การพัฒนาระบบรับรองและฉลากผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจสีเขียว

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, exธนนนท์ นุชเนตร, exกรรณิการ์ สรกล, "UPCYCLE Carbon Footprint for Greenhouse Gas and Innovative Waste Management", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย