presence of triglycerides over sulfated zirconiaRattanaphra D., Harvey A., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2011Renewable Energy
  36(10),pp. 2679-2686
  58
  2Application of modified chitosan membrane for microbial fuel cell: Roles of proton carrier site and positive chargeSrinophakun P., Thanapimmetha A., Plangsri S., Vetchayakunchai S., Saisriyoot M.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1274-1282
  46
  3Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel production with and without a sulphated zirconia catalystRattanaphra D., Rattanaphra D., Harvey A., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2012Fuel
  97,pp. 467-475
  42
  4Chemical-free fractionation of palm empty fruit bunch and palm fiber by hot-compressed water technique for ethanol productionPangsang N., Rattanapan U., Thanapimmetha A., Srinopphakhun P., Liu C., Zhao X., Bai F., Sakdaronnarong C.2019Energy Reports
  5,pp. 337-348
  40
  5Value added waste of Jatropha curcas residue: Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodologyThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Luadsongkram A., Titapiwatanakun B., Srinophakun P., Srinophakun P.2012Industrial Crops and Products
  37(1),pp. 1-5
  36
  6Decolorization of molasses-based distillery wastewater by means of pulse electro-Fenton processThanapimmetha A., Srinophakun P., Amat S., Saisriyoot M.2017Journal of Environmental Chemical Engineering
  5(3),pp. 2305-2312
  31
  7Optimization of capsaicin purification from Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi designChuichulcherm S., Prommakort S., Srinophakun P., Thanapimmetha A.2013Industrial Crops and Products
  44,pp. 473-479
  27
  8Production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630 in batch and fed-batch cultureThanapimmetha A., Suwaleerat T., Saisriyoot M., Chisti Y., Srinophakun P.2017Bioprocess and Biosystems Engineering
  40(1),pp. 133-143
  24
  9Feedstock production for third generation biofuels through cultivation of Arthrobacter AK19 under stress conditionsSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rattanaphanyapan K., Sahaya T., Saisriyoot M.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1259-1266
  23
  10Biomass and lipid production by Rhodococcus opacus PD630 in molasses-based media with and without osmotic-stressSaisriyoot M., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Suwaleerat T., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Journal of Biotechnology
  297,pp. 1-8
  20
  11Synthesis, characterization and catalytic activity studies of lanthanum oxide from Thai monazite ore for biodiesel productionRattanaphra D., Soodjit P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P.2019Renewable Energy
  131,pp. 1128-1137
  18
  12A comparison of methods of ethanol production from sweet sorghum bagasseThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Khomlaem C., Khomlaem C., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Biochemical Engineering Journal
  151
  17
  13Biolubricant basestocks synthesis using 5-step reaction from jatropha oil, soybean oil, and palm fatty acid distillatePindit K., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinopakun P., Srinopakun P.2021Industrial Crops and Products
  166
  17
  14Enhanced production of carotenoids and lipids by Rhodococcus opacus PD630Suwaleerat T., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Srisaiyoot M., Srisaiyoot M., Chisti Y., Srinophakun P., Srinophakun P.2018Journal of Chemical Technology and Biotechnology
  93(8),pp. 2160-2169
  16
  15Production of ethanol from sweet sorghum juice using VHG technology: A simulation case studyThangprompan P., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Laopaiboon L., Srinophakun P., Srinophakun P.2013Applied Biochemistry and Biotechnology
  171(2),pp. 294-314
  14
  16The use of ozone in a continuous cyclical swing mode regeneration of Fe-EDTA for a clean biogas process from a swine farm wasteChuichulcherm S., Kasichan N., Srinophakun P., Saisriyoot M., Thanapimmetha A.2017Journal of Cleaner Production
  142,pp. 1267-1273
  14
  17Lipid production by the yeast Lipomyces starkeyi grown on sugars and oil palm empty fruit bunch hydrolysateThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Peawsuphon N., Chisti Y., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2019Biomass Conversion and Biorefinery
  14
  18The response surface optimization of steryl glucosides removal in palm biodiesel using silica adsorptionSaeong P., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Srinophakun P.2017Fuel
  191,pp. 1-9
  12
  19Production of potential fuel oils by Rhodococcus opacus grown on petroleum processing wastewatersSaisriyoot M., Sahaya T., Thanapimmetha A., Chisti Y., Srinophakun P.2016Journal of Renewable and Sustainable Energy
  8(6)
  11
  20A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysisPuengprasert P., Chalobol T., Sinbuathong N., Srinophakhun P., Thanapimmetha A., Liu C.G., Zhao X.Q., Sakdaronnarong C.2020Renewable Energy
  157,pp. 444-455
  10
  21Catalytic behavior of La2O3-promoted SO42− /ZrO2 in the simultaneous esterification and transesterification of palm oilRattanaphra D., Temrak A., Nuchdang S., Kingkam W., Puripunyavanich V., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2021Energy Reports
  7,pp. 5374-5385
  9
  22Optimization of solid state fermentation for reducing sugar production from agricultural residues of sweet sorghum by Trichoderma harzianumThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Vuttibunchon K., Titapiwatanakun B., Srinophakun P., Srinophakun P.2012Chiang Mai Journal of Science
