การศึกษาการออกแบบกระบวนการผลิตกรดอนาคาดิกจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exน.ส. เจษฎาภรณ์ เข็มทอง, "Process Design of Anacardic acid Production from Cashew Nut Shell", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18, 20 - 21 ตุลาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย