การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และผักทั่วไป