  39(2),pp. 270-280
  9
  23Agri-Biodegradable Mulch Films Derived from Lignin in Empty Fruit BunchesSirivechphongkul K., Chiarasumran N., Saisriyoot M., Thanapimmetha A., Srinophakun P., Iamsaard K., Lin Y.T.2022Catalysts
  12(10)
  9
  24Potential of L-phenylalanine production from raw glycerol of palm biodiesel process by a recombinant Escherichia coliSrinophakun P., Srinophakun P., Reakasame S., Khamduang M., Packdibamrung K., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A.2012Chiang Mai Journal of Science
  39(1),pp. 59-68
  8
  25Natural antimicrobial lignin in polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidone film for packaging applicationInna K., Inna K., Sunthornvarabhas J., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinopakun P., Srinopakun P.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 105-109
  7
  26Techno-economic analysis for bioethanol plant with multi lignocellulosic feedstocksSrinophakun P., Thanapimmetha A., Rohitatisha Srinophakun T., Parakulsuksatid P., Sakdaronnarong C., Vilaipan M., Saisriyoot M.2020International Journal of Renewable Energy Development
  9(3),pp. 319-328
  5
  27Bifunctional mixed rare earth solid catalyst for biodiesel production from acid palm oilDuangdee B., Duangdee B., Rattanaphra D., Nuchdang S., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2022Journal of Rare Earths
  5
  28Conversion of Sugarcane Trash to Nanocrystalline Cellulose and its Life Cycle AssessmentWibowo A., Chiarasumran N., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P., Suriyachai N., Champreda V.2022Catalysts
  12(10)
  3
  29Preliminary investigation of biodiesel wastes utilization in bacterial fermentationSinprasertchok C., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Srinophakun P.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(5),pp. 67-70
  3
  30High ethanol production from oil palm empty fruit bunch pretreated by hot-compressed water techniquePangsang N., Sakdaronnarong C., Thanapimmetha A., Srinophakun P.20192018 IEEE 5th International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences, ICETAS 2018
  2
  31Life cycle assessment and performance of mask pad coated with lignin from empty fruit bunchesSirivechphongkul K., Srinophakun P., Sunthornvarabhas J., Thanapimmetha A., Wang H.M.D., Saisriyoot M., Chiarasumran N.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(2)
  2
  32Box–Behnken optimization of biodiesel production using trisodium phosphate catalyst from monazite ore processesSaisriyoot M., Saisriyoot M., Suksuchot W., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Rattanaphra D., Srinophakun P., Srinophakun P.2023Biofuels, Bioproducts and Biorefining
  1
  33Improved bioethanol production from oil palm empty fruit bunch using different fermentation strategiesThanapimmetha A., Khomlaem C., Saisriyoot M., Naktham N., Srinophakun P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(4),pp. 689-696
  1
  34Improved bioethanol production from oil palm empty fruit bunch using different fermentation strategiesThanapimmetha A., Khomlaem C., Saisriyoot M., Naktham N., Srinophakun P.2023Inorganic Chemicals Industry
  57(4),pp. 689-696
  0
  35The Urushibara Catalyst for Glycerol HydrogenolysisSrinophakun P., Thanapimmetha A., Chiarasumran N., Rattanaphra D., Hasakul T., Saisriyoot M.2023Chemical Engineering Transactions
  106,pp. 925-930
  0
  36Biodiesel Refinery from JatrophaSrinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2022Biorefinery of Oil Producing Plants for Value-Added Products: Volume 1
  1,pp. 265-285
  0
  37Process simulation and economic feasibility of biodiesel production from acid oil, a by-product of glycerol acidulationMyint N.N., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Chiarasumran N., Chiarasumran N., Srinophakun T.R., Srinophakun T.R., Gozan M., Srinophakun P., Srinophakun P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 153-162
  0
  38Kinetic model of synthetic diesel production from stearic acid using MATLABChomphutong B., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Chiarasumran N.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(2)
  0
  39Synthesis and characterization of mixed rare earths hydroxide catalystDuangdee B., Duangdee B., Rattanaphra D., Thanapimmetha A., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M., Srinophakun P., Srinophakun P.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 53-57
  0
  40Development of lipid/polymer membrane by reduced graphene oxide for sugar sensorPirabul K., Pirabul K., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M., Saisriyoot M.2018Materials Science Forum
  936 MSF,pp. 98-102
  0
  41Optimization of biodiesel production from 60-90% initial free fatty acid raw materialsSrinophakun P., Tepjun K., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2018Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0
  42Optimized production of L-phenylalanine by fermentation using crude glycerolThanapimmetha A., Thanapimmetha A., Taneeto K., Taneeto K., Khamduang M., Packdibamrung K., Srinophakun P., Srinophakun P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 686-699
  0
  43Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reactionKhine M., Srinophakun P., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2012Advanced Materials Research
  506,pp. 98-101
  0
  44Turning waste oil to high standard commercial biodieselSrinophakun P., Junsitiwate R., Thanapimmetha A., Saisriyoot M.2017Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering
  0