การออกแบบจำลองกระบวนการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์โดยกรรมวิธีคาร์บอไนเซชั่น