ฐานข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของการปลูกข้าวเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และการแสดงข้อมูลฉลากฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์ข้าว

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala, exThapat Silalertruksa, exสโรชา แดงศิริ, "Water footprint inventory database of Thai rice farming for water policy decisions and water scarcity footprint label", The International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 24, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 2128-2139