หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย

Sub Project

Publish Year International Conference 3
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวณหทัย ใจกล้า, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Process Development for the Recovery of PGMs from Catalytic Converters", The 23rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2008, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exพิชัย ธนไมตรีจิตต์, "Modeling and Evaluation of Blinded Tee Materials for Gas Production Flowline Based on Quantitative Risk Assessment and Cost Benefit Analysis", International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Sciences, 26 - 27 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exวิกานดา วราบัณฑูรย์วิทย์, "Current Status and Future Prospects for Recycling-Based Economy: Case Study of Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2005 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดมูลสัตว์ด้วยกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชั่น", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย