หินเทียมจากแกนกัญชงสำหรับงานออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